XXXIV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

dsc_4931

W czwartek 23 listopada br. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubniu odbyła się trzydziesta czwarta zwyczajna sesja Rady Gminy.
Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy witając

przybyłych gości; radną powiatową Annę RAPACZ, dyrektorów GZOS i Biblioteki Gminnej. Następnie Przewodniczący przedstawiał porządek obrad, który wraz z protokołem z trzydziestej trzeciej zwyczajnej sesji odbytej 12 października br., oraz uroczystej sesji z dnia 11 listopada br. przyjęli w głosowaniu obecni na sesji radni (15).
Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie” z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji w okresie między sesjami – od 12 października br.
-Wójt wydała 10 zarządzeń, z czego 5 dotyczyło zmian w budżecie Gminy, 2 projektu budżetu na rok 2018 i zmian w WPF, jedno regulowała zasady przyznawanie zasiłku szkolnego (pozytywnie rozpatrzono 239 wniosków osób uprawnionych do otrzymywania takowego), kolejne ustalał dzień wolny dla pracowników UG w zamian za Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada br.), pozostałe dotyczyły: wsparcia dla szpitala w Myślenicach, określało wykaz pomieszczeń przeznaczonych do dzierżawy;
Następnie radni składali interpelacje i wnioski.
Przewodniczący Rady Gminy odczytywał projekt uchwał:
-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2017 (uchwała nr XXXIV/275/2017 z dnia 23.11.2017r.), projekt zmian w budżecie omówiła Skarbnik Gminy Maria RAPACZ;
-w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lubień do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu pn. „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa”. (uchwała nr XXXIV/276/2017 z dnia 23.11.2017r.);
środki finansowe na projekt „rozdzielane będą” przez Małopolski Urząd Marszałkowski, wnioski należy składać do końca listopada br. (w imieniu UG Lubień i pozostałych sześciu gmin składa taki wniosek „Turystyczna Podkowa”) do projektu złożyło (do dnia 23 listopada br.) akces 304 gospodarstwa z terenu Gminy Lubień. Dodatkowo, poza pulą przewidzianą dla odbiorców indywidualnych Gmina Lubień przygotowała projekt na zainstalowanie na szkołach na terenie Gminy Lubień (pięć obiektów) ogniw fotovoltaicznych, każde o mocy ~ 10kW;
-w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia niezabudowanych utworzeniu Klastra Energii Odnawialnej „Turystyczna Podkowa” i współfinansowania jego działalności (uchwała nr XXXIV/277/2017 z dnia 23.11.2017r.);
-w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych na czas nieokreślony (uchwała nr XXXIV/278/2017 z dnia 23.11.2017r.);
-w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Lubaniu w ośmioletnia Szkołę Podstawową im. Świętego Jana Pawła II w Lubaniu (uchwała nr XXXIV/279/2017 z dnia 23.11.2017r.);
-w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tenczynie w ośmioletnia Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Tenczynie (uchwała nr XXXIV/280/2017 z dnia 23.11.2017r.);
-w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Skomielnej Białej w ośmioletnia Szkołę Podstawową im. Władysława Orkana w Skomielnej Białej (uchwała nr XXXIV/281/2017 z dnia 23.11.2017r.);
-w sprawie zmiany uchwały nr XXX/245/2017 Rady gminy Lubień z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Krzeszowie w ośmioletnia Szkołę Podstawową (uchwała nr XXXIV/282/2017 z dnia 23.11.2017r.);
-w sprawie wyrażenia zgody nabycie niezabudowanej działki położonej w obrębie Lubień (uchwała nr XXXIV/283/2017 z dnia 23.11.2017r.), działki o powierzchni ~ 0,0033 ha – na roli Butanowej w Lubniu (Smugowa);
-w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień (uchwała nr XXXIV/284/2017 z dnia 23.11.2017r.), działka z zasobu gruntów Skarbu Państwa położona obok oczyszczalni ścieków na terenie m. Lubień, przewidziana na budowę PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych);
Każdorazowe odczytanie projektu uchwały poprzedzało opiniowanie jej przez Przewodniczących Stałych Komisji przy Radzie Gminy Lubień. Komisje te szczegółowo omawiały projekty przyjętych na trzydziestej zwyczajnej sesji uchwał w trakcie swych prac w dniu 20 listopada br.
Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół Halina GRUSZKOWSKA przedstawiła Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubień w roku szkolnym 2016/2017.
Następnie Wójt odpowiadał na wnioski i interpelacje radnych,
Wolne wnioski były ostatnim punktem przewidzianym w planie XXXIV zwyczajnej sesji RG Lubień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *