WSPARCIE DLA SPÓŁEK WODNYCH W MAŁOPOLSCE

Województwo Małopolskie wspiera spółki wodne i ich związki. W roku 2021 na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz dofinansowanie do inwestycji w tym zakresie przeznaczono 540 tys. zł.

Dotacja celowa udzielana jest na bieżące utrzymanie wód i urządzeń

wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie związanych z nimi inwestycji. W szczególności: konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z towarzyszącymi im budowlami, konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami, konserwację i renowację rurociągów związanych z ww. urządzeniami, a także – usuwanie szkód powodziowych (do 3 lat od ich wystąpienia).

W latach 2017 – 2020 na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla spółek/związków spółek wodnych Województwo Małopolskie przekazało dofinansowanie w wysokości ponad 1,8 miliona złotych. Wsparcie dla spółek wodnych oraz związków spółek wodnych działających na terenie Małopolski ma na celu pomoc w utrzymaniu sprawności systemów i urządzeń melioracyjnych. Mają one niebagatelny wpływ na efektywność produkcji rolniczej oraz przyczyniają się do ochrony przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi jak powódź i susza

– podkreśla wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Doceniamy też właścicieli gruntów zrzeszających się w spółkach, którzy o nie dbają, dając dobry przykład oddolnej współpracy rolników. Warto dbać o kondycje spółek oraz korzystać z ich wieloletnich doświadczeń, polepszając dzięki temu warunki gospodarowania

– dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Maksymalna kwota udzielonej dotacji nie może przekroczyć 100 procent średniej wysokości środków zgromadzonych przez spółkę w okresie dwóch lat, poprzedzających rok w którym składany jest wniosek. Udział dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego wynosi nie więcej niż 50 procent wartości wnioskowanego zadania. Natomiast kwota dotacji dla spółek, których średnia wysokość zgromadzonych środków we wspomnianym okresie nie przekracza 5 000 zł – to 5 000 zł. Dotacja zostanie wypłacona spółce w terminie 21 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku o uruchomienie środków.

Szczegółowo procedurę tę reguluje Uchwała nr XVII/227/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 27 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w  sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania dla spółek wodnych lub związków spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji”.

Źródło-Urząd Marszałkowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *