NABÓR DO PROJEKTU GRANTOWEGO MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0

Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.
Uczestnicy-Rodzic powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem

Dziecka do lat 3/opieką nad Dzieckiem do lat 3 lub Rodzic wchodzący na rynek pracy, który w nim nie uczestniczył ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad Dzieckiem do lat 3, tj. Rodzic pozostający bez pracy lub przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym,oraz Rodzic pracujący, któremu wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad Dzieckiem do lat 3 umożliwi utrzymanie zatrudnienia.
Kryteria dostępu (obowiązkowe):
1. Wnioskodawca jest mieszkańcem województwa małopolskiego, tj. przebywa na terenie woj. małopolskiego z zamiarem stałego pobytu.
2. Wnioskodawca sprawuje opiekę nad Dzieckiem do lat 3.
3. Wnioskodawca nie może podjąć pracy/powrócić do pracy/utrzymać pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad Dzieckiem do lat 3.

Rodzic pozostający bez pracy zakwalifikowany do udziału w Projekcie otrzyma Promesę gwarantującą przyznanie wsparcia pod warunkiem, że w okresie do 3 miesięcy od dnia wystawienia Promesy udokumentuje posiadanie statusu osoby pracującej. Okres ten może zostać wydłużony o kolejne 3 miesiące, tj. do 6 miesięcy – na wniosek Rodzica i w oparciu o indywidualną analizę jego sytuacji, tj. w przypadku, gdy procedura naboru na stanowisko pracy, o które się on ubiega jest w trakcie (nabór nie został rozstrzygnięty) lub został on wybrany przez pracodawcę, ale procedura zawarcia z nim umowy nie została zakończona, bądź też w przypadku, gdy udokumentuje on rozpoczęty proces zakładania własnej działalności pozarolniczej lub rolniczej.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH
Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 30 kwietnia 2019 r. do dnia 24 maja 2019 r. do godz. 16:00.

Wnioski wraz z załącznikami można składać:
1) pocztą elektroniczną (przesłanie podpisanego skanu wypełnionego wniosku oraz załączników na adres mailowy: niania@rops.krakow.pl),
2) pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS),
3) osobiście – w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na stronie-http://www.rops.krakow.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *