XXV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ – 9 STYCZNIA 2021 ROKU

We wtorek 9 stycznia br. o godzinie 13.00 odbyła się dwudziesta piąta zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień. Sesja odbyła się w reżimie sanitarnym obowiązującym w czasie trwającej epidemii w formie videokonferencji.

Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK witając uczestników: Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Kierownika OPS-u, Sołtysów wsi Tenczyn i Skomielna Biała, oraz radnych.

Następnie prowadzący obrady „sprawdził obecność”. „Sprawdzenie obecności” umożliwiło stwierdzenie quorum (15 radnych). Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad.

Przedstawiony porządek obrad przyjęli w głosowaniu imiennym radni.

Protokół z dwudziestej czwartej zwyczajnej sesji odbytej 22 grudnia 2020 roku. (bez odczytywania) przyjęty został przez radnych w głosowaniu imiennym.

Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji w okresie między sesjami” – od 22 grudnia 2020 roku;

Kolejnym punktem porządku obrad były „interpelacje i wnioski składane przez radnych”.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK odczytywał projekty uchwał:

-w sprawie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lubień na rok 2021 (uchwała nr XXV/198/2021 z dn.9.02.2021r.) Uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Lubień na 2021 rok (uchwała nr XXV/199/2021 z dn.9.02.2021r.) Uchwałę ze zgłoszonymi poprawkami i uzupełnieniami pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2021 (uchwała nr XXV/200/2021 z dn.9.02.2021r.) projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy, uzupełnił Wójt Gminy. Uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie przyznania dotacji celowej Gminie Dobra (uchwała nr XXV/201/2021 z dn.9.02.2021r.) projekt uchwały omówił Wójt Gminy, uchwała okołobudżetowa. Uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie przekazania w 2021 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach (uchwała nr XXV/202/2021 z dn.9.02.2021r.) projekt uchwały omówił Wójt Gminy, uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie w sprawie przekazania w 2021 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach (uchwała nr XXV/203/2021 z dn.9.02.2021r.) projekt uchwały omówił Wójt Gminy, uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu na realizację programów profilaktyki zdrowotnej (uchwała nr XXV/204/2021 z dn.9.02.2021r.) projekt uchwały omówił Wójt Gminy, uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/186/2020 Rady Gminy Lubień z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia gminnego programu budowy i finansowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubień (uchwała nr XXV/205/2021 z dn.9.02.2021r.) projekt uchwały omówił Wójt Gminy, uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

w sprawie w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Lubień oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (uchwała nr XXV/206/2021 z dn.9.02.2021r.) projekt uchwały omówił Kierownik OPS-u Bogusław KOSEK, uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania (uchwała nr XXV/207/2021 z dn.9.02.2021r.) projekt uchwały omówił Kierownik OPS-u Bogusław KOSEK, uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie rozpatrzenia petycji (uchwała nr XXV/208/2021 z dn.9.02.2021r.) projekt uchwały omówiła Przewodnicząca Komisji Wniosków Skarg i Petycji radna Paulina RÓG, uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie rozpatrzenia petycji (uchwała nr XXV/209/2021 z dn.9.02.2021r.) projekt uchwały omówiła Przewodnicząca Komisji Wniosków Skarg i Petycji radna Paulina RÓG, uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

Głosowanie nad podejmowanymi uchwałami Rady Gminy odbywało się imiennie.

Komisje stałe Rady Gminy Lubień obradowały w trybie reżimu sanitarnego – w formie videokonferencji – w poniedziałek 8 lutego br. Połączone Komisje szczegółowo omawiały projekty uchwał przyjętych w trakcie dwudziestej piątej zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień;

Następnymi punktami porządku obrad XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień były odpowiedzi Wójta na wnioski i interpelacje radnych, oraz wolne wnioski, które zakończyły XXV zwyczajną sesje Rady Gminy Lubień.

opracował a.m.

Przebieg XXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień można oglądać:

https://lubien.sesja.pl/2021/02/09/xxv-sesja-rady-gminy-lubien/

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *