CZY PRACA SOŁTYSA JEST PRACĄ SPOŁECZNĄ? – JEŚLI NIE TO JAK DUŻE SĄ WYNAGRODZENIA ZA ICH PRACĘ

W trakcie piątej zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień odbytej w dniu 7 luty 2019 roku radni Klubu Radnych Czas na Zmiany złożyli wniosek dotyczy: wynagrodzenia Sołtysów sołectw wchodzących w skład Gminy Lubień:
„Doceniając zaangażowanie trud i pracę, jaką

na rzecz lokalnej społeczności wkładają Sołtysi Wnioskujemy o usunięcie krzywdzących i niesprawiedliwych zapisów ze Statutów wsi wchodzących w skład Gminy Lubień uniemożliwiających pobieranie Sołtysom należnej im płacy za wykonywaną ciężka pracę wśród członków społeczności lokalnej.
W trakcie wielu minionych lat Sołtysi Gminy Lubień skazani byli na ukrywanie się ze swoimi dochodami.

Społeczności lokalnej wmawiano, że praca Sołtysa jest pracą społeczną – a nie jak to jest w rzeczywistości pracą dochodową. Wg Słownika Języka Polskiego PWN „praca społeczna” to „praca dla dobra ogółu wykonywana bezpłatnie poza zajęciami zawodowymi”, a praca Sołtysa pracą nieodpłatną nie jest.
Wynagrodzenie Sołtysów w minionych latach było w różnoraki sposób zawoalowane poprzez stosowanie różnego rodzaju „zamienników” w nazewnictwie uposażenia wypłacanego Sołtysom przez Urząd Gminy. Stosowane nazwy to np. inkaso, procent od ściąganych podatków i opłat, opłata za dostarczanie korespondencji.
Opisany wyżej sposób wynagradzania za pracę urzędników Urzędu Gminy, jakimi są Sołtysi jest dla w/w krzywdzący, zważywszy na rosnący z każdym rokiem zakres zlecanych im obowiązków.
Wnioskujemy do Pana Wójta o przygotowanie stosownych projektów uchwał umożliwiających w nadchodzącym czasie godziwe i „nazywane po imieniu” wynagradzanie Sołtysów za wykonywaną przez nich pracę.
Wniosek został złożony w związku z licznymi pytaniami w tym zakresie od mieszkańców.

Skarbnik Gminy przekazała radnym informację dotyczącą dochodów osiąganych przez sołtysów z racji sprawowanej przez nich funkcji.
Według danych przekazanych przez Skarbnika Gminy Lubień, wszyscy Sołtysi Gminy Lubień w okresie styczeń-listopada 2018 roku otrzymali należność w wysokości 34.674 zł.
Na wyżej wymienioną należność wypłaconą na rzecz sołtysów składają się:
-ryczałt w wysokości 550 zł miesięcznie – obligatoryjnie,
-wpłaty z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatków od nieruchomości, wypłacane w formie tzw. inkasso, czyli 3% od pobranej wpłaty na rzecz Urzędu Gminy,
-dodatkowo, co nie jest ujęte w powyższym, sumarycznym zestawieniu, sołtysi otrzymują wynagrodzenie za dostarczoną mieszkańcom korespondencję urzędową (stawka za przekazany list ze zobowiązaniem podatkowym wynosi 3,50 zł brutto, natomiast za list ze zobowiązaniami pieniężnymi za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2,00 zł brutto.)
-ponadto sołtysi mogą uczestniczyć w sesjach Rady Gminy, za co wypłacana jest im dieta ( 315 zł za sesję).
W okresie styczeń-listopad 2018 roku kwota należności dla poszczególnych sołtysów była zróżnicowana i uzależniona od przyjętych wpłat na rzecz Urzędu Gminy, ilości dostarczonej korespondencji.
Dodatkowe należności z tytułu dostarczonej mieszkańcom wsi korespondencji urzędowej (nakazy płatnicze, zobowiązania pieniężne za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w 2018 roku otrzymali – na podstawie umów z Urzędem Gminy – sołtysi sołectw: Tenczyn, Krzeczów i Skomielna Biała. Należy także nadmienić, że sołtysom nie przysługiwał zwrot kosztów za użytkowania prywatnych samochodów czy też telefonów.

Jedna odpowiedź na CZY PRACA SOŁTYSA JEST PRACĄ SPOŁECZNĄ? – JEŚLI NIE TO JAK DUŻE SĄ WYNAGRODZENIA ZA ICH PRACĘ

  • Interesantka mówi:

    Podajcie rzetelnie sprawdzoną informację. Owszem sołtysi otrzymują 550 zł ale jest to stawka BRUTTO. Na rękę wychodzi około 470.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *