XIV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ – 25 LISTOPADA 2019 ROKU

W poniedziałek 25 listopada br. o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Lubniu odbyła się czternasta zwyczajna sesja Rady Gminy. Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK witając gości: Wójta, Skarbnika i Sekretarza Gminy Lubień, Dyrektorów GZOS, szkół i przedszkoli, Gminnej

Biblioteki Publicznej, przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Sołtysów wsi Tenczyn i Skomielna Biała. Następnie prowadzący obrady stwierdził quorum i przedstawił porządek obrad.
Przedstawiony porządek obrad, wraz z protokołami z dwunastej zwyczajnej sesji odbytej 8 października br. i uroczystej trzynastej sesji z dnia 11 listopada br. (bez odczytywania) przyjęli w głosowaniu obecni na sesji radni (15).
Następnie Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji w okresie między sesjami” – od 8 października 2019 roku;
Po przedstawieniu „Sprawozdania…” Przewodniczący Rady Gminy Lubień oddał głos przedstawicielce Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Krakowa – Katarzynie LIS, która mówiła o projektach realizowanych przez reprezentowany przez nią Urząd: kierunek kariera, kierunek kariera zawodowa.
Następnie radni składali interpelacje i wnioski.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK odczytywał projekt uchwał:
-w sprawie zmiany w budżecie Gminy Lubień na rok 2019r. (uchwała XIV/94/2019 z dnia 25.11.2019r.) projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy Maria RAPACZ, uzupełnił Wójt – pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawiła Przewodnicząca Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych radna Maria SZCZEPANIEC, która przewodniczył obradom komisji stałych Rady Gminy w dniu 22 listopada br., za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych;;
-w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubniu (uchwała XIV/95/2019 z dnia 25.11.2019r.) projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy Maria RAPACZ – uchwała około budżetowa – pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawiła radna Maria SZCZEPANIEC, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych;
-w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (uchwała XIV/96/2019 z dnia 25.11.2019r.) projekt uchwały zreferował Wójt Gminy Lubień, pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawiła radna Maria SZCZEPANIEC, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych;
-w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu (uchwała XIV/97/2019 z dnia 25.11.2019r.) projekt uchwały zreferował Wójt Gminy Lubień, pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawiła radna Maria SZCZEPANIEC, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw było 3;
-w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lubień nr XXXIX z dn.24.07.2013r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubień (uchwała XIV/98/2019 z dnia 25.11.2019r.) projekt uchwały zreferował Wójt Gminy Lubień (uchwała ma na celu uproszczenie procedury najmu i dzierżawy nieruchomości, których właścicielem jest Gmina Lubień, procedury i warunki najmu mają być jednakowe dla podmiotów najmujących lokale), pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawiła radna Maria SZCZEPANIEC, za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw było 1, wstrzymało się 5;
-w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty przez mieszkańców Gminy Lubień (uchwała XIV/99/2019 z dnia 25.11.2019r.) projekt uchwały zreferował Radca Prawny Urzędu Gminy w Lubniu Andrzej KOWALCZYK, pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawiła radny Andrzej BALA, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych;
-w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Lubień na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (uchwała XIV/100/2019 z dnia 25.11.2019r.) projekt uchwały zreferował Wójt Gminy Lubień, pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawiła radny Andrzej BALA, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki położonej w obrębie Tenczyn (uchwała XIV/101/2019 z dnia 25.11.2019r.) projekt uchwały zreferował Wójt Gminy Lubień, dotyczy działki na roli Flagowej w Tenczynie (sprostowanie pomyłki pisarskiej), pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawiła radny Andrzej BALA, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Skomielna Biała (uchwała XIV/102/2019 z dnia 25.11.2019r.) projekt uchwały zreferował Wójt Gminy Lubień, dotyczy działek na roli Dział w Skomielnej Białej (wykup dróg technologicznych, które wykorzystywano przy budowie drogi ekspresowej S-7), pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawiła radny Andrzej BALA, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki położonej w obrębie Skomielna Biała (uchwała XIV/103/2019 z dnia 25.11.2019r.) projekt uchwały zreferował Wójt Gminy Lubień, dotyczy działek na roli Srokowa w Skomielnej Białej (wykup dróg technologicznych, które wykorzystywano przy budowie drogi ekspresowej S-7), pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawiła radny Andrzej BALA, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych;
-w sprawie zmian uchwały nr XLI/344/2018 Rady Gminy Lubień z dn.18.07.2018r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubień (uchwała XIV/104/2019 z dnia 25.11.2019r.) projekt uchwały zreferował Wójt Gminy Lubień, uzupełniła Dyrektor GZOS Halina GRUSZKOWSKA), pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawiła radny Andrzej BALA, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych;
-w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubień (uchwała XIV/105/2019 z dnia 25.11.2019r.) uzasadnienie do uchwały – przygotowane przez Komisję Wniosków, Skarg i Petycji – odczytała Przewodnicząca Komisji … radna Paulina RÓG, w trakcie dyskusji nad uzasadnieniem głos zabrali: Sekretarz Gminy Krzysztof ŁABUZ, Sołtys wsi Krzeczów, radny Czesław SŁOWIAK, członkowie Komisji Wniosków, Skarg i Petycji, pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawiła radna Maria SZCZEPANIEC, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, wstrzymało się 2;
-w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubień (uchwała XIV/106/2019 z dnia 25.11.2019r.) uzasadnienie do uchwały – przygotowane przez Komisję Wniosków, Skarg i Petycji – odczytała Przewodnicząca Komisji … radna Paulina RÓG, pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawiła radna Maria SZCZEPANIEC, za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, wstrzymało się 3;
-w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień (uchwała XIV/107/2019 z dnia 25.11.2019r.) projekt uchwały zreferował Wójt Gminy Lubień, dotyczy działek w Tenczynie i w Skomielnej Białej, pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawiła radny Andrzej BALA, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych;
-w sprawie zmiany uchwały nr X/72/2019 rady gminy Lubień z dn.10.07.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej na terenie Beskidu wyspowego „Beskidzkie Wyspy” (uchwała XIV/108/2019 z dnia 25.11.2019r.) projekt uchwały zreferował Wójt Gminy Lubień, pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawiła radny Andrzej BALA, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych;
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Lubień pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych radna Maria SZCZEPANIEC, oraz przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska radnego Andrzeja BALA odbyło się w piątek dnia 22 października br. W trakcie prac połączonych komisji szczegółowo omawiano projekty uchwał przyjętych w trakcie czternastej zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień.
Dyrektor GZOS w Lubniu Halina GRUSZKOWSKA przedstawiła „Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubień w roku szkolnym 2018/2019”, Dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Lubień odpowiadali na pytania radnych
Następnie Wójt Gminy odpowiadał na wnioski i interpelacje radnych;
Kolejnym punktem programu XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień były wolne wnioski w trakcie, których głos zabrał Sołtys wsi Skomielna Biała. „Wolne wnioski” zakończyły czternastą zwyczajną sesję Rady Gminy Lubień.
opracował-a.m.
Przebieg XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień można oglądać:
https://lubien.sesja.pl/2019/11/25/xiv-sesja-rady-gminy-lubien/

2 Odpowiedzi na XIV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ – 25 LISTOPADA 2019 ROKU

  • Krzysztof mówi:

    Myślę, że każdy z mieszkańców chociaż raz powinien oglądnąc sesję rady Gminy. Bierność naszych Radnych zniewala. Pamiętam gdy debiutowali na tej płaszczyźnie po raz pierwszy. To był ich najlepszy czas!!! Aż, człowiek był zadowolony, że oddał głos na odpowiedniego człowieka. A teraz, brak jakiejkolwiek kreatywności. Proste sprawy sprawiają, im trudności. Myślę, że każdy Radny z Gminy jest aktywny tylko jedną kadencję. A potem się zatraca pod wpływem Gminy. Wójt, Radni jak również pracownicy Gminie, powinni sobie przypomnieć jedną żelazną zasadę, że to Oni są dla mieszkańców, a nie mieszkańcy dla Nich.

    • Tadek mówi:

      Myślę, że z Radnymi w Skomielnej nie jest jeszcze tak źle, oczywiście mówię o młodszej ekipie. Jest jeden Pan co widac, że mu jeszcze zależy ( chyba to Pan Masłowski)Oni chociaż reagują, a My to niedługo będziemy sami zwozic śmieci pod Gminę bo firma ma coraz większy problem, żeby odebrać i dostarczyć prawidłowe worki. Po tym komentarzu przeglądałem te sesję i myślę, że my z innych miejscowości jestesmy poprostu straceni. Siedzi czy leży wypłata za sesję się należy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *