LVI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ – 20 GRUDNIA 2023

W środę 20 grudnia br. o godzinie 13.00 odbyła się pięćdziesiąta szósta zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień. Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Gminy.

Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK witając uczestników: Wójta, Skarbnika i Sekretarza Gminy, oraz gości: Dyrektorów GZOS, Szkół i Przedszkoli, GOK-u, Biblioteki Publicznej, Kierownika OPS-u, Sołtysów wsi Tenczyn i Skomielna Biała.

Następnie prowadzący obrady Rady Gminy stwierdził quorum (14 radnych), przedstawił porządek obrad, który wraz z protokołem z 55 zwyczajnej sesji z dnia 29 listopada br. przyjęli w głosowaniu radni.

Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady w okresie między sesjami – od 29 listopada 2023r.”

Kolejnym punktem porządku obrad 55 sesji były „wnioski i interpelacje” składane przez radnych.

Radni KWW Czas na Zmiany wnioskowali o:

-wyznaczenia – za pomocą linii – granic dróg gminnych na placach na: roli Słowiakowej – przy sklepie TopMarket, na roli Banasiowej – przy zakładzie produkcyjnym firmy 3M Poland, o postawienie znaku drogowego „Stop” przy wyjeździe z terenu parkingu pomiędzy Szkołą Podstawowa a Przedszkolem na drogę gminną (droga alternatywna) w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa, „uświadomienia” kierującym, że wyjeżdżają z parkingu i włączają się do ruchu.

Na sesję Rady Gminy przybyły harcerki Hufca Gorczańskiego, które przekazały na ręce Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Betlejemskie Światło Pokoju.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK odczytał projekty uchwał, które w głosowaniu przyjęła Rada Gminy:

-w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień (uchwała nr LVI/488/2023 z dn. 20.12.2023r.) – szczegóły uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Joanna PIERON, wystąpienie Skarbnik Gminy uzupełnił Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC, opinie krakowskiej RIO odczytał Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK,

-uchwałę budżetową Gminy Lubień na rok 2024 (uchwała nr LVI/489/2023 z dn. 20.12.2023r.) – szczegóły uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, której wystąpienie uzupełnił Wójt, opinie krakowskiej RIO odczytał Przewodniczący Rady Gminy,

-w sprawie określenia rocznej dotacji dla samorządowych instytucji kultury na rok 2024 (uchwała nr LVI/490/2023 z dn. 20.12.2023r.) – szczegóły uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy – uchwala okołobudżetowa,

-w sprawie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w okresie od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 31 grudnia 2024r. uchwała nr LVI/491/2023 z dn. 20.12.2023r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt,

-w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień uchwała nr LVI/492/2023 z dn. 20.12.2023r.) – szczegóły uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, której wystąpienie uzupełnił Wójt,

-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2023 (uchwała nr LVI/493/2023 z dn. 20.12.2023r.) – szczegóły uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, której wystąpienie uzupełnił Wójt,

-w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień (uchwała nr LVI/494/2023 z dn. 20.12.2023r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt, dotyczy przekształcenia działki rolnej na działkę przeznaczoną do działalności gospodarczej na roli Słowiakowej w Skomielnej Białej (za droga ekspresową S7 w kierunku m. Skawa),

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych na działce ewid. Nr 8610/12 w Lubniu (uchwała nr LVI/495/2023 z dn. 20.12.2023r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt,

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Skomielna Biała (uchwała nr LVI/496/2023 z dn. 20.12.2023r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt, dotyczy części działek wzdłuż zmodernizowanej drogi na roli Maciołowej,

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Skomielna Biała (uchwała nr LVI/497/2023 z dn. 20.12.2023r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt, dotyczy części działki przy drodze na roli Dzielce,

-w sprawie stanowiska Rady Gminy Lubień do propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (uchwała nr LVI/497/2023 z dn. 20.12.2023r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt, dotyczy nazw 15 „obiektów” na terenie wsi Lubień, Tenczyn i Skomielna Biała,

-w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Audytu krajobrazowego województwa małopolskiego (uchwała nr LV/498/2023 z dn. 29.11.2023r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt,

-w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (uchwała nr LVI/499/2023 z dn. 20.12.2023r.) – szczegóły uchwały przedstawił Kierownik OPS-u Bogusław KOSEK,

-w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Lubień w zakresie dożywiania „Dożywianie dzieci i młodzieży na lata 2024-2028” (uchwała nr LVI/499/2023 z dn. 20.12.2023r.) – szczegóły uchwały przedstawił Kierownik OPS-u,

-w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2026 (uchwała nr LVI/499/2023 z dn. 20.12.2023r.) – szczegóły uchwały przedstawiła pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Izabela HEJMEJ,

Opinie Rady Gminy do podejmowanych uchwał przedstawiał radny Wiesław SŁOWIAK – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Spraw Obywatelskich Rady Gminy. Komisje stałe Rady Gminy Lubień obradowały we wtorek 19 grudnia br.

Kolejnym punktem porządku obrad LVI zwyczajnej sesji, były odpowiedzi Wójta na „interpelacje i wnioski radnych”, następnym zaś, „wolne wnioski”.

W ramach „wolnych wniosków” Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK złożył Życzenia mieszkańcom Gminy, pracownikom urzędu oraz zgromadzonym gościom i radnym z okazji Zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Przebieg LVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień można będzie za kilka dni oglądać na stronie internetowej Gminy Lubień:

https//lubien.sesja.pl/2023/12/20/lvi-sesja-rada-gminy-lubien/

jednocześnie informuję, że na termin udostępnienia nagrania na stronie internetowej Gminy Lubień nie mam wpływu.

opracował: a.m.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *