XXII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ – 28 PAŹDZIERNIKA 2020

W środę 28 października br. o godzinie 13.00 odbyła się dwudziesta druga zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień. Sesja odbyła się w reżimie sanitarnym obowiązującym w czasie trwającej epidemii w formie videokonferencji. Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK witając uczestników i gości Wójta, Skarbnika, Sołtysów wsi Tenczyn i

Skomielna Biała. Następnie prowadzący obrady przedstawił „uwagi porządkowe” i „sprawdził obecność”, co umożliwiło stwierdzenie quorum (15 radnych obecnych na sesji), po czym przedstawił porządek obrad.
Przedstawiony porządek obrad przyjęli w głosowaniu imiennym radni (14).
Następnie prowadzący obrady Rady Gminy przypomniał sylwetki zmarłych: radnego pierwszej kadencji Rady Gminy Lubień ŚP Władysława ŁOPATĘ, i długoletniego Sołtysa wsi Tenczyn ŚP Stanisława STANKIEWICZA, których pamięć uczcili uczestnicy sesji.
Protokół z dwudziestej pierwszej zwyczajnej sesji odbytej 9 września br. (bez odczytywania) przyjęty został w głosowaniu imiennym (14).
Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji w okresie między sesjami” – od 9 września 2020 roku;
Po odczytaniu „Sprawozdania …” Wójta, radni składali interpelacje i wnioski.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK odczytywał projekt uchwał:
-w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień przyjętej Uchwałą Nr XVI/115/2019 Rady

Gminy Lubień z dnia 20 grudnia 2019 r. (uchwała nr XXII/177/2020 z dn.28.10.2020r.) projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy Joanna PIERON, uzupełnił Wójt Gminy Kazimierz SZCZEPANIEC, uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;
-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2020 (uchwała nr XXII/178/2020 z dn.28.10.2020r.) projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy, uzupełnił Wójt Gminy, uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;
-w sprawie określenia kwoty dotacji celowej dla Gminy Dobra na realizację zadania wskazanego w porozumieniu międzygminnym nr 1 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie wspólnego opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej na terenie Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” – etap I (uchwała nr XXII/179/2020 z dn.28.10.2020r.) projekt uchwały zreferował Wójt Gminy, uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;
-w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVII140/2020 Rady Gminy Lubień z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień (uchwała nr XXII/180/2020 z dn.28.10.2020r.) projekt uchwały zreferował Wójt Gminy, uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;
-w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Rabka – Zdrój a Gminą Lubień w sprawie przekazania przez Gminę Lubień zadania w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu Gminie Rabka – Zdrój (uchwała nr XXII/181/2020 z dn.28.10.2020r.) projekt uchwały zreferował Wójt Gminy, uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;
-w sprawie likwidacji aglomeracji Lubień – Pcim (uchwała nr XXII/181/2020 z dn.28.10.2020r.) projekt uchwały zreferował Wójt Gminy, uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;
-w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Mszana Dolna przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Mszana Dolna (uchwała nr XXII/183/2020 z dn.28.10.2020r.), projekt uchwały zreferował Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC, uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;
Komisje stałe Rady Gminy Lubień obradowały w trybie reżimu sanitarnego – w formie videokonferencji – we wtorek 27 października br. Komisje szczegółowo omawiały projekty uchwał przyjętych w trakcie dwudziestej drugiej zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień;
Następnie Wójt Gminy odpowiadał na wnioski i interpelacje radnych;
Kolejnym punktem programu XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień były wolne wnioski w trakcie, których radni KWW Czas na Zmiany pytali Wójta:
-o przygotowanie do zbliżającej się „akcji zima 2020/21”, planowanym sposobie odśnieżania Skomielnej Białej,
-rozsyłanych do mieszkańców przez Firmę Górna Raba „nowych” WNIOSKACH NA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW.
Radni KWW Czas na Zmiany podziękowali także za:
-udział w obchodach 80.rocznicy Zbrodni Katyńskiej – odsłonięciu tablicy „W HOŁDZIE OBROŃCOM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OFIAROM SOWIECKICH ZBRODNI”, które odbyły się w Skomielnej Białej w niedzielę 13 września 2020 roku,
-udział w pogrzebie ŚP Władysława ŁOPATY (*1939r. – + 3.X.2020r.) radnego pierwszej kadencji Rady Gminy Lubień w latach 1990-1994.
Po zakończeniu „wolnych wniosków” Przewodniczący Rady Gminy Lubień Jan ŚMIAŁEK przedstawił przygotowania do tegorocznych obchodów Święta Niepodległości, (11 listopada), które ze względu na sytuacje epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej ograniczą się do Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w Tenczynie. Informacje przekazane przez prowadzącego obrady Rady Gminy zakończyły dwudziestą drugą zwyczajną sesję Rady Gminy Lubień.
opracował a.m.
Przebieg XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień można oglądać:
https://lubien.sesja.pl/2020/10/28/xxii-sesja-rady-gminy-lubien/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *