VII SESJA RADY GMINY

W dniu 19 czerwca 2015 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubniu odbyła się siódma zwyczajna sesja siódmej kadencji Rady Gminy Lubień. Sesje prowadził Przewodniczący Rady Gminy Stanisław BIEDROŃCZYK.
Na wstępie Przewodnicy Rady Gminy przywitał gości przybyłych na sesję, po czym przedstawił porządek obrad, który został przyjęty przez radnych. Radni przyjęli także, protokół z szóstej sesji, która odbyła się w dniu 12 maja br. Następnie Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie” z działalności między sesjami Rady Gminy, realizacji podjętych przez Radę uchwał, wniosków i interpelacji złożonych przez radnych. Po odczytaniu „Sprawozdania” Wójt wręczył nagrody Gminy Lubień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W imieniu wyróżnionych za nagrody podziękowali Pan Robert MIŚKOWIEC i Pani Janina KLUSKA. Następnie członkowie Rady Gminy złożyli zapytania, wnioski i interpelacje, po których głos zabrała Skarbnik Gminy Lubień Maria RAPACZ, która omówiła projekt  uchwały w sprawie zatwierdzania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubień za rok 2014.

Następnie radni głosowali uchwałę:
-w sprawie zatwierdzania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubień za rok 2014 – VII/43/2015 – „za” głosowało 10 radnych, 2 radnych „wstrzymało się od głosu”;
Następnie radni przegłosowali absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2014 rok – „za” głosowali wszyscy obecni radni (uchwała nr 44/VII/2015);

Kolejnymi uchwałami nad którymi głosował Rada Gminy były:
-uchwała w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, bilansu oraz rachunku zysku i strat Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu za 2014 rok – nr VII/45/2015 – „za” głosowało 10 radnych, 2 radnych „wstrzymało się od głosu”;
-uchwała w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, bilansu oraz rachunku zysku i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubniu za 2014 rok – nr VII/46/2015 – „za” głosowało 10 radnych, 2 radnych „wstrzymało się od głosu”;
-uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2015 – nr VII/47/2015 – „za” głosowało 12 radnych;
-uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy Dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z Gminy Lubień w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych – nr VII/48/2015 – „za” głosowało 12 radnych;
Nadmienić tu należy że, na terenie Gminy Lubień wydano 158 „kart dużej rodziny”, do wymienionego w uchwale programu akces złożyły 103 rodziny z terenu Gminy, program obejmuje 109 zgłoszonych uczniów. Kwota „bazowa”, od której naliczana jest kwota „wsparcia” wynosi 684 zł na jedną osobę w rodzinie, kwota „wsparcia” przyznawana w tym roku przez Zarząd Województwa Małopolskiego wynosi w tym roku 120 złotych – w 2014 roku było to 150 złotych.
-uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miejscowości Skomielna Biała – nr VII/49/2015 – „za” głosowało 9 radnych, 3 radnych „wstrzymało się od głosu”;
Uchwała dotyczy „nowego” – wybudowanego na przełomie 2014 i 2015 roku odcinka kanalizacji naszej wsi, którym „administrować” będzie Gmina Lubień (pozostałą częścią kanalizacji w Skomielnej Białej zarządza spółka z Mszany Dolnej). Uwagi w sprawie stwierdzonych do chwili obecnej „nieścisłości” w wykonanej instalacji kanalizacyjnej radni wybrani z KWW „Czas na zmiany” przekazali Wójtowi w czasie składania wniosków i interpelacji wraz ze stosowną dokumentacją fotograficzną.
-uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki położonej w obrębie Tenczyn – nr VII/50/2015 – „za” głosowało 12 radnych;
-uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień, przyjętej Uchwałą nr IV/15/2015 Rady Gminy Lubień z dnia 23 stycznia 2015r. – „za” głosowało 12 radnych;
Uchwała jest „następstwem” spotkania Wójta Gminy Lubień z urzędnikiem Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w dniu 15 czerwca br. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień w przedsięwzięciach majątkowych dodano nowe zadanie pod nazwą „Remont budynku nr 391 w Skomielnej Białej (budynek Ośrodka Zdrowia) w celu dostosowania budynku na potrzeby zdrowotne” – planowane łączne nakłady na zadanie to kwota 1.200.00 złotych w tym: w roku 2016 – 300.000 zł, w roku 2017 – 300.000zł, w 2018 roku – 300.000 zł, w 2019 roku – 300.000 zł;
Następnie Skarbnik Gminy Lubień Maria RAPACZ przedstawiła do wiadomości Rady Gminy dokument „Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego”;
Pełnomocnik Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniu  przedstawiła Radzie Gminy „Informację” o środkach wydatkowanych w 2014 roku;
Następnie Wójt odpowiadał na wnioski, zapytania i interpelacje radnych.
Z okazji 25 rocznicy pierwszych wyborów samorządowych (odbyły się 27 maja1990 roku) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław BIEDROŃCZYK odczytał okolicznościowy list Marszałka Senatu RP, oraz przedstawił historie działalności samorządu w Gminie Lubień.
W czasie minionych 25 lat funkcję Wójta Gminy pełnili:
-Bolesław SURÓWKA w latach 1990-1994;
-Henryk MIGACZ w latach 1994-2006;
-Kazimierz SZCZEPANIEC od 2006 roku ;
Rada Gminy I kadencji na stanowisko Skarbnika Gminy Lubień powołała Marię RAPACZ, która funkcję pełni przez 25 lat;
Przewodniczącym Rady Gminy przez pierwsze cztery kadencje Rady Gminy był Kazimierz SZCZEPANIEC, od V kadencji (w 2006 roku) funkcję Przewodniczącego Rady Gminy pełni Stanisław BIEDROŃCZYK;
W trakcie siedmiu kadencji Rady Gminy w Lubniu wybranych było 70 radnych,
-z Lubnia – 30, z Tenczyna – 12, z Krzeczowa – 6, ze Skomielnej Białej – 22,
Nie żyje czterech radnych z w/w liczby:
Śp. Józef SZCZEPANIEC i Śp. Jerzy GASIOREK z Lubnia;
Śp. Franciszek SURÓWKA i Śp. Stanisław MASŁOWSKI ze Skomielnej Białej;
Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych członków Rady Gminy;
Funkcje sołtysów pełnili, pełnią:
-w Lubniu – Jan WACHA, Marian MICHALCZYK i obecnie od ostatnich wyborów Paweł ŻUREK;
-w Tenczynie – Andrzej ŁAZARCZYK, Stanisław STANKIEWICZ od 1991 roku do chwili obecnej;
-w Krzeczowie Czesława KARPIERZ, obecnie od ostatnich wyborów Czesław SŁOWIAK;
-w Skomielnej Białej Jan MACIOŁ;
Rada Gminy Lubień przyjęła przez aklamację „Deklarację w sprawie uczczenia dziesiątej rocznicy śmierci i pierwszej rocznicy kanonizacji Świętego Jana Pawła II”;
Następnie zebrani zgłaszali „wolne wnioski”, po których Przewodniczący Rady Gminy zakończył siódma zwyczajną sesje Rady Gminy Lubień.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *