W ŚRODĘ POSIEDZENIA KOMISJI W CZWARTEK XXVI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Spraw Obywatelskich, Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubień odbędzie się w formie

wideokonferencji w dniu 24 marca 2021 r. o godz. 13.00. Tematem posiedzenia Komisji będzie opiniowanie projektów uchwał, które Rada Gminy będzie przyjmowała podczas najbliższej sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuje XXVI zwyczajną sesję Rady Gminy Lubień na dzień 25 marca 2021 r. tj. czwartek o godz. 13.00 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy, odbytej w dniu 9 lutego 2021 r.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady, realizacji interpelacji i działalności międzysesyjnej.

 5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2021.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rocznej dotacji dla samorządowych instytucji kultury na rok 2021.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Lubień na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubień.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Lubień na lata 2022-2031 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Krzeczów.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Skomielna Biała.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
  Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniu o wydatkowaniu środków w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2020 r.

 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 8. Wolne wnioski – zamknięcie sesji.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w formie wideokonferencji dostępnej online na stronie internetowej https://lubien.sesja.pl.

Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *