XXVII SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

dsc_4969

W dniu 28 marca br. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubniu odbyła się dwudziesta siódma zwyczajna sesja Rady Gminy.
Rozpoczynając sesję Przewodniczący Rady Gminy powitał przybyłych gości,

przedstawiał porządek obrad, który wraz z protokołem z dwudziestej szóstej zwyczajnej sesji przyjęli w głosowaniu obecni radni.
W dalszej kolejności Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie” z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji – w okresie między sesjami.
Po wystąpieniu Wójta głos zabrali radni, którzy zgodnie z porządkiem obrad składali interpelacje i wnioski.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytywał projekt n/w uchwał:
-w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (uchwała nr XXVII/208/2017 z dnia 28.03.2017r.); – „wprowadzono” do WPF i budżetu Gminy „wolne środki” w wysokości 2.355.916 złotych;
-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2017 (uchwała nr XXVII/209/2017 z dnia 28.03.2017r.); – w budżecie uwzględnione zostały:
– prowadzone już na terenie Skomielnej Białej inwestycje – remont budynku nr 391 (budynek Ośrodka Zdrowia),
-przewidziano środki na inwestycje drogową jaką jest planowana w tym roku kompleksowa modernizacja drogi na roli Słowiakowej (wkład własny Gminy + środki zewnętrzne pozyskane na ten cel),
-zabezpieczono środki na „bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową” – dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomielnej Białej przeznaczona na zakup „lekkiego samochodu bojowego”, (zakup pojazdu był konsultowany z Zarządem OSP w Skomielnej Białej) w tej sprawie przegłosowana została stosowna uchwała;
następnie Rada Gminy głosowała tzw. uchwały około budżetowe:
-w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu na realizację programu profilaktyki zdrowotnej (uchwała nr XXVII/210/2017 z dnia 28.03.2017r.);
-przyznano dotacje w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na realizacje programu profilaktyki chorób układu krążenia (7.000 zł.), zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (3.000 zł);
-w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomielnej Białej (uchwała nr XXVII/211/2017 z dnia 28.03.2017r.);
– jak wspomniano wyżej dotacja celowa w wysokości 220.000 złotych, przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego, część środków na zakup tego samochodu pochodzi ze środków własnych OSP w Skomielnej Białej;
-w sprawie określenia rocznej dotacji dla samorządowych instytucji kultury na rok 2017 (uchwała nr XXVII/212/2017 z dnia 28.03.2017r.);
-dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubniu uchwalono kwotę 276.000 złotych,
-dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu uchwalono kwotę 389.400 złotych, ponadto dla GOK ustalono dotację celową na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero) w wysokości 10.000 złotych:
-w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Lubień na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki (uchwała nr XXVII/213/2017 z dnia 28.03.2017r.);
-środków na „fundusz sołecki” wzorem lat poprzednich nie został wyodrębniony;
-w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomielnej Białej (uchwała nr XXVII/211/2017 z dnia 28.03.2017r.);
Następnie Rada Gminy wysłuchała „rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016” , które przedstawił kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu Bogusław KOSEK, Rada Gminy przegłosowała uchwałę nr XXVII/214/2017 z dnia 28.03.2017r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny;
Kolejne uchwały Rady Gminy to:
-w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. oraz ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkól podstawowych prowadzonych przez Gmine Lubień i określenia granic ich obwodów na okres od dnia 1 września 2019r. (uchwała nr XXVII/215/2017 z dnia 28.03.2017r.);
-wg planu gimnazja włączone zostają do ośmioletnich szkól podstawowych, przygotowany plan zaakceptowany został przez małopolskiego kuratora oświaty, jak powiedziała dyrektor GZOS plan zaakceptowały przez wszystkie rady pedagogiczne i wszystkich dyrektorów placówek oświatowych z terenu Gminy Lubień;
-w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Lubień w roku 2017 (uchwała nr XXVII/211/2017 z dnia 28.03.2017r.);
-w sprawie uchylenia Uchwały nr XXV/187/2016 Rady gminy Lubień z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubień (uchwała nr XXVII/217/2017 z dnia 28.03.2017r.);
-obszar taki wyznaczony został na terenie m. Lunień i obejmował m.in. „centrum” tej miejscowości;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Krzeczów (uchwała nr XXVII/218/2017 z dnia 28.03.2017r.);
-Firma IDS (budująca odcinek drogi ekspresowej S-7 od Lubnia do Naprawy) przekazuje Gminie Lubień „środki” przeznaczone na wykup gruntów pod „drogi serwisowe” na terenie m. Krzeczów (tereny te nie zostały wykupione wcześniej przez GDDKiA w ramach „drogowej specustawy”);
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki położonej w obrębie Krzeczów (uchwała nr XXVII/219/2017 z dnia 28.03.2017r.);
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Lubień (uchwała nr XXVII/220/2017 z dnia 28.03.2017r.);
-Firma IDS (budująca odcinek drogi ekspresowej S-7 od Lubnia do Naprawy) przekazuje Gminie Lubień „środki” przeznaczone na wykup gruntów pod „drogi serwisowe” na terenie m. Lubień (tereny te nie zostały wykupione wcześniej przez GDDKiA w ramach „drogowej specustawy”);
-w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień (uchwała nr XXVII/221/2017 z dnia 28.03.2017r.);
-uchwała dotyczy działek rolnych „przekształcanych” na budowlane w miejscowościach Lubień, Tenczyn, Krzeczów i Skomielna Biała;
Każdorazowe odczytanie projektu uchwały poprzedzało opiniowanie jej przez Przewodniczących Stałych Komisji przy Radzie Gminy Lubień. Komisje te szczegółowo omawiały projekty przyjętych na dwudziestej piątej zwyczajnej sesji uchwał w trakcie swych prac w dniu 14 lutego br.
W trakcie „wolnych wniosków” radny KWW „Czas na Zmiany” Jan ŚMIAŁEK podziękował wszystkim strażakom z terenu gminy Lubień za ofiarność i zaangażowanie w trakcie gaszenia pożaru fabryki Firmy 3M na terenie Skomielnej Białej (w sobotę 25 marca br.);
Na tym dwudziestą siódmą zwyczajną sesję Rady Gminy Lubień zakończono.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *