XLVIII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ – 28 KWIETNIA 2023

W piątek 28 kwietna br. o godzinie 13.00 odbyła się czterdziesta ósma zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień. Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Gminy w Lubniu.

Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK witając uczestniczących w sesji: Wójta, Skarbnika i Sekretarza Gminy, gości: Kierownika OPS-u, Sołtysa wsi Tenczyn i Skomielna Biała.

Następnie prowadzący obrady Rady Gminy stwierdził quorum (13 radnych), przedstawił porządek obrad, który wraz z protokołem z 47 zwyczajnej sesji z 31 marca 2023r. przyjęli w głosowaniu radni.

Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady w okresie między sesjami – od 31 marca 2023r.”

Następnym punktem porządku obrad były „wnioski i interpelacje”.

Radni KWW Czas na zmiany składali wnioski ws:

-po raz kolejny wnioskowali do Wójta o interwencję w GDDKiA w Krakowie ws. przygotowania organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania DK-28 z drogą lokalną na rolach Słowiakowej i Krzysztofiakowowej („na Kamieńcu”) w Skomielnej Białej – w związku z potrzebą podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu (pieszych i zmotoryzowanych) w obrębie tego skrzyżowania,

-o dostarczenie tłucznia do poprawy nawierzchni drogi osiedlowej i placu, gdzie zawracaja pojazdy firmy zbierającej odpady komunalne na roli Otrębowej (górą – za „starą zakopianką” – droga E-77),

Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK odczytał projekty uchwał, które w głosowaniu przyjęła Rada Gminy:

-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2023 (uchwała nr XLVIII/425/2023 z dn. 28.04.2023r.) – szczegóły uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Joanna PIERON, której wystąpienie uzupełnił Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC;

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Skomielna Biała (uchwała nr XLVIII/426/2023 z dn. 28.04.2023r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt – dot. części działki na roli Banasiowej;

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Skomielna Biała (uchwała nr XLVIII/427/2023 z dn. 28.04.2023r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt – cześć działki, droga dojazd do roli Mierzwy;

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Skomielna Biała (uchwała nr XLVIII/428/2023 z dn. 28.04.2023r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt – dot. cześć działki, droga na roli Zarębki II;

-w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Lubień do składu osobowego Rady Społecznej SP ZOZ w Myślenicach (uchwała nr XLVIII/429/2023 z dn. 28.04.2023r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt, przedstawicielem Gminy Lubień wybrana została radna Magdalena PAWLIK – Przewodnicząca Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych Rady Gminy;

-w sprawie zmian statutów sołectw Lubień, Tenczyn i Krzeczów (uchwała nr XLVIII/430/2023 z dn. 28.04.2023r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt, uchwała ws zmiany Statutu sołectwa w Skomielnej Białej została podjęta 28 lutego 2019r. (uchwala VI/38/2019 z dn.28.02.2019r.);

-w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubień (uchwała nr XLVIII/431/2023 z dn. 28.04.2023r.) – szczegóły uchwały przedstawiła radna Paulina RÓG – Przewodnicząca Komisji Wniosków, Skarg i Petycji Rady Gminy, termin rozpatrzenia skargi przedłużono do 5 czerwca br.;

-w sprawie przyjęcia przez Gminę Lubień zadania publicznego związanego z przygotowaniem dokumentacji projektowej przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej K1625 Tenczyn-Glisne-Mszana Dolna w rejonie kościoła w miejscowości Tenczyn (uchwała nr XLVIII/432/2023 z dn. 28.04.2023r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt;

-w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu za 2022r. (uchwała nr XLVIII/433/2023 z dn. 28.04.2023r.) – sprawozdanie z działalności OPS-u przedstawił w szczegółowym wystąpieniu Kierownik OPS-u Bogusław KOSEK;

Następnie Rada Gminy wysłuchała Kierownika OPS-u, który omówił dokumenty: „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Gminy Lubień”, oraz „Roczne sprawozdanie z realizacji zada z zakresu programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Lubień na lata 2021-2025”;

Opinie Rady Gminy do podejmowanych uchwał przedstawiała radna Magdalena PAWLIK – Przewodnicząca Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych Rady Gminy. Komisje stałe Rady Gminy Lubień obradowały w czwartek 27 kwietnia br.

Kolejnym punktem porządku obrad XLVIII zwyczajnej sesji, były odpowiedzi Wójta na „interpelacje i wnioski radnych”. Następnym zaś, „wolne wnioski”, w trakcie, których głos zabrała przybyła na sesje mieszkanka Lubnia – autorka skargi na Wójta Gminy Lubień.

Wolne wnioski” zakończyły obrady XLVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień.

Przebieg XLVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień można będzie za kilka dni oglądać na stronie internetowej Gminy Lubień:

https//lubien.sesja.pl/2023/04/28/xlviii-sesja-rada-gminy-lubien/

jednocześnie informuję, że na termin udostępnienia nagrania na stronie internetowej Gminy Lubień nie mam wpływu.

opracował: a.m.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *