IX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

W czwartek 30 maja br. o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy w Lubniu odbyła się dziewiąta zwyczajna sesja Rady Gminy. Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK witając przybyłych gości: Wójta, Skarbnika i

Sekretarza Gminy Lubień, radną Rady Powiatu w Myślenicach, Dyrektora GZOS, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli z terenu Gminy Lubień, Kierownika GOPS, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, przedstawiciela GOK-u, przedstawicieli KPP w Myślenicach – Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji i Dzielnicowego, Sołtysa wsi Tenczyn. Następnie prowadzący obrady stwierdził quorum i przedstawił porządek obrad.
Przedstawiony porządek obrad, wraz z protokołem z ósmej zwyczajnej sesji odbytej 9 maja br. (bez odczytywania) przyjęli w głosowaniu obecni na sesji radni (14).
Następnie Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji w okresie między sesjami” – od 9 maja 2019 roku;
Po odczytaniu „Sprawozdania …” Wójta, radni składali interpelacje i wnioski. Radni Klubu Radnych CZAS NA ZMIANY złożyli pisemne wnioski w sprawach:
-przeprowadzenia wizji lokalnej na roli Banasiowa-Grzonkowa przy drodze „przez wieś”.
„W związku z intensywnymi opadami deszczu, występującym przyborem wód w potoku Skomielnianka, działając w imieniu zaniepokojonych mieszkańców Skomielnej Białej zwracamy się z Wnioskiem do Pana Wójta skierowanie pisma do kompetentnych organów w celu przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie, na rolach Banasiowa-Grzonkowa, gdzie w wyniku spiętrzania wody zagrożona może być tzw. „droga przez wieś”;
-dojazdów do pól i lasów przez plac budowy drogi ekspresowej S-7
„Działając w imieniu mieszkańców Skomielnej Białej zwracamy się z Wnioskiem do Pana Wójta o interwencję do wykonawcy robót drogowych (Firma Salini) o:
-udrożnienie dojazdów do pól i lasów, z których korzystają mieszkańcy miejscowości, a które prowadzą przez teren budowy drogi ekspresowej S7 (dojazdy do pól i lasów na odcinku od roli Folwark do roli Pasiowej)”;
-czyszczenia korytek wzdłuż dróg gminnych.
„W związku z intensywnymi opadami deszczu, występującym przyborem wód w potokach i ciekach wodnych „zamulaniem” korytek przy drogach wewnętrznych i osiedlowych zwracamy się z Wnioskiem do Pana Wójta skierowanie pracowników w celu oczyszczenia korytek przydrożnych z „chasiu” i szlamu wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych na terenie naszej miejscowości (tzw. „droga przez wieś”), oraz uprzątnięcie „zanieczyszczeń”, jakie mieszkańcy „wydobyli” w ramach „prac społecznych” z korytek przydrożnych na poszczególnych rolach”;
-przeprowadzenia wizji lokalnej opracowania projektu modernizacji przepustu drogowego i regulacji potoków na roli Żurówka.
„W związku z intensywnymi opadami deszczu, przyborem wód w potokach i ciekach wodnych, działając w imieniu mieszkańców Skomielnej Białej zwracamy się z Wnioskiem do Pana Wójta o skierowanie uprawnionych pracowników Urzędu Gminy w celu przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie, a następnie przygotowanie koncepcji regulacji potoków i odprowadzenia wód oraz zabezpieczenia drogi wewnętrznej na roli Żurówka (od E-77 w kierunku roli Pachurówka)”;
-Następnie Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach aspirant sztab. Grzegorz SIENKIEWICZ przedstawił „Ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Lubień za 2018 rok”, którą zobrazował dodatkowo prezentacją multimedialną;
-Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC omówił dokument: „Raport o stanie Gminy Lubień za 2018 rok”,
-radni podjęli Uchwałę nr IX/65/2019 z dn.30.05.2015 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Lubień za rok 2018;
-Skarbnik Gminy Lubień Maria RAPACZ przedstawiła „Sprawozdanie Wójta Gminy Lubień z wykonania budżetu Gminy Lubień za rok 2018” wraz z załącznikami: „Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r. Gmina Lubień”, Bilanse, Zestawienia zmian, Rachunek zysków i strat, „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubniu za 2018 rok”, „Informacja z wykonania planu rzeczowo-finansowego GOK w Lubniu za 2018 rok”, wystąpienie Skarbnika Gminy uzupełnił Wójt, wspólną – pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawił Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Spraw Obywatelskich radny Wiesław SŁOWIAK,
-radni podjęli Uchwałę nr IX/66/2019 z dn.30.05.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubień za rok 2018;
-Wice Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radny Jan KOŁPAK przedstawił dokument: „Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubień …”, Przewodniczący Rady Gminy Lubień odczytał: „Uchwałę Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20.05.2019r.”,
-radni podjęli Uchwałę nr IX/67/2019 z dn.30.05.2015 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubień z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2018;
Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK odczytywał projekt uchwał:
-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2019 (uchwała IX/68/2019 z dnia 30.05.2019r.) projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy Maria RAPACZ, oraz Wójt Gminy, wspólną – pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawił Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Spraw Obywatelskich radny Wiesław SŁOWIAK;
-w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (uchwała IX/69/2019 z dnia 30.05.2019r.) projekt uchwały zreferowała Wójt Gminy Lubień, wspólną – pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawił Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Spraw Obywatelskich radny Wiesław SŁOWIAK;
-w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy społecznej w Lubniu (uchwała IX/70/2019 z dnia 30.05.2019r.), uzasadnienie odczytała Przewodnicząca Komisji Skarg wniosków i Petycji Rady Gminy Lubień radna Paulina RÓG
Komisje Rady Gminy Lubień obradowały we wtorek dnia 28 maja br. pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Spraw Obywatelskich Wiesława SŁOWIAKA. Komisje szczegółowo omawiały projekty uchwał przyjętych w trakcie dziewiątej zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień
Następnie Wójt Gminy odpowiadał na wnioski i interpelacje radnych,
Kolejnym punktem programu IX zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień były wolne wnioski, które zakończyły dziewiątą zwyczajną sesję Rady Gminy Lubień.
opracował a.m.
Przebieg IX zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień można oglądać:

IX sesja Rady Gminy Lubień

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *