XXIV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ – 22 GRUDNIA 2020 ROKU

We wtorek 22 grudnia br. o godzinie 11.00 odbyła się dwudziesta czwarta zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień. Sesja odbyła się w reżimie sanitarnym obowiązującym w czasie trwającej epidemii w formie videokonferencji.

Sesję rozpoczął

Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK witając uczestniczących gości: Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, radnego Powiatu w Myślenicach, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Dyrektora GZOS, Gminnej Biblioteki i GOK-u, Kierownika OPS-u, Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sołtysów wsi Tenczyn i Skomielna Biała, oraz radnych.

Następnie prowadzący obrady „sprawdził obecność”. „Sprawdzenie obecności” umożliwiło stwierdzenie quorum (13 radnych + 2, którzy „dołączyli nieco później” z powodu „problemów technicznych”). Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad.

Przedstawiony porządek obrad przyjęli w głosowaniu imiennym radni.

Protokół z dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji odbytej 26 listopada br. (bez odczytywania) przyjęty został przez radnych w głosowaniu imiennym.

Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji w okresie między sesjami” – od 26 listopada 2020 roku;

Kolejnym punktem porządku obrad były „interpelacje i wnioski”.

W „okresie między sesjami” w dniu 14 grudnia 2020 roku radni Komitetu Wyborczego Czas na Zmiany złożyli dwa pisemne wnioski, które dotyczyły:

– określenia jasnych kryteriów umożliwiających korzystanie z hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej przez osoby prywatne, szkółki, oraz grupy zorganizowane w czasie trwania stanu epidemii.

– przestrzegania przepisów ruchu drogowego na Roli Banasiowej, w rejonie zakładu produkcyjnego 3M Poland Sp. z o.o.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK odczytywał projekty uchwał:

-w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień (uchwała nr XXIV/189/2020 z dn.22.12.2020r.) projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy Joanna PIERON, uzupełnił Wójt Gminy Kazimierz SZCZEPANIEC. Projekt WPF obejmuje lata 2020-2026. Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK odczytał pozytywna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z Krakowa (RIO) z dn.15.12.br. Uchwałę wraz z autopoprawkami pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie budżetu Gminy Lubień na rok 2021 (uchwała nr XXIV/190/2020 z dn.22.12.2020r.) projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy, uzupełnił Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK odczytał pozytywna opinię RIO w Krakowie z dn.15.12.br. Uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie określenia rocznej dotacji dla samorządowych instytucji kultury na rok 2021 (uchwała nr XXIV/191/2020 z dn.22.12.2020r.) projekt uchwały omówił Wójt Gminy, uchwała okołobudżetowa. Uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień przyjętej Uchwałą Nr XVI/115/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 20 grudnia 2019 r. (uchwała nr XXIV/192/2020 z dn.22.12.2020r.) projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy Joanna PIERON, uzupełnił Wójt Gminy Kazimierz SZCZEPANIEC. Uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2020 (uchwała nr XXIV/193/2020 z dn.22.12.2020r.) projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy, uzupełnił Wójt Gminy. Uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie określenia rocznej dotacji dla samorządowych instytucji kultury na rok 2020 (uchwała nr XXIV/194/2020 z dn.22.12.2020r.) projekt uchwały omówił Wójt Gminy, uchwała wynika ze zmian przyjętych w budżecie na 2020 rok. Uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu po niezabudowanej działce położonej w obrębie Tenczyn (uchwała nr XXIV/195/2020 z dn.22.12.2020r.) projekt zreferował Wójt Gminy, dotyczy drogi na roli Wojtaszkowej w Tenczynie. Uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (uchwała nr XXIV/196/2020 z dn.22.12.2020r.) projekt uchwały zreferowała Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Barbara RAPACZ, uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

-w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubień na rok 2021 (uchwała nr XXIV/197/2020 z dn.22.12.2020r.) projekt uchwały zreferowała Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Barbara RAPACZ, uchwałę pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Lubień;

Głosowanie nad podejmowanymi uchwałami Rady Gminy odbywało się imiennie.

Komisje stałe Rady Gminy Lubień obradowały w trybie reżimu sanitarnego – w formie videokonferencji – w piątek 11 grudnia br. i w poniedziałek 21 grudnia br. Połączone Komisje szczegółowo omawiały projekty uchwał przyjętych w trakcie dwudziestej czwartej zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień;

Następnymi punktami porządku obrad XXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień były odpowiedzi Wójta na wnioski i interpelacje radnych, oraz wolne wnioski.

Życzenia Świąteczne składane przez Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy Lubień, oraz sołtysów Tenczyna i Lubnia, zakończyły dwudziestą czwartą zwyczajną sesję Rady Gminy Lubień.

opracował a.m.

Przebieg XXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień można oglądać:

https://lubien.sesja.pl/2020/12/22/xxiv-sesja-rady-gminy-lubien/

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *