XXVII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ – 29 KWIETNIA 2021 ROKU

W czwartek 29 kwietnia br. o godzinie 13.00 odbyła się dwudziesta siódma zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień. Sesja odbyła się w reżimie sanitarnym obowiązującym w czasie trwającej epidemii w formie videokonferencji.

Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Jan

ŚMIAŁEK witając uczestników: Wójta i Skarbnika Gminy, Sołtysów wsi Tenczyn i Skomielna Biała, Kierownika OPS-u, , oraz radnych.

Następnie prowadzący obrady „sprawdził obecność”. „Sprawdzenie obecności” umożliwiło stwierdzenie quorum – w sesji wzięło udział 15 radnych. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad.

Przedstawiony porządek obrad przyjęli w głosowaniu imiennym radni.

Protokół z dwudziestej szóstej zwyczajnej sesji odbytej 25 marca 2021 roku. (bez odczytywania) przyjęty został przez radnych w głosowaniu imiennym.

Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji w okresie między sesjami” – od 25 marca 2021 roku;

Kolejnym punktem porządku obrad były „interpelacje i wnioski składane przez radnych”.

Radni KWW Czas na Zmiany złożyli wniosek dotyczy: informowania zainteresowanych mieszkańców o planowanym przygotowywaniu projektów uchwał ws przystąpienia do sporządzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK odczytywał projekty uchwał:

-w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień (uchwała nr XXVII/221/2021 z dn.29.04.2021r.) projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy, uzupełnił Wójt Gminy. Uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2021 (uchwała nr XXVII/222/2021 z dn.29.04.2021r.) projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy, uzupełnił Wójt Gminy. Uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki położonych w obrębie Tenczyn (uchwała nr XXVII/223/2021 z dn.29.04.2021r.) projekt uchwały omówił Wójt Gminy – dotyczy działki obok remizy OSP w Tenczynie, uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień (uchwała nr XXVII/224/2021 z dn.29.04.2021r.) projekt uchwały omówił Wójt Gminy, uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień (uchwała nr XXVII/225/2021 z dn.29.04.2021r.) projekt uchwały omówił Wójt Gminy – dotyczy szeregu działek (18), których właściciele złożyli wnioski o przeznaczeniu ich pod zabudowę jednorodzinną, jako działki rekreacyjne, działalność gospodarczą. W Skomielnej Białej na roli: Wacławikowej. Uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie zwolnienia z części opłat za korzystanie z zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (uchwała nr XXVII/226/2021 z dn.29.04.2021r.) projekt uchwały omówił Wójt Gminy, uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku położonych na terenie Gminy Lubień oraz zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (uchwała nr XXVII/227/2021 z dn.29.04.2021r.) projekt uchwały omówił Wójt Gminy, uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w głosowaniu radni przyjęli dokument zatytułowany „Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Lubień w latach 2016-2020”. Dokument omówił Kierownik OPS-u Bogusław KOSEK;

-uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w gminie Lubień na lata 2021-2025 (uchwała nr XXVII/227/2021 z dn.29.04.2021r.) projekt uchwały omówił Kierownik OPS-u Bogusław KOSEK;

Głosowanie nad podejmowanymi uchwałami Rady Gminy odbywało się imiennie.

Komisje stałe Rady Gminy Lubień obradowały w środę 28 kwietnia br.

Następnymi punktami porządku obrad XXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień były odpowiedzi Wójta na wnioski i interpelacje radnych, oraz wolne wnioski.

Na tym zakończyła się XXVII zwyczajną sesje Rady Gminy Lubień.

opracował a.m.

Przebieg XXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień można oglądać:

https://lubien.sesja.pl/2021/04/29/xxvii-sesja-rady-gminy-lubien/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *