JUTRO POSIEDZENIE KOMISJI WE ŚRODĘ 20 GRUDNIA LVI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Spraw Obywatelskich, Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa

i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubień odbędzie się w dniu 19 grudnia 2023 r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy – sala obrad (pokój nr 9).

Tematem posiedzenia Komisji będzie: zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień, zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Lubień na rok 2024 oraz opiniowanie projektów uchwał, które Rada Gminy będzie przyjmowała podczas najbliższej sesji.

W środę 20 grudnia o godzinie 13.00 odbędzie się LVI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Lubień odbytej w dniu 29 listopada 2023 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady, realizacji interpelacji i działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień.
 7. Uchwalenie budżetu Gminy Lubień na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznej dotacji dla samorządowych instytucji kultury na rok 2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w okresie od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych na działce ewid. nr 8610/12 w Lubniu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Skomielna Biała.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Skomielna Biała.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy Lubień do propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Lubień w zakresie dożywiania „Dożywianie dzieci i młodzieży na lata 2024-2028”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2026.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 21. Wolne wnioski – zamknięcie sesji.

Sesja  Rady  Gminy  odbędzie  się  w  budynku Urzędu Gminy w Lubniu – sala obrad (pokój nr 9).

Sesja Rady Gminy będzie transmitowana online na stronie https://lubien.sesja.pl/

Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *