SPOTKANIE STAROSTY MYŚLENICKIEGO Z WŁODARZAMI GMIN POWIATU

02

W dniu 28 września br. w Starostwie Powiatowym w Myślenicach odbyło się spotkanie Starosty Józefa Tomala i Wicestarosty Tomasza Susia z burmistrzami i wójtami gmin z terenu powiatu myślenickiego.

Podczas spotkania bryg. Sławomir Kaganek – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach omówił nowelizację zapisów ustawy o ochronie przyrody w zakresie dotyczącym usuwania drzew podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Poinformował, iż w myśl tej zmiany na Państwową Straż Pożarną i jednostki ochrony przeciwpożarowej został nałożony obowiązek ewidencjonowania i dokumentowania fotograficznego usuniętych podczas prowadzonych interwencji drzew lub krzewów. Informacje powyższe wg obowiązujących przepisów mają być przekazywane w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewów do właściwych organów (Urzędów Miejskich/Urzędów Gmin) oraz w przypadku obiektów lub obszarów wpisanych do rejestru zabytków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W dalszej części spotkania Grzegorz Chłuda – Sekretarz Powiatu Myślenickiego przedstawił informacje dotyczące przygotowań samorządów terytorialnych do uruchomienia od stycznia 2016 r. systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Szczególna rola w realizacji systemu przypadła powiatom. Omówiono harmonogram czynności, których wykonanie spoczywa na powiecie we współpracy i porozumieniu z gminami. Do 15 października br. Powiat Myślenicki zawrze z Gminami na swoim obszarze porozumienia określające utworzenie lokali w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W powiecie myślenickim punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną mają powstać w Myślenicach, Dobczycach, Sułkowicach, Lubniu i Sieprawiu.

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, która obowiązywać będzie od 1 stycznia 2016 r., przewiduje bezpłatną pomoc prawną dla osób, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o pomoc przyznano świadczenie z pomocy społecznej; osób do 26. roku życia i tych, które ukończyły 65 lat; kombatantów i weteranów; posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz tych, którzy w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Zgodnie z Ustawą zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami lub samodzielnie. Sprawne wprowadzenie nowych rozwiązań wymaga podjęcia szeregu wzajemnie powiązanych i skoordynowanych działań na styku samorządu terytorialnego, samorządów zawodowych prawników i organów administracji państwowej. Ustawa zakłada stworzenie na obszarze kraju sieci 1524 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkty te mają być umiejscowione w lokalach pozostających w zasobach powiatów lub gmin. Nieodpłatna pomoc prawna – co do zasady – w połowie tych punktów będzie świadczona przez adwokatów lub radców prawnych, natomiast w drugiej połowie za pośrednictwem organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego.

Na zakończenie spotkania Starosta Józef Tomal i Wicestarosta Tomasz Suś omówili z burmistrzami i wójtami aktualnie prowadzone i planowane na kolejne lata inwestycje na drogach powiatowych, wspólne działania Gmin i Powiatu w zakresie budowy chodników w ramach Programu ,,Inicjatywy Samorządowe” oraz działania zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Źródło-Starostwo Powiatowe Myślenice

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *