WE CZWARTEK POSIEDZENIE KOMISJI W PIĄTEK 24 WRZEŚNIA XXXI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Spraw Obywatelskich, Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy

Lubień odbędzie się w dniu 23  września 2021 r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy – sala obrad (pokój nr 9).

Tematem posiedzenia Komisji będzie przedstawienie Informacji Wójta Gminy Lubień o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień oraz zaopiniowanie projektów uchwał będących tematem obrad najbliższej sesji Rady Gminy.

Podczas prac Komisji zostaną wręczone nagrody dla Rolników z terenu Gminy Lubień.

W piątek 24 września o godzinie 13.00 odbędzie się XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Lubień odbytej w dniu 19 sierpnia 2021 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady, realizacji interpelacji i działalności międzysesyjnej.
 5. Wystąpienie przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.
 6. Interpelacje i wnioski  Radnych.
 7. Informacja Wójta Gminy Lubień o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/242/2021 Rady Gminy Lubień z dnia 19 sierpnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubień na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady realizacji projektu pn.  „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 – Ochrona środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami,
 1. Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami-SPR.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości przez Gminę Lubień na czas oznaczony 3 letni.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubień na lata 2021-2027.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w obrębie Lubień.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w obrębie Lubień.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki położonej w obrębie Lubień.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej działki położonej w obrębie Lubień.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej działki położonej w obrębie Lubień.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski – zamknięcie sesji.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Lubniu – sala obrad (pokój nr 9).

Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *