JUTRO POSIEDZENIE KOMISJI W CZWARTEK 22 WRZEŚNIA WYJAZDOWA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Spraw Obywatelskich, Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubień odbędzie

się w dniu 21 września 2022 r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy – sala obrad (pokój nr 9).

Tematem posiedzenia Komisji będzie przedstawienie Informacji Wójta Gminy Lubień o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień oraz zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada Gminy będzie przyjmowała podczas najbliższej sesji Rady Gminy.

22 września 2022 r. tj. czwartek o godz. 11.00 odbędzie się XLI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Lubień odbytej w dniu 15 lipca 2022 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady, realizacji interpelacji i działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski  Radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy Lubień o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanych działek położonych w obrębie Lubień.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/331/18 Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela – obowiązujących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubień.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/165/09 Rady Gminy z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania określającego wysokość oraz  szczegółowe warunki  przyznawania  dodatków do   wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubień.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubień.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 4. Wolne wnioski – zamknięcie sesji.

Sesja  Rady  Gminy  odbędzie  się  w  budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Skomielnej Białej (aula).

Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *