X ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ – 10 LIPCA 2019 ROKU

W środę 10 lipca br. o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Lubniu odbyła się dziesiąta zwyczajna sesja Rady Gminy. Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK witając przybyłych gości: Wójta, Skarbnika i Sekretarza Gminy Lubień, radną

Rady Powiatu w Myślenicach, Dyrektora GZOS i Gminnej Biblioteki Publicznej, Kierownika GOPS, Sołtysów wsi Tenczyn i Skomielna Biała, Przedstawicieli Ośrodka Interwencji Kryzysowej z Myślenic, twórców kultury. Następnie prowadzący obrady stwierdził quorum i przedstawił porządek obrad.
Przedstawiony porządek obrad, wraz z protokołem z dziewiątej zwyczajnej sesji odbytej 30 maja br. (bez odczytywania) przyjęli w głosowaniu obecni na sesji radni (15).
Przedstawicielki Ośrodka Interwencji Kryzysowej z Myślenic przedstawili informację dotyczącą zakresu działalności placówki, oraz jej ofertę, którą dodatkowo zobrazowała prezentacja multimedialna;
Następnie Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji w okresie między sesjami” – od 30 maja 2019 roku;
Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy wręczyli nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz promowania gminy przyznane w roku 2019.
Po wręczeniu nagród twórcom kultury, radni składali interpelacje i wnioski. Radni Klubu Radnych CZAS NA ZMIANY złożyli ustny wniosek w sprawie:
-opracowania sposobu i przygotowaniu wsparcia w wapnowaniu gruntów dla zainteresowanych rolników terenu Gminy Lubień (określenie ilości, pomoc w zakupie i transporcie wapna gruntowego dla rolników z terenu miejscowości wchodzących w skład Gminy Lubień, którzy zgłoszą akces do akcji wapnowania gruntów);
Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK odczytywał projekt uchwał:
-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2019 (uchwała X/71/2019 z dnia 10.07.2019r.) projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy Maria RAPACZ, oraz Wójt Gminy – pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawili Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Spraw Obywatelskich radny Wiesław SŁOWIAK, oraz w imieniu wspólnie obradujących Komisji Oświaty i Rolnictwa – radna Maria SZCZEPANIEC;
-w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania dokumentacji projektowej infrastruktury turystycznej na terenie Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy” (uchwała X/72/2019 z dnia 10.07.2019r.) projekt uchwały zreferował Wójt Gminy, uchwała odnosi się do przygotowania dokumentacji technicznej „infrastruktury turystycznej” na górze Szczebel – pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawili Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Spraw Obywatelskich radny Wiesław SŁOWIAK, oraz w imieniu wspólnie obradujących Komisji Oświaty i Rolnictwa – radna Maria SZCZEPANIEC;
-w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień (uchwała X/73/2019 z dnia 10.07.2019r.) projekt uchwały zreferował Wójt Gminy, dotyczy „punktowej zmiany planu” na terenie miejscowości Lubień – pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawili Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Spraw Obywatelskich radny Wiesław SŁOWIAK, oraz w imieniu wspólnie obradujących Komisji Oświaty i Rolnictwa – radna Maria SZCZEPANIEC;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Lubień uchwała X/74/2019 z dnia 10.07.2019r.) projekt uchwały zreferował Wójt Gminy, dotyczy terenów położonych na roli Jamrózkowej, na terenie miejscowości Lubień – pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawili Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Spraw Obywatelskich radny Wiesław SŁOWIAK, oraz w imieniu wspólnie obradujących Komisji Oświaty i Rolnictwa – radna Maria SZCZEPANIEC;
-w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Skomielna Biała uchwała X/75/2019 z dnia 10.07.2019r.) projekt uchwały zreferował Wójt Gminy, dotyczy terenów położonych na roli Słowikowej (przy Szkole Podstawowej), na terenie miejscowości Skomielna Biała – pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawili Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Spraw Obywatelskich radny Wiesław SŁOWIAK, oraz w imieniu wspólnie obradujących Komisji Oświaty i Rolnictwa – radna Maria SZCZEPANIEC;
-w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/53/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 9.05.2019 roku, w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso uchwała X/76/2019 z dnia 10.07.2019r.) projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy Maria RAPACZ – pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawili Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Spraw Obywatelskich radny Wiesław SŁOWIAK, oraz w imieniu wspólnie obradujących Komisji Oświaty i Rolnictwa – radna Maria SZCZEPANIEC;
-w sprawie zmiany Uchwały nr IX/69/2019 Rady Gminy Lubień z dnia 30 maja 2019 roku, w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso (uchwała X/77/2019 z dnia 10.07.2019r.) projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy Maria RAPACZ – pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawili Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Spraw Obywatelskich radny Wiesław SŁOWIAK, oraz w imieniu wspólnie obradujących Komisji Oświaty i Rolnictwa – radna Maria SZCZEPANIEC;
-w sprawie organizowania i prowadzenia mieszkań chronionych oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym (uchwała X/78/2019 z dnia 10.07.2019r.) projekt uchwały zreferował Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Bogusław KOSEK – pozytywną opinię komisji stałych Rady Gminy Lubień przedstawili Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Spraw Obywatelskich radny Wiesław SŁOWIAK, oraz w imieniu wspólnie obradujących Komisji Oświaty i Rolnictwa – radna Maria SZCZEPANIEC;
Komisje Rady Gminy Lubień obradowały we wtorek dnia 9 lipca br. W trakcie prac komisji szczegółowo omawiano projekty uchwał przyjętych w trakcie dziesiątej zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień
Następnie Wójt Gminy odpowiadał na wnioski i interpelacje radnych,
Kolejnym punktem programu X zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień były wolne wnioski, które zakończyły dziesiątą zwyczajną sesję Rady Gminy Lubień.
Opracowanie-Andrzej Masłowski
Przebieg X zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień można oglądać:

X sesja Rady Gminy Lubień

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *