XXVI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ – 25 MARCA 2021

W czwartek 25 marca br. o godzinie 13.00 odbyła się dwudziesta szósta zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień. Sesja odbyła się w reżimie sanitarnym obowiązującym w czasie trwającej epidemii w formie videokonferencji. Sesję rozpoczął Przewodniczący

 

Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK witając uczestników: Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, Kierownika OPS-u, Pełnomocnika Wójta Gminy Lubień ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sołtysa wsi Tenczyn, oraz radnych.

Następnie prowadzący obrady „sprawdził obecność”. „Sprawdzenie obecności” umożliwiło stwierdzenie quorum – w sesji wzięło udział 15 radnych. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad.

Przedstawiony porządek obrad przyjęli w głosowaniu imiennym radni.

Protokół z dwudziestej piątej zwyczajnej sesji odbytej 9 lutego 2021 roku. (bez odczytywania) przyjęty został przez radnych w głosowaniu imiennym.

Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji w okresie między sesjami” – od 9 lutego 2021 roku;

Kolejnym punktem porządku obrad były „interpelacje i wnioski składane przez radnych”.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK odczytywał projekty uchwał:

 

-w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień (uchwała nr XXVI/210/2021 z dn.25.03.2021r.) projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy, uzupełnił Wójt Gminy. Uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2021 (uchwała nr XXVI/211/2021 z dn.25.03.2021r.) projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy, uzupełnił Wójt Gminy. Uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie określenia rocznej dotacji dla samorządowych instytucji kultury na rok 2021 (uchwała nr XXVI/212/2021 z dn.25.03.2021r.) projekt uchwały omówił Wójt Gminy -uchwała okołobudżetowa. Uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Lubień na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki (uchwała nr XXVI/213/2021 z dn.25.03.2021r.) projekt uchwały omówił Wójt Gminy, uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubień (uchwała nr XXVI/214/2021 z dn.25.03.2021r.) projekt uchwały omówił Wójt Gminy, uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień. W głosowaniu uchwałę przyjęto trzynastoma głosami: „za” przy jednym głosie: „przeciw” i jednym głosie: „wstrzymał się”;

-w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Lubień na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (uchwała nr XXVI/215/2021 z dn.25.03.2021r.) projekt uchwały omówił Wójt Gminy, uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Tenczyn (uchwała nr XXVI/216/2021 z dn.25.03.2021r.) projekt uchwały omówił Wójt Gminy – dotyczy drogi na roli Czubinowej w Tenczynie, uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Skomielna Białe (uchwała nr XXVI/217/2021 z dn.25.03.2021r.) projekt uchwały omówił Wójt Gminy – dotyczy drogi na roli Zagórskiego w Skomielnej Białej, uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień (uchwała nr XXVI/218/2021 z dn.25.03.2021r.) projekt uchwały omówił Wójt Gminy – dotyczy szeregu działek (18), których właściciele złożyli wnioski o przeznaczeniu ich pod zabudowę jednorodzinną. W Skomielnej Białej na rolach: Mierzwy, Łyskowa, Zagórskiego, Pasiowa, Krzysztofiakowa. Uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bminy Lubień (uchwała nr XXVI/219/2021 z dn.25.03.2021r.) projekt uchwały omówił Wójt Gminy – dotyczy szeregu działek na terenie Gminy Lubień. Uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie    przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny (uchwała nr XXVI/220/2021 z dn.25.03.2021r.) projekt uchwały omówił Kierownik OPS-u Bogusław KOSEK, uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

Następnie Rada Gminy wysłuchała „INFORMACJI Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniu o wydatkowaniu środków w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020r.”, który przedstawiła Barbara RAPACZ – Pełnomocnik Wójta Gminy Lubień ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ze środków, którymi dysponuje „Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” skorzystało szereg podmiotów, w tym ze Skomielnej Białej:

-Świetlica Środowiskowa „Klub Kultury i Trzeźwości” w Skomielnej Białej – 9.645.00 złotych,

-Klub Sportowy „Luboń” – 8.000.00 złotych,

-Zespół Regionalny „Korpiołki” – 2.800 złotych,

-Szkoła Podstawowa w Skomielnej Białej szkolenie dla uczniów: „Fonoholizm – czyli telefon komórkowy może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia” – 500.00 złotych,

Wójt Gminy Lubień, oraz Przewodniczący Rady Gminy podziękowali odchodzącej na emeryturę Barbarze RAPACZ za pracę na stanowisku Pełnomocnika Wójta Gminy Lubień ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Głosowanie nad podejmowanymi uchwałami Rady Gminy odbywało się imiennie.

Komisje stałe Rady Gminy Lubień obradowały w trybie reżimu sanitarnego – w formie videokonferencji – w środę 24 marca br. Połączone Komisje obradowały pod kierunkiem radnego Wiesława SŁOWIAKA, szczegółowo omawiały projekty uchwał przyjętych w trakcie dwudziestej szóstej zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień;

Następnymi punktami porządku obrad XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień były odpowiedzi Wójta na wnioski i interpelacje radnych, oraz wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy Lubień, oraz Wójt Gminy złożyli życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Na tym zakończyła się XXVI zwyczajną sesje Rady Gminy Lubień.

 

 

opracował a.m.

Przebieg XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień można oglądać:

https://lubien.sesja.pl/2021/03/25/xxvi-sesja-rady-gminy-lubien/

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *