SKOMIELNA BIAŁA – XLI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ – 22.09.2022

W czwartek 22 września br. o godzinie 11.00 odbyła się czterdziesta pierwsza zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień. „Wyjazdowa sesja Rady Gminy” odbyła się w auli Szkoły Podstawowej im. Władysława ORKANA w Skomielnej Białej.

Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Jan

ŚMIAŁEK witając przybyłych gości: Wójta, Skarbnika i Sekretarza Gminy, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Biblioteki Publicznej i GOK-u, Sołtysów wsi Tenczyn i Skomielna Biała, obsługę Rady Gminy, oraz uczniów Szkoły Podstawowej – przedstawicieli Samorządów Uczniowskich z klas VII-VIII z opiekunką Eweliną SOBCZAK.

Następnie prowadzący obrady stwierdził quorum – w sesji wzięło udział 13 radnych, przedstawił porządek obrad. Przedstawiony porządek obrad przyjęli w głosowaniu radni.

Następnie radni przyjęli w głosowaniu – bez odczytywania – „Protokół” z czterdziestej zwyczajnej sesji odbytej 15 lipca 2022 roku.

Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji w okresie między sesjami” – od 15 lipca bieżącego roku,

Następnym punktem porządku obrad były „wnioski i interpelacje”.

-radni KWW Czas na Zmiany złożyli wniosek o „uwzględnienie uwag mieszkańców ról Ligusowa i Żurowa, na których prowadzone były prace związane z modernizacja dróg rolnych, przed ostatecznym, technicznym odbiorem wykonanych robót”, oraz ws tablicy „zakaz wysypywania śmieci”, którą należy postawić przy potoku Jama na roli Żurowej.

Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK odczytywał projekt uchwały, które w głosowaniu przyjęła Rada Gminy:

-w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień (uchwała nr XLI/368/2022 z dn.22.09.2022r.), szczegóły uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Joanna PIERON.

W imieniu Rady Gminy opinię komisji stałych przedstawił radny Krzysztof PROŚNIAK – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Komisje stałe Rady Gminy Lubień obradowały nad projektami uchwał w trakcie posiedzenia w dniu 21 września br.

-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2022 (uchwała nr XLI/369/2022 z dn.22.09.2022r.), szczegóły uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, której wystąpienie uzupełnił Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC,

-w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień (uchwała nr XLI/370/2022 z dn.22.09.2022r.), szczegóły uchwały zreferował Wójt, dot. pięciu działek we wszystkich miejscowościach Gminy,

-w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanych działek w obrębie Lubień (uchwała nr XLI/371/2022 z dn.22.09.2022r.), szczegóły uchwały zreferował Wójt,

-w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/331/18 Rady Gminy Lubień z dn.25.04.2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela – obowiązujących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubień (uchwała nr XLI/372/2022 z dn.22.09.2022r.), szczegóły uchwały zreferował Wójt,

-w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/165/09 Rady Gminy Lubień z dn. 6.04.2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania określającego wysokość otaz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubień (uchwała nr XLI/373/2022 z dn.22.09.2022r.), szczegóły uchwały zreferował Wójt,

-w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubień (uchwała nr XLI/374/2022 z dn.22.09.2022r.), szczegóły uchwały zreferował Wójt,

Kolejnymi punktami porządku obrad XLI zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień były odpowiedzi Wójta na wnioski i interpelacje radnych, oraz „wolne wnioski”, które zakończyły obrady XLI zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień.

Po zakończeniu sesji goście oraz radni udali się na plac przyszkolny, gdzie odbyło się oficjalne, uroczyste otwarcie ogólnodostępnego placu rekreacyjnego i tężni solankowej. Tradycyjnego „przecięcia wstęgi” i „oficjalnego otwarcia obiektów” dokonali: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Władysław KUROWSKI, Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC, Przewodniczący Rady Gminy Lubień Jan ŚMIAŁEK, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława ORKANA Halina MACIOŁ, Sołtys wsi Jan MACIOŁ. Poświęcenia obiektów sportowych i rekreacyjnych, oraz tężni solankowej dokonał ksiądz proboszcz Ryszard PAWLUŚ.

Następnie uczestnicy zgromadzili się w auli Szkoły Podstawowej gdzie głos zabrali:

-Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC, który przedstawił kolejne inwestycje w Szkole i wokół niej na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat. Wójt podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania „otwartych oficjalnie w dniu dzisiejszym” obiektów. Wójt podziękował szczególnie Posłowi, który „pilotował uzyskanie rządowych dofinansowań do powstałych obiektów”.

-Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Władysław KUROWSKI, który podziękował społeczności lokalnej i samorządowcom za zaangażowanie, pomysły, które mają na celu ciągły rozwój Ojczyzny, szczególnie poprzez inicjatywy lokalne służące społecznościom wiejskim.

-Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK, który podziękował wszystkim, którzy przez lata działając „ponad podziałami” przyczynili się do rozwoju „małej Ojczyzny” zarówno Gminy jak i poszczególnych miejscowości wchodzących w jej skład.

-Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława ORKANA Halina MACIOŁ, która podziękowała za „powstałe obiekty” w imieniu dzieci i „społeczności szkolnej”.

Następnie dzieci przedszkolne pod kierunkiem Joanny PRACHARCZYK, oraz uczniowie klas IV i V pod kierunkiem Pauliny JANOWIEC-KAPŁON przedstawiły okolicznościowy program artystyczny, na zakończenie, którego wystąpiła uczennic klasy VIII Aleksandra ZEMBALA. Po zakończeniu występów dzieci uczestnicy uroczystości mogli „zwiedzić” budynek Szkoły i Przedszkola.

Przebieg XLI zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień można będzie za kilka dni oglądać na stronie Gminy Lubień:

https://lubien.sesja.pl/2022/09/22/xli-sesja-rady-gminy-lubien/

Jednocześnie informuję, że na termin udostępnienia nagrania na stronie Gminy Lubień nie mam wpływu.

opracował -Andrzej Masłowski Fot-Zbyszek Kraus

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *