XXXI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ – 24.09.2021

W piątek 24 września br. o godzinie 13.00 odbyła się trzydziesta pierwsza zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień. Sesja odbyła się w Sali obrad Urzędu Gminy Lubniu z obostrzeniami sanitarnymi, które obowiązują w czasie trwającej epidemii.

Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK witając przybyłych Wójta, Skarbnika i Sekretarza Gminy, oraz gości: dyrektorów placówek oświatowych z Lubnia, Tenczyna, Krzeczowa i Skomielnej Białej, Dyrektorów GZOS, Gminnej Biblioteki Publicznej, GOK-u, Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach, Sołtysów wsi Tenczyn i Skomielna Biała, oraz radnych.

Następnie prowadzący stwierdził quorum – w sesji wzięło udział 14 radnych i przedstawił porządek obrad.

Przedstawiony porządek obrad przyjęli w głosowaniu radni.

Protokół z trzydziestej zwyczajnej sesji odbytej 19 sierpnia 2021 roku – bez odczytywania – przyjęty został w głosowaniu przez radnych.

Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji w okresie między sesjami” – od 19 sierpnia bieżącego roku:

-na remonty dróg na terenie Gminy Lubień zlecenie o wartości 315.000 złotych realizowała będzie Firma FU Kośmider – Stanisław KOŚMIDER z Rabki,

Następnym punktem porządku obrad były „wnioski i interpelacje”, po których głos zabrał Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach mł.insp. Albert KOGUT, który przedstawił „statystyczny stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Lubień”. Zastępca Komendanta Powiatowego wysłuchał wniosków radnych, oraz gości 31.sesji „skierowanych do Policji”.

Kolejnym punktem porządku obrad było wysłuchanie „Informacji Wójta Gminy Lubień o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubień za I półrocze 2021r.” „Informację …” zreferowała Skarbnik Gminy Joanna PIERON, której wystąpienie uzupełnił Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC. „Informacja …” otrzymała „pozytywną opinię” Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. „Informacja …” została przyjęta w głosowaniu przez radnych.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK odczytywał projekty uchwał:

-w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień (uchwała nr XXXI/252/2021 z dn.24.09.2021r.) szczegóły przedstawiła Skarbnik Gminy Joanna PIERON, której wystąpienie uzupełnił Wójt.

Radny Wiesław SŁOWIAK – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Finansów oraz Spraw Obywatelskich – przedstawił każdorazowo przed odczytaniem projektu uchwały opinię komisji stałych Gminy Lubień, które obradowały w czwartek 23.09.br.,

-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2021 (uchwała nr XXXI/253/2021 z dn.24.09.2021r.) – projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy Joanna PIERON, której wystąpienie uzupełnił Wójt Gminy Lubień.

-w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/242/2021 Rady Gminy Lubień z dn.19.08.2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2021 (uchwała nr XXXI/254/2021 z dn.24.09.2021r.) – projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy Joanna PIERON,

-w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady realizacji projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś5-Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami –SPR (uchwała nr XXXI/255/2021 z dn.24.09.2021r.) – projekt uchwały zreferował Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC – dofinansowanie programu wynosi 85% wartości, pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego,

-w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości przez Gminę Lubień na czas oznaczony 3 letni (uchwała nr XXXI/256/2021 z dn.24.09.2021r.) – projekt uchwały zreferował Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC – dot. pomieszczeń w budynku nr 391 w Skomielnej Białej (Ośrodek Zdrowia) wynajmowanych przez gabinet stomatologiczny,

-w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubień na lata 2021-2027 (uchwała nr XXXI/257/2021 z dn.24.09.2021r.) – projekt uchwały zreferował Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC,

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w obrębie Lubień (uchwała nr XXXI/258/2021 z dn.24.09.2021r.) – projekt uchwały zreferował Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC,

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w obrębie Lubień (uchwała nr XXXI/259/2021 z dn.24.09.2021r.) – projekt uchwały zreferował Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC,

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki położonej w obrębie Lubień (uchwała nr XXXI/260/2021 z dn.24.09.2021r.) – projekt uchwały zreferował Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC,

-w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej działki położonej w obrębie Lubień (uchwała nr XXXI/261/2021 z dn.24.09.2021r.) – projekt uchwały zreferował Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC,

-w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej działki położonej w obrębie Lubień (uchwała nr XXXI/262/2021 z dn.24.09.2021r.) – projekt uchwały zreferował Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC,

Kolejnym punktem porządku obrad XXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień były odpowiedzi Wójta na wnioski i interpelacje radnych.

Następnie w ramach punktu „wolne wnioski” radni ze Skomielnej Białej przedstawili zapytania do Wójta Gminy Lubień, które „wpłynęły” za pośrednictwem poczty elektronicznej: dotyczące spraw porządkowych, budowy poboczy przy drodze E-77, rozpoczętych prac na placu obok Szkoły Podstawowej w tym organizacji ruchu w trakcie prowadzenia prac.

W ramach „wolnych wniosków” wystąpiła Bernadeta JAKUBIAK Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Lubniu, która przedstawiła „efekty” realizacji programu „Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej 2019-2022” w ramach, którego młodzież Szkoły Podstawowej w Lubniu przebywała w Hiszpanii.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zaapelował do mieszkańców gminy ws właściwej segregacji odpadów komunalnych, „apel” ten zakończyły XXXI zwyczajną sesje Rady Gminy Lubień.

przebieg XXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień można będzie za kilka dni oglądać na stronie Gminy Lubień,

https://lubien.sesja.pl/2021/09/24/xxxi-sesja-rady-gminy-lubien/

na termin udostępnienia nagrania nie mam wpływu.

opracował a.m.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *