XIV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ – 21 GRUDNIA 2022r.

W środę 21 grudnia br. o godzinie 13.00 odbyła się czterdziesta czwarta zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień. Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Gminy w Lubniu.

Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK witając

uczestniczących w sesji: Wójta, Skarbnika i Sekretarza Gminy, gości: Dyrektora GZOS-u, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Dyrektorów GOK-u i Gminnej Biblioteki Publicznej, Sołtysów wsi Tenczyn i Skomielna Biała.

Następnie prowadzący obrady Rady Gminy stwierdził quorum (14 radnych), przedstawił porządek obrad, który wraz z protokołem z 43 zwyczajnej sesji z 18 listopada 2022r. przyjęli w głosowaniu radni.

Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady w okresie między sesjami – od 18 listopada br.”

Następnym punktem porządku obrad były „wnioski i interpelacje”, radni KWW Czas na Zmiany ponowili wniosek ws:

-nacisków, jakie firma Górna Raba wywiera na użytkowników kanalizacji poprzez zmuszanie ich do montażu wodomierzy radiowych firmy SENSUS, rozprowadzanych przez wyznaczonego przez firmę Górna Raba dystrybutora, który oferuje w/w urządzenia po cenach znacznie zawyżonych w stosunku do cen rynkowych,

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK odczytał projekty uchwał, które w głosowaniu przyjęła Rada Gminy:

-w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień (uchwała nr XLIV/385/2022 z dn.21.12.2022r.) – szczegóły uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Joanna PIERON, uzupełnił Wójt;

-uchwałę budżetową Gminy Lubień na 2023 rok (uchwała nr XLIV/386/2022 z dn.21.12.2022r.) – szczegóły uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Joanna PIERON, uzupełnił Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC, który omówił inwestycje planowane na nadchodzący rok budżetowy, Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK przedstawił opinię Regionalnej Izby Opatrunkowej w Krakowie;

-w sprawie określenia rocznej dotacji dla samorządowych instytucji kultury na rok 2023 (uchwała nr XLIV/387/2022 z dn.21.12.2022r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt;

-w sprawie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w okresie od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. (uchwała nr XLIV/388/2022 z dn.21.12.2022r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt;

-w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień (uchwała nr XLIV/389/2022 z dn.21.12.2022r.) – szczegóły uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy;

-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2022 (uchwała nr XLIV/390/2022 z dn.21.12.2022r.) – szczegóły uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, uzupełnił Wójt;

-w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ustalenie zmianę urzędowych nazw części miejscowości w Gminie Lubień (uchwała nr XLIV/391/2022 z dn.21.12.2022r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt;

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Tenczyn (uchwała nr XLIV/392/2022 z dn.21.12.2022r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt;

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Skomielna Biała (uchwała nr XLIV/393/2022 z dn.21.12.2022r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt;

-w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 (uchwała nr XLIV/394/2022 z dn.21.12.2022r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt;

Następnie przedstawiony zosta dokument „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubień w roku szkolnym 2021/2022”, przygotowany przez Gminny Zespół Obsługi Szkół. Dokument omówił Wójt, oraz Dyrektor GZOS-u Zofia GRUSZKOWSKA;

Opinie Rady Gminy do podejmowanych uchwał przedstawiała radna Magdalena PAWLIK – Przewodniczący Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych. Komisje stałe Rady Gminy Lubień obradowały we wtorek 20 grudnia br.

Kolejnymi punktami porządku obrad XLIV zwyczajnej sesji były odpowiedzi Wójta na wnioski i interpelacje radnych, oraz „wolne wnioski”

W ramach tego punktu głos zabrała radna powiatowa Anna RAPACZ, która podziękowała Wójtowi i Radzie Gminy za przygotowanie projektu modernizacji drogi powiatowej Tenczyn-Glisne – całkowity koszt tej inwestycji sięgnął kwoty 3.000.000 złotych, z czego 95% kosztów pokryte zostało z rządowego programu „Polski Ład”, pozostałe środki – 5% pochodziły ze środków własnych powiatu myślenickiego i Gminy Lubień. Radna Powiatowa złożyła mieszkańcom Gminy i zgromadzonym radnym i pracownikom Gminy Życzenia Świąteczne. Życzenia Świąteczne dla mieszkach Gminy złożył także w imieniu własnym, Wójta Gminy, oraz radnych Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK. „Wolne wnioski” zakończyły obrady XLIV sesji.

Przebieg XLIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień można będzie za kilka dni oglądać na stronie internetowej Gminy Lubień:

https//lubien.sesja.pl/2022/12/21/xliv-sesja-rada-gminy-lubien/

jednocześnie informuję, że na termin udostępnienia nagrania na stronie internetowej Gminy Lubień nie mam wpływu.

opracował: a.m.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *