W ŚRODĘ 28 KWIETNIA POSIEDZENIA KOMISJI W CZWARTEK XXVII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Lubień odbędą się w dniu 28 kwietnia 2021 r. w budynku Urzędu Gminy (sala obrad, pokój nr 9):

 • Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów

 • i Spraw Obywatelskich o godz. 11.00.
 • Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych wspólnie z Komisją Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska o godz. 13.00.

Tematem posiedzenia Komisji będzie zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada Gminy będzie przyjmowała podczas najbliższej sesji Rady Gminy Lubień.

W czwartek 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00 odbędzie się XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy, odbytej w dniu 25 marca 2021 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady, realizacji interpelacji i działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki położonej w obrębie Tenczyn.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku położonych na terenie Gminy Lubień oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 3. Przedstawienie Rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Lubień na lata 2016 – 2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lubień na lata 2021-2025.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 6. Wolne wnioski – zamknięcie sesji.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w formie wideokonferencji dostępnej online na stronie internetowej https://lubien.sesja.pl.

Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *