XLIII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ – 18 LISTOPADA 2022r.

W piątek 18 listopada br. o godzinie 13.00 odbyła się czterdziesta trzecia zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień. Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Gminy w Lubniu. Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK witając uczestniczących w

sesji: Wójta, Skarbnika i Sekretarza Gminy, gości – Dyrektora GOK-u, Sołtysów wsi Tenczyn i Skomielna Biała.

Następnie prowadzący obrady Rady Gminy stwierdził quorum (15 radnych), przedstawił porządek obrad, który wraz z protokołem z 42 zwyczajnej sesji z 27 października 2022r. przyjęli w głosowaniu radni.

Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady w okresie między sesjami – od 27 października br.”

Następnie prowadzący obrady oddał głos Dyrektorowi GOK-u w Lubniu Edycie BRZEZICKIEJ, która przedstawiła informację o przekazaniu na rzecz Gminy Lubień kolekcji obrazów zgromadzonych przez pochodzącego ze Skomielnej Białej, a zmarłego w USA Hieronima UCHRA (*1937 – +2017). Zgodnie z życzeniem ofiarodawcy obrazy będą prezentowane w budynku Urzędu Gminy w Lubniu.

Następnym punktem porządku obrad były „wnioski i interpelacje”, radni KWW Czas na Zmiany złożyli wnioski ws:

-zmiany organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania dróg DK-28 i E-77 („stara zakopianka”) w Skomielnej Białej (przywrócenie zasad ruchu z przed rozpoczęcia budowy drogi S-7 na odcinku Lubień-Rabka),

-nacisków, jakie firma Górna Raba wywiera na użytkowników kanalizacji poprzez zmuszanie ich do montażu wodomierzy radiowych firmy SENSUS, rozprowadzanych przez wyznaczonego przez firmę Górna Raba dystrybutora, który oferuje w/w urządzenia po cenach znacznie zawyżonych w stosunku do cen rynkowych,

-montażu siatki leśnej na roli Wacławikowej, w miejscu gdzie dochodzi często do zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny leśnej,

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK odczytał projekty uchwał, które w głosowaniu przyjęła Rada Gminy:

-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2022 (uchwała nr XLIII/381/2022 z dn.18.11.2022r.) – szczegóły uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Joanna PIERON, uzupełnił Wójt;

-w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w związku ze zwrotem kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży oraz rodziców z terenu Gminy Lubień do placówek oświatowych (uchwała nr XLIII/382/2022 z dn.18.11.2022r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC;

-w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości przez Gminę Lubień na czas oznaczony 3 letni (uchwała nr XLIII/383/2022 z dn.18.11.2022r.) – szczegóły uchwały przedstawił Wójt Gminy;

-w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubień na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (uchwała nr XLIII/384/2022 z dn.18.11.2022r.) – uchwałę przedstawił Wójt Gminy;

Opinie Rady Gminy do podejmowanych uchwał przedstawiała radna Magdalena PAWLIK – Przewodniczący Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych. Komisje stałe Rady Gminy Lubień obradowały w czwartek 17 listopada br.

Kolejnymi punktami porządku obrad XLIII zwyczajnej sesji były odpowiedzi Wójta na wnioski i interpelacje radnych, oraz „wolne wnioski”

W ramach tego punktu głos zabrał Sekretarz Gminy Krzysztof ŁABUZ, który omówił sprawę dystrybucji węgla dla mieszkach Gminy Lubień po cenach preferencyjnych wg rządowego programu. W dyskusji głos zabrał także przedsiębiorca z Lubnia – właściciel składu opału. „Wolne wnioski” zakończyły obrady XLIII sesji.

Przebieg XLIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień można będzie za kilka dni oglądać na stronie internetowej Gminy Lubień:

https//lubien.sesja.pl/2022/11/18/xliii-sesja-rada-gminy-lubien/

jednocześnie informuję, że na termin udostępnienia nagrania na stronie internetowej Gminy Lubień nie mam wpływu.

opracował a.m.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *