WE WTOREK POSIEDZENIA KOMISJI W CZWARTEK VIII SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Lubień odbędzie się w dniu 7 maja 2019 r. o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy. Tematem posiedzenia Komisji będzie opiniowanie projektów uchwał, które Rada Gminy będzie przyjmowała podczas najbliższej sesji Rady Gminy Lubień. W czwartek 9 maja o godzinie

14.00 odbędzie się VIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy, odbytej w dniu 19 marca 2019 r.
Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady, realizacji interpelacji i działalności międzysesyjnej.
Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2019.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2019 roku środków finansowych na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.
Podjecie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Krzeczów.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki położonej w obrębie Krzeczów.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki położonej w obrębie Krzeczów.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części działki gminnej położonej w obrębie Lubień.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubień.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubień oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu za rok 2018 r.
Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 dla Gminy Lubień.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wdrażania programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Lubień na lata 2016 – 2020.
Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniu o wydatkowaniu środków w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2018 r.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wolne wnioski – zamknięcie sesji.
Źródło-UG Lubień

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *