EKSPRESOWO PO MAŁOPOLSCE

To właśnie drogi ekspresowe są najbardziej oczekiwane przez Małopolan, turystów i kierowców przejeżdżających

tranzytem przez ten region. I te drogi są budowane. S7 północ-południe i S52 Północna Obwodnica Krakowa. Ale

w trosce

o bezpieczeństwo mieszkańców powstają też nowe chodniki, zatoki autobusowe, przebudowywane są

skrzyżowania, powstają obwodnice.

W 2017 r. oddany został do użytku 4,5 km odcinek S7 od węzła Przewóz do węzła Kraków Nowa Huta z 700 metrowym

mostem na Wiśle. Tym samych długość dróg ekspresowych w Małopolsce zwiększyła się do 22,5 km. W 2016 r.

rozpoczęła się budowa drogi ekspresowej S7 Lubień-Rabka Zdrój i wkrótce kierowcy przejadą odcinkiem Skomielna

Biała-Rabka Zdrój. Aktualnie w budowie i przygotowaniu materiałów do uzyskania zgody na realizację inwestycji

jest prawie 85 km dróg ekspresowych.

Górska droga ekspresowa S7 Lubień – Rabka Zdrój

Piękna, widokowa i dwujezdniowa. Na odcinku ok. 16,7 km drogi, w tym 15,8 km ekspresowej oprócz dwukomorowego

tunelu o długości po 2,06 km każdej nitki, wybudowane jest 38 obiektów inżynierskich. Największa estakada ma

1 km długości wznosi się 50 m nad terenem w najwyższym punkcie. Tunel stanowi 12,3% całej trasy. Realizacja

tej drogi jest spełnieniem oczekiwań wszystkich jadących pod Tatry i wracających w weekendowych zatorach.

Wkrótce kierowcy przejadą 6,1 km odcinkiem S7 Skomielna Biała – Chabówka, gdzie oprócz dwujezdniowej drogi są

dwa węzły drogowe „ Skomielna Biała” i „Zabornia”, Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej, 17 obiektów

inżynierskich (wiadukty, estakady) oraz 4 małe mostki na ciekach przy węźle „Skomielna”.

Na 7,6 km odcinku drogi ekspresowej S7 Lubień – Naprawa dwa miejsca obsługi kierowców : „Lubień” i „Krzeczów”

zapewniają możliwość odpoczynku w trakcie podróży. 10 obiektów inżynierskich i 6 małych mostków na potoku

Krzywańskim oprócz funkcji użytkowej zapewni atrakcje widokowe. Tym odcinkiem pierwsze pojazdy przejadą

jeszcze w tym roku całą jezdnią lewą i częściowo prawą. Dopiero po przełożeniu ruchu z DK7 na S7 i zamknięciu

dla ruchu DK7 będzie można wybudować mur oporowy w miejscu połączenia prawej jezdni istniejącej S7 z nową S7

w Lubniu.

Wiadukty, estakady, tunele to nie ekstrawagancja tylko konieczność, gdy buduje się drogę ekspresową w górach.

Duże różnice wysokości i spadki terenu; niejednorodne skały, z których zbudowane są Karpaty Zewnętrzne;

trudne warunki hydrologiczne; tereny osuwiskowe i rozproszona na całym obszarze zabudowa są wyzwaniami

zarówno dla inżynierów projektujących jak i budujących drogę ekspresową. Skomplikowana budowa geologiczna

Karpat Zewnętrznych miała wpływ także na wybór metody drążenia tunelu. Pod względem geologicznym góry te

zbudowane są z tzw. fliszu karpackiego czyli niejednorodnych skał przemieszanych ze sobą. Na obszarze

przebiegu drogi S7 Lubień – Rabka występują łupki, iłołupki i piaskowce, uskoki tektoniczne i duża zmienność

nachylenia warstw geologicznych w stosunku do nachylenia stoków. Raz są one zgodne z nachyleniem innym razem

przeciwne nachyleniu. Grunty są wrażliwe na dostęp tlenu i po odkryciu szybko wietrzeją. Grubość warstw

różnych utworów wykazuje dużą różnorodność. Na łupkach wskutek dopływu wody powstają płaszczyzny poślizgowe,

co sprzyja ruchom osuwiskowym. Już w trakcie budowy uaktywniły się osuwiska, które trzeba było zabezpieczać.

Warunki hydrologiczne w obszarze budowy tunelu są trudne. Bardzo wysoki stan zwierciadła wód podziemnych w

górotworze charakteryzuje się dużymi wahaniami. Zakończenie drążenia tunelu planowane jest w 2021 r.

Droga dwujezdniowa na Podhale nie skończy się w Rdzawce, będzie kontynuowana. 19 września 2018 r. podpisana

została umowa na realizację dwujezdniowej DK47 pomiędzy Rdzawką i Nowym Targiem, w trybie „projektuj i

buduj”. Trwają przygotowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie zgody na realizację inwestycji.

S7 na północ od Krakowa

Droga długo wyczekiwana. Tu też trwa już budowa. Pierwsza łopata wbita została 11 września 2019 r., na

odcinku S7 Szczepanowice – Widoma. Maszyny ruszyły i rozpoczęły się roboty ziemne. Droga ekspresowa S7 na

odcinku od węzła Szczepanowice do węzła Widoma będzie miała 13,1 km długości, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu

w każdą stronę, z pozostawioną rezerwą na trzeci pas. Wybudowane zostaną dwa węzły: Szczepanowice i Widoma. Z

obydwóch węzłów zjechać będzie można na drogę krajową nr 7. Powstanie 10 wiaduktów i cztery przejścia dla

zwierząt. Estakada w Szczepanowicach będzie najdłuższym obiektem inżynierskim na tym odcinku, o długości 681

m w przypadku nitki lewej i 689 m nitki prawej.

26 września 2018 r. podpisano umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 granica województwa

świętokrzyskiego – Kraków , odcinka III węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem drogi do węzła Kraków

Nowa Huta), o długości ok. 18,3 km. Trwają przygotowania materiałów do złożenia wniosku o zgodę na realizację

inwestycji.

Trwa przetarg na przygotowaniem projektu wykonawczego i budową drogi ekspresowej S7 od granicy woj.

świętokrzyskiego do Krakowa, na odcinku Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem).

4 września 2019 r. dokumentacja przetargowa wysłana została do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej.

Odcinek S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa ma 55,6 km długości, ale na czas realizacji

został podzielony na mniejsze odcinki. Droga ekspresowa na tym terenie będzie jednocześnie pełniła funkcję

obwodnicy dla trzech miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Osiem węzłów: „Książ”, „Miechów”,

„Szczepanowice”, „Widoma”, „Łuczyce”, „Raciborowice”, węzeł zespolony „Kraków Mistrzejowice” oraz węzeł

zespolony „Kraków Grębałów” dobrze skomunikuje drogę ekspresową z istniejącą siecią dróg. Poprzez węzeł

Mistrzejowice połączy się z drogą ekspresową S52 Północną Obwodnicą Krakowa.

S52 Północna Obwodnica Krakowa – droga, której miało nie być.

Jeszcze w pierwszym kwartale 2016 r. Północna Obwodnica Krakowa nie była przewidziana w sieci dróg krajowych.

Nie była zaplanowana w PBDK . Dopiero zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r.

zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Północna Obwodnica Krakowa

znalazła się w sieci dróg krajowych, ciągu drogi ekspresowej S52.

26 sierpnia 2016 r. minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał Program Inwestycyjny dla budowy

Północnej Obwodnicy Krakowa, w ciągu drogi ekspresowej S52. Oznaczało to przyznanie środków. Ruszyły

przetargi i prace dokumentacyjne. 13 listopada 2018 r. podpisana została umowa z wykonawcą, który wykona

projekt i wybuduje drogę. Trwają przygotowanie do złożenia wniosku do wojewody o wydanie decyzji ZRiD.

S52 Północna Obwodnica Krakowa będzie miała długość 12 km 327 m, dwie jezdnie z trzema pasami ruchu na

każdej. Węzły drogowe połączą ją z istniejącym układem komunikacyjnym, a 20 km dróg dojazdowych pozwoli na

dogodne dojazdy z obszaru Krakowa i okolicznych miejscowości.

Do węzła Modlnica dobudowane zostaną 4 łącznice. Kolejne węzły w kierunku wschodnim to : Zielonki, Węgrzce,

Batowice i Mistrzejowice. Ten ostatni węzeł wybudowany zostanie w ramach realizacji S7 i połączy obie drogi

ekspresowe, zamykając tym samym ring wokół Krakowa. W ciągu S52 POK powstaną także : 2 tunele, 27 obiektów

mostowych (mosty, wiadukty, estakady) i 4 km murów oporowych.

Ciąg obwodnic Krakowa połączy wszystkie wyloty dróg krajowych z miasta, po północnej stronie (A4, DK 79, DK

94, S7,) usprawni przemieszczanie się od strony zachodniej w kierunku północnym (Kielce, Warszawa), zachodnim

(Katowice, Wrocław), wschodnim (Tarnów, Rzeszów) bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto. Przejmie

cały ruch tranzytowy, jak również część ruchu miejskiego, obecnie przechodzącego przez północną część miasta

drogą DK 79. Według prognoz na nowym odcinku już w roku 2025 ruch przekroczy średnio 30 tys. poj./dobę.

Budujemy w całym regionie

W trakcie budowy, przebudowy, projektowania i przygotowania dokumentacji jest 27 inwestycji. M.in.

dwujezdniowa DK75 Brzesko-Nowy Sącz; S52 BDI; DK94 Kraków – Olkusz, z dwujezdniowym odcinkiem Kraków –

Modlnica; DK79 na odcinku Rudawa – Młoszowa; DK87 na odcinku Nowy Sącz – Piwniczna.

Trwa budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73 i węzła Niepołomice na A4. Zakończona została budowa

IV i V odcinka obwodnicy Skawiny, od ulicy Energetyków do włączenia do drogi krajowej nr 44 poprzez rondo

czterowlotowe. Pod koniec grudnia 2018 r. został oddany do użytku węzeł drogowy na skrzyżowaniu DK47 z drogą

wojewódzką nr 961 w Poroninie. Usprawniło to znacznie przejazd pomiędzy Zakopanem i Nowym Targiem.

W trakcie procedury przetargowej są obwodnice: Chełmca i Nowego Sącza w ciągu DK28, Zatora na DK44 i

Zabierzowa na DK79.

Poprawiamy bezpieczeństwo na drogach krajowych

Budujemy chodniki, zatoki autobusowe i przebudowujemy skrzyżowania. To inwestycje bardzo ważne z punktu

widzenia bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Wykonywane są w ramach dwóch programów.

Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK44 na odcinku Jaśkowice – Skawina

w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – chodnik o dł. 4 km, zatoki – 5 szt.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK79 w miejscowościach Sierosławice

i Śmiłowice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – chodnik o dł. 0,937 km.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK79 w miejscowościach Nowe Brzesko

i Hebdów w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – chodnik o dł. 1,086 km.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK28 w miejscowości Siekierczyna w

ramach PBDK – PLMN – przebudowa skrzyżowania.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK44 w miejscowości Oświęcim w

ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – zatoki – 3 szt., chodnik o dł. 0,760 km.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK94 w miejscowości Giebułtów w

ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – przebudowa skrzyżowania.

Łączna wartość zadań w roku 2019: 31 511,998 tys. zł.

Budowa chodników o dł. 6,783 km.

Budowa zatok autobusowych: 8 sztuk.

Przebudowa skrzyżowań – 2 sztuki.

Przebudowa dróg i mostów wraz z zadaniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK7 w miejscowościach Lubień,

Tenczyn, Krzeczów – chodnik o dł. 0,536 km.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK52 w miejscowości Kęty – chodnik o

dł. 0,343 km.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK94 na odc. Czajowice – Szyce –

chodnik o dł. 2,053 km.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK47 i DK49 w miejscowości Nowy Targ

– chodnik o dł. 0,812 km.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK28 na odcinku Rudze –

Trzebieńczyce – chodniki o dł. 0,183 km, 2 zatoki autobusowe.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK94 w miejscowościach Jasień i

Brzesko – chodniki o dł. 0,874 km.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na drodze krajowej nr 75 w

miejscowościach Tymowa, Jurków, Czchów – chodniki o dł. 1,558 km. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w

województwie małopolskim na drodze krajowej nr 75 w miejscowości Frycowa, Łabowa, Nowa Wieś – chodniki o dł.

2,595 km.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 44 w miejscowości Oświęcim ul.

Fabryczna – ścieżka rowerowa o dł. 0,082 km.
Budowa sygnalizacji świetlnej na DK 47 w miejscowości Szaflary.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK79 w miejscowości Młynka – chodnik

o dł. 0,890 km.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK28 w miejscowościach Świnna

Poręba, Jaszczurowa, Mucharz – chodniki o dł. 0,565 km.
Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 28 w miejscowości Szymbark – chodnik o dł. 0,437 km.
Budowa chodnika w ciągu DK75 w miejscowościach Uszew, Zawada Uszewska – chodnik o dł. 1,111 km.
Budowa chodnika wraz z przebudową zatok autobusowych w ciągu drogi krajowej nr 28 w miejscowości

Gruszowiec – chodnik o dł. 0,228 km.

Łączna wartość zadań w roku 2019: 20 803,505 tys. zł.

Budowa chodników o dł. 12,267 km.

Budowa zatok autobusowych: 2 sztuki.

Źródło-GDDKiA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *