LVIII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ – 16 LUTY 2024

W piątek 16 lutego br. o godzinie 13.00 odbyła się pięćdziesiąta ósma zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień. Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Gminy.

Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK witając uczestników: Wójta, Skarbnika, obsługę Rady, oraz gości: radnych z powiatu, Kierownika OPS-u, Sołtysów wsi Tenczyn i Skomielna Biała.

Następnie prowadzący obrady Rady Gminy stwierdził quorum (13 radnych), przedstawił porządek obrad, który wraz z protokołem z 57 zwyczajnej sesji z dnia 9 stycznia br. przyjęli w głosowaniu radni.

Następnie Wójt przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady, działalności miedzy sesjami od 20.12.2023r.

W ramach „wniosków i interpelacji” radni KWW Czas na Zmiany interweniowali ws. jakości worków na odpady komunalne, które rozprowadza wśród mieszkańców Gminy Lubień firma Arkadiusza WESOŁOWSKIEGO z Ludźmierza k. Nowego Targu – odpowiedzialna za zbiórkę odpadów komunalnych.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekty uchwały, które w głosowaniu przyjęła Rada Gminy:

-w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lubień na rok 2024 (uchwała nr LVIII/503/2024 z dn. 16.02.2024r.),

-w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Lubień na rok 2024 (uchwała nr LVIII/504/2024 z dn. 16.02.2024r.),

-w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień (uchwała nr LVIII/505/2024 z dn. 16.02.2024r.) – szczegóły uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Joanna PIERON, wystąpienie Skarbnik Gminy uzupełnił Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC,

-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2024 (uchwała nr LVIII/506/2024 z dn. 16.02.2024r.) – szczegóły uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, której wystąpienie uzupełnił Wójt,

-w sprawie niewyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lubień na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki (uchwała nr LVIII/507/2024 z dn. 16.02.2024r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt,

-w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Myślenickiego na realizacje zadań finansowania dyżurów nocnych aptek na terenie Powiatu Myślenickiego (uchwała nr LVIII/508/2024 z dn. 16.02.2024r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt,

-w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu na realizacje programów profilaktyki zdrowotnej (uchwała nr LVIII/509/2024 z dn. 16.02.2024r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt,

-w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/300/2022 rady Gminy Lubień z dn. 13.01.2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach (uchwała nr LVIII/510/2024 z dn. 16.02.2024r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt,

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Lubień (uchwała nr LVIII/511/2024 z dn. 16.02.2024r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt, rola Szczepańcowa w Lubniu,

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Krzeczów (uchwała nr LVIII/512/2024 z dn. 16.02.2024r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt, rola Zarębki Wyżne w Krzeczowie,

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Krzeczów (uchwała nr LVIII/513/2024 z dn. 16.02.2024r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt, rola Kośmidrowa w Krzeczowie,

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Krzeczów (uchwała nr LVIII/514/2024 z dn. 16.02.2024r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt, rola Pańskie Dolne w Krzeczowie,

-w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Krzeczów (uchwała nr LVIII/515/2024 z dn. 16.02.2024r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt,

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Tenczyn (uchwała nr LVIII/516/2024 z dn. 16.02.2024r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt, rola Filipcowa w Tenczynie,

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Skomielna Biała (uchwała nr LVIII/517/2024 z dn. 16.02.2024r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt, rola Jonkowa w Skomielnej Białej,

-w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień (uchwała nr LVIII/518/2024 z dn. 16.02.2024r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt, w Skomielnej Białej działki na rolach: Krzysztofiakowa i Srokowa,

-w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień (uchwała nr LVIII/519/2024 z dn. 16.02.2024r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt,

-w sprawie utworzenia mieszkania treningowego oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym (uchwała nr LVIII/520/2024 z dn. 16.02.2024r.) – szczegóły uchwały przedstawił Kierownik OPS-u Bogusław KOSEK,

Następnie Wójt odpowiadał na zapytania i interpelacje radnych.

Kolejnym punktem porządku obrad LVIII zwyczajnej sesji, były „wolne wnioski”, które zakończyły LVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Lubień.

Stale Komisje Rady Gminy Lubień obradowały w trakcie wspólnego posiedzenia w czwartek 15 lutego br.

Przebieg LVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień można będzie za kilka dni oglądać na stronie internetowej Gminy Lubień:

https//lubien.sesja.pl/2024/02/16/lviii-sesja-rada-gminy-lubien/

jednocześnie informuję, że na termin udostępnienia nagrania na stronie internetowej Gminy Lubień nie mam wpływu.

opracował: a.m.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *