VIII WYJAZDOWA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ W TENCZYNIE

W dniu 9 maja br. o godzinie 14.00 w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tenczynie odbyła ósma zwyczajna sesja Rady Gminy. Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK witając przybyłych gości: Dyrektorów Szkół i Przedszkoli z terenu Gminy Lubień, Dyrektora GZOS, Kierownika

GOPS, Sołtysów, radnych Rady Powiatu, stwierdzając quorum i przedstawiając porządek obrad.
Przedstawiony porządek obrad, wraz z protokołem z siódmej zwyczajnej sesji odbytej 19 marca br. (bez odczytywania) przyjęli w głosowaniu obecni na sesji radni (14).
Następnie Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji w okresie między sesjami” – od 19 marca 2019 roku;
Następnie Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy Lubień podziękowali za długoletnią pracę na społeczności lokalnej Sołtysowi Stanisławowi STANKIEWICZOWI, który funkcje sołtysa Tenczyna sprawował przez 28 lat, podziękowano także za pracę w trakcie minionej kadencji pozostałym Sołtysom, wręczono „zaświadczenia o wyborze” Sołtysom wybranym na kadencję 2019-2024;
Po wręczeniu „zaświadczeń” głos zabrał Pan Stanisław STANKIEWICZ, który zwracając się do zebranych w krótkim wystąpieniu podziękował za współpracę tak z Wójtem, jaki i z Radą Gminy Lubień;
Po wystąpieniu Pana Stanisława STANKIEWICZA radni składali interpelacje i wnioski. Radni Klubu Radnych CZAS NA ZMIANY interpelowali – w składanych ustnie wnioskach w sprawach:
-zamontowania barier przy drogach, nad ciekami wodnymi na rolach: Mierzwy, Handzlowa, Słowikowa;
-przygotowania i „zamontowania” tablic ogłoszeń: przy budynku nr 391 w Skomielnej Białej (Ośrodek Zdrowia) – w ramach zagospodarowania terenu wokół obiektu, na roli Nowakowej (w rejonie skrzyżowania dróg), na roli Grzonkowej (w rejonie skrzyżowania „drogi przez wieś” z drogą w kierunku roli Grzonkowej);
Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK odczytywał projekt uchwał:
-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2019 (uchwała VIII/51/2019 z dnia 9.05.2019r.) projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy Maria RAPACZ, oraz Wójt Gminy;
-w sprawie przekazania w 2019 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach. (uchwała VIII/52/2019 z dnia 9.05.2019r.) projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy Maria RAPACZ – jest to uchwała około budżetowa wynikająca ze zmian w uchwale ws zmian w budżecie Gminy Lubień na 2019 rok, oraz Wójt Gminy;
-w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso (uchwała VIII/53/2019 z dnia 9.05.2019r.) projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy Maria RAPACZ, uzupełnił wypowiedź Skarbnika Gminy – Wójt Gminy Lubień;
-w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień (uchwała VII542019 z dnia 9.05.2019r.) projekt uchwały zreferował Wójt Gminy – działki objęte planowanymi zmianami znajdują się w miejscowościach: Lubień – 2 punkty, Tenczyn – 3 punkty, Skomielna Biała – 3 punkty (na rolach: Grzonkowa, Ligusowa, Dzielce);
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Krzeczów (uchwała VIII/55/2019 z dnia 9.05.2019r.) projekt uchwały zreferowała Wójt Gminy -teren na roli Zagrody Niżne w Krzeczowie;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Krzeczów (uchwała VIII/56/2019 z dnia 9.05.2019r.) projekt uchwały zreferowała Wójt Gminy -teren na roli Kośmidrowej w Krzeczowie;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Krzeczów (uchwała VIII/57/2019 z dnia 9.05.2019r.) projekt uchwały zreferowała Wójt Gminy -teren na roli Czubinowej w Krzeczowie;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Lubień (uchwała VIII/58/2019 z dnia 9.05.2019r.) projekt uchwały zreferowała Wójt Gminy -teren na roli Szczepańcowej w Lubniu;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Lubień (uchwała VIII/59/2019 z dnia 9.05.2019r.) projekt uchwały zreferowała Wójt Gminy -teren na roli Szczepańcowej w Lubniu;
-w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Lubień (uchwała VIII/60/2019 z dnia 9.05.2019r.) projekt uchwały zreferowała Wójt Gminy -teren na roli Dwór w Lubniu;
-w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Skomielna Biała (uchwała VIII/.61/2019 z dnia 9.05.2019r.) projekt uchwały zreferowała Wójt Gminy -teren na roli Srokowej w Skomielnej Białej;
-w sprawie przyjęcia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubień (uchwała VIII/62/2019 z dnia 9.05.2019r.) projekt uchwały zreferowała Wójt Gminy;
-w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubień oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku (uchwała VIII/63/2019 z dnia 9.05.2019r.) projekt uchwały zreferowała Wójt Gminy, projekt został zaopiniowany pozytywnie przez Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie;
-w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy społecznej w Lubniu za rok 2018 (uchwała VIII/64/2019 z dnia 9.05.2019r.). Sprawozdanie zreferował Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Bogusław KOSEK, który także przedstawił dokument: „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Lubień”, obydwa w/w dokumenty zostaną opublikowane na stronach internetowych administrowanych przez Gmine Lubień;
-radni Rady Gminy Lubień, oraz obecni na sesji zapoznani zostali z dokumentem: „Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wdrażania programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Lubień na lata 2016-2020” – dokument opracowany został przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ośrodku Pomocy społecznej w  Lubniu – zreferowała Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Barbara RAPACZ;
-radni Rady Gminy Lubień, oraz obecni na sesji zapoznani zostali z „Informacją Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniu o wydatkowaniu środków w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018r.”
Każdorazowe odczytanie projektu uchwały poprzedzało przedstawienie opinii Komisji, które obradowały dnia 7 maja br. pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Spraw Obywatelskich Wiesława SŁOWIAKA. Komisje te szczegółowo omawiały projekty przyjętych na ósmej zwyczajnej sesji uchwał w trakcie swych prac w dniu 7 maja br.
Następnie Wójt Gminy odpowiadał na wnioski i interpelacje radnych,
Kolejnym punktem programu VIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień były wolne wnioski, które zakończyły ósmą zwyczajną sesję Rady Gminy Lubień.
Po sesji Wójt, Skarbnik Gminy i radni oglądali budynek szkoły w Tenczynie, oraz dokonani „wizji lokalnej” na terenie m. Tenczyn, pod kątem planowanych w roku bieżącym inwestycji.
opracował a.m. Przebieg VIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień można oglądać:
https://lubien.sesja.pl/2019/05/09/viii-sesja-rady-gminy-lubien/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *