XII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ – 8 PAŹDZIERNIK 2019 ROKU

We wtorek 8 października br. o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Lubniu odbyła się dwunasta zwyczajna sesja Rady Gminy. Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK witając gości: Wójta, Skarbnika i Sekretarza Gminy Lubień, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, przedstawiciela

GOK, Sołtysów wsi Tenczyn i Skomielna Biała. Następnie prowadzący obrady stwierdził quorum i przedstawił porządek obrad.
Przedstawiony porządek obrad, wraz z protokołem z jedenastej zwyczajnej sesji odbytej 22 sierpnia br. (bez odczytywania) przyjęli w głosowaniu obecni na sesji radni (15).
Następnie Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji w okresie między sesjami” – od 22 sierpnia 2019 roku;
Po przedstawieniu „Sprawozdania…” radni składali interpelacje i wnioski. Radni Klubu Radnych CZAS NA ZMIANY złożyli pisemne wniosek w sprawie: „organizacji ruchu po oddaniu odcinka nowobudowanej drogi S7 Skomielna Biała – Rabka-Zdrój”. W złożonej interpelacji czytamy: „działając w imieniu mieszkańców Skomielnej Białej zwracamy się do Wójta Gminy Lubień o interwencje w GDDKiA Oddział Kraków w celu zamiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg E77 i DK 28, która przywróci możliwość lewoskrętu z kierunku Zakopanego do Jordanowa. W naszej ocenie, obecna organizacja ruchu dyskryminuje część mieszkańców Skamieniej Białej, którzy nie mogą najkrótszą drogą dojeżdżać do pracy, lub przewozić dzieci „do” i „ze” szkoły”,
-ponadto ustny wniosek w sprawie: „uszkodzenia barierki na moście na potoku Skomielnianka na roli Wacławikowej – most na drodze prowadzącej w kierunku ról Dzielce, Lachy”, w sprawie: awarii oświetlenia ulicznego przy DK-28;
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK oddał głos Skarbnikowi Gminy Lubień. Maria RAPACZ przedstawiła „Informację Wójta Gminy Lubień o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.”, informację zreferowaną przez Skarbnika Gminy uzupełnił Wójt. Skarbnik Gminy przedstawiła także pozytywną opinie Krakowskiej – Regionalnej Izby Obrachunkowej ws wykonania budżetu w I półroczu. Przedstawioną „Informację…” przyjęli w głosowaniu radni;
Ze względu na przybycie na sesję wice starosty z Myślenic Przewodniczący Rady Gminy Lubień powrócił od „wniosków i interpelacji” oddając głos radnym, którzy zadawali pytania przybyłemu. Wice starosta odpowiadał na zadane pytania radnych z Tenczyna i Lubnia, następnie przedstawił prezentację multimedialną, w której „zaprezentował osiągnięcia Powiatu Myślenickiego”, w przedstawionej prezentacji Gmina Lubień wymieniona została tylko jeden raz – „powiat wyremontował 500 m drogi K1625 na terenie Tenczyna”.
Po opuszczeniu sali obrad przez wice starostę radni przystąpili do realizacji dalszego porządku XII sesji. Przewodniczący Rady Gminy odczytywał projekt uchwał:
-w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień przyjętej uchwałą nr IV/16/2018 Rady Gminy Lubień z dn. 20.12.2018r. (uchwała XII/84/2019 z dnia 8.10.2019r.) projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy Maria RAPACZ,uzupełnił Wójt – pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawiła Przewodnicząca Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych radna Maria SZCZEPANIEC, która przewodniczył obradom komisji stałych Rady Gminy w dniu 3 października br.;
-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2019 (uchwała XII/85/2019 z dnia 8.10.2019r.) projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy Maria RAPACZ, oraz Wójt Gminy – pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawiła radna Maria SZCZEPANIEC;
-w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeczowie (uchwała XII/86/2019 z dnia 8.10.2019r.) projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy Maria RAPACZ, oraz Wójt Gminy – uchwała około budżetowa – pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawiła radna Maria SZCZEPANIEC;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Tenczyn (uchwała XII/87/2019 z dnia 8.10.2019r.) projekt uchwały zreferował Wójt Gminy, dotyczy działek położonych na rolach Potok, Bajakowa, na terenie miejscowości Tenczyn, nieodpłatne przekazanie gruntów – pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawił radna Maria SZCZEPANIEC;
-w sprawie zmian uchwały nr XXXVIII/165/09 Rady Gminy z dnia 6.04.2009r. (uchwała XII/88/2019 z dnia 8.10.2019r.) w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gmine Lubień projekt uchwały zreferował Wójt Gminy – pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawiła radna Maria SZCZEPANIEC;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki położonej w obrębie Krzeczów (uchwała XII/89/2019 z dnia 8.10.2019r.) projekt uchwały zreferował Wójt Gminy, dotyczy działki położonej na roli Syskowej, na terenie miejscowości Krzeczów – opinii komisji stałych Rady Gminy Lubień nie przedstawiano – projekt uchwału „dopisano” do porządku obrad po 3.10.br.;
-w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubień (uchwała XII/90/2019 z dnia 8.10.2019r.) projekt uchwały zreferowała Przewodnicząca Komisji Skarg i Petycji radna Paulina RÓG, która także odczytała uzasadnienie załączone do projektu uchwały;
-w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubień (uchwała XII/91/2019 z dnia 8.10.2019r.) projekt uchwały zreferowała Przewodnicząca Komisji Skarg i Petycji radna Paulina RÓG, która także odczytała uzasadnienie załączone do projektu uchwały;
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Lubień pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych radna Maria SZCZEPANIEC, odbyło się w czwartek dnia 3 października br. W trakcie prac połączonych komisji szczegółowo omawiano projekty uchwał przyjętych w trakcie dwunastej zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień.
Następnie Wójt Gminy odpowiadał na wnioski i interpelacje radnych;
Kolejnym punktem programu XI zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień były wolne wnioski w trakcie, których głos zabrali: Sołtys wsi Skomielna Biała i Radny Rady Powiatu w Myślenicach Jacek PASIOWIEC
„Wolne wnioski” zakończyły dwunastą zwyczajną sesję Rady Gminy Lubień.
Opracował -Andrzej Masłowski
Przebieg XII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień można oglądać:
https://lubien.sesja.pl/2019/10/08/xii-sesja-rady-gminy-lubien/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *