XL ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ – 15 LIPCA 2022

W piątek 15 lipca br. o godzinie 13.00 odbyła się czterdziesta zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień. Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Gminy Lubniu.

Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK witając

przybyłych gości – twórców kultury z terenu Gminy Lubień, oraz Wójta, Skarbnika i Sekretarza Gminy, Dyrektorów: GOK-u i Biblioteki Publicznej, Pełnomocnika Wójta Gminy Lubień ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sołtysów wsi Tenczyn i Skomielna Biała, obsługę Rady Gminy, oraz radnych.

Następnie prowadzący obrady stwierdził quorum – w sesji wzięło udział 15 radnych, przedstawił porządek obrad. Przedstawiony porządek obrad przyjęli w głosowaniu radni.

Następnie radni przyjęli w głosowaniu – bez odczytywania – „Protokół” z trzydziestej dziewiątej zwyczajnej sesji odbytej 15 czerwca 2022 roku.

Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji w okresie między sesjami” – od 15 czerwca bieżącego roku,

Wójt Gminy Lubień, wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli okolicznościowe dyplomy, oraz kwiaty twórcom kultury w terenu gminy, którzy wyróżnieni zostali tą nagrodą w roku bieżącym.

Następnym punktem porządku obrad były „wnioski i interpelacje”.

Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK odczytywał projekt uchwały, które w głosowaniu przyjęła Rada Gminy:

-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2022 (uchwała nr XL/357/2022 z dn.15.07.2022r.), szczegóły uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, której wystąpienie uzupełnił Wójt,

W imieniu Rady Gminy opinię przedstawiła radna Magdalena PAWLIK – Przewodnicząca Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, oraz Spraw Socjalnych. Komisje stałe Rady Gminy Lubień obradowały nad projektami uchwał w trakcie posiedzeń w dniach 5 i 14 lipca br.

-w sprawie przekazania w 2022 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach (uchwała nr XL/358/2022 z dn.15.07.2022r.),szczegóły uchwały, zreferował Wójt, uchwała okołobudżetowa,

-w sprawie przekazania w 2022 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach (uchwała nr XL/359/2022 z dn.15.07.2022r.), szczegóły uchwały, zreferował Wójt, uchwała okołobudżetowa,

-w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/287/2021 Rady Gminy Lubień z dn.22.12.2021r.w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Lubień miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (uchwała nr XL/360/2022 z dn.15.07.2022r.), szczegóły uchwały, „ w tym, tło społeczne zmiany uchwały” przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Lubień,

-w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Lubień na rok szkolny 2022/2023 (uchwała nr XL/361/2022 z dn.15.07.2022r.), szczegóły uchwały, omówił Wójt,

-w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gmina Rabka-Zdrój a Gmina Lubień w sprawie przekazania przez Gminę Lubień zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu Gminie Rabka-Zdrój (uchwała nr XL/362/2022 z dn.15.07.2022r.), szczegóły uchwały zreferował Wójt,

-w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gmina Tokarnia a Gmina Lubień w sprawie przekazania przez Gminę Lubień zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu Gminie Tokarnia (uchwała nr XL/363/2022 z dn.15.07.2022r.),, szczegóły uchwały zreferował Wójt,

-w sprawie wyrażenia zgody na wynajmowanie przez Gminę Lubień określonych nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (uchwała nr XL/364/2022 z dn.15.07.2022r.), szczegóły uchwały zreferował Wójt,

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Skomielna Biała (uchwała nr XL/365/2022 z dn.15.07.2022r.), szczegóły uchwały zreferował Wójt, dot. działki – drogi na roli Ligusowej w Skomielnej Białej,

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Skomielna Biała (uchwała nr XL/366/2022 z dn.15.07.2022r.), szczegóły uchwały zreferował Wójt, dot. działki – drogi na roli Pachurówka w Skomielnej Białej,

-w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień (uchwała nr XL/367/2022 z dn.15.07.2022r.), szczegóły uchwały zreferował Wójt, dot. działki na roli Czarnotowej w Tenczynie,

Kolejnymi punktami porządku obrad XL zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień były odpowiedzi Wójta na wnioski i interpelacje radnych, oraz „wolne wnioski”, które zakończyły obrady XL zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień.

Przebieg XL zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień można będzie za kilka dni oglądać na stronie Gminy Lubień:

https://lubien.sesja.pl/2022/07/15/xl-sesja-rady-gminy-lubien/

Jednocześnie informuję, że na termin udostępnienia nagrania na stronie Gminy Lubień nie mam wpływu.

Opracował – Andrzej Masłowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *