SPOTKANIE RADY SOŁECKIEJ SOŁTYSA I RADNYCH NASZEJ WSI

W dniu 14 grudnia br. o godzinie 19.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomielnej Białej odbyło się wspólne spotkanie Rady Sołeckiej, Sołtysa i radnych wsi Skomielna Biała. Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Sołeckiej Jerzy Jacek GŁADYSZ, który powitał zebranych i przedstawił jego

porządek. Na początku odczytany został protokół z poprzedniego spotkania, który został jednogłośnie przyjęty.
Porządek wspólnego spotkania Rady Sołeckiej, Sołtysa i radnych wsi Skomielna Biała:
1. podsumowanie działalności Rady Sołeckiej w 2018 roku;
2. podział środków funduszu wiejskiego pomiędzy organizacje działające na terenie wsi;
3. zimowe utrzymanie dróg na terenie wsi;
4. plan inwestycji drogowych i oświetleniowych na terenie wsi na rok 2019:
5. wolne wnioski:

Ad. 1. Na wstępie zebrani zajęli się podsumowaniem działalności Rady Sołeckiej w roku 2018. Podsumowanie dotyczyło wykonania dróg i oświetlenia ulicznego opiniowanego na rok bieżący.
Prace drogowe opiniowane na rok 2018:
Modernizacja drogi na rolach Banasiowa – Żurówka. Prace wykonane. Inwestycja zakończona.
Naprawa drogi na roli Dzielce ok. 50 mb zniszczonej podczas prowadzenia prac na dalszym odcinku w kierunku stadniny. Wszystkie uszkodzenia zostały naprawione.
Droga na roli Kluskowej. Prace wykonane. Inwestycja zakończona.
Droga na roli Zagórskiego „Krakowska” w dalszym ciągu nie uregulowany stan prawny.
Droga na roli Wacławikowej od DK 28 do mostu na rzece Skomielnianka opiniowana pozytywnie. Zgody na poszerzenie drogi zostały uzyskane. Inwestycja zostaje przeniesiona na rok 2019.
Rola Wacławikowa droga na działce 5600/2 droga wytyczona do utwardzenia w miarę możliwości. Inwestycja zostaje przeniesiona na rok 2019.
Rola Śmietanowa 100 mb brak zamieszkania, brak inwestycji.
Rola Otrębowa Wójt Gminy Lubień czeka w dalszym ciągu na odpowiedź właścicieli przyległych gruntów na zgodę poszerzenia drogi do wymaganych 4,5 m. Rada Sołecka uzyskała słowną zgodę jednego z właścicieli przyległych gruntów Pana Józefa Buksy.
Droga łącznikowa (Starodroże – Przedszkole) prace kontynuowane, nastąpi zmiana sposobu wykonania muru oporowego z konstrukcji żelbetowej na narzut kamienny. A także wysypanie drogi kruszywem pod przyszłą warstwę asfaltową.
Rola Biedroniowa Prace zakończone.
Droga na roli Maciołowej Brak regulacji stanu prawnego.
Droga na roli Nowakowej Prace zakończone.
Droga na Roli Żurówka (podmycie) Rada Sołecka opiniuje pozytywnie. W związku z brakiem finansów prace nie zostały zrealizowane.

Prace oświetleniowe opiniowane na rok 2018:
Oświetlenie uliczne na terenie wsi Skomielna Biała.
Rola Pasiowa prace w trakcie uzyskania warunków technicznych podłączenia.
Rola Srokowa prace zrealizowane.
Rola Dudowa prace zrealizowane.
Rola Zarębki prace zrealizowane.
Rola Piłatowa prace częściowo zrealizowane.
Ośrodek Zdrowia odbudowa oświetlenia wykonana. Wbudowano słup wraz z montażem lampy która została skierowana na drogę Banasiową.

Ad. 2. Zebrani zaopiniowali podział środków „funduszu wiejskiego” pomiędzy organizacje i zespoły działające na terenie wsi Skomielna Biała: w wysokości 23.500złotych
Klub Sportowy „Luboń” (sekcje: kolarska i piłki nożnej) – 10.000.00 złotych;
Ochotnicza Straż Pożarna w Skomielnej Białej (w tym Orkiestra Dęta OSP)3.000.00 złotych + 5000złotych ( z tzw Turnieju Wsi)
Amatorski Zespół Teatralny im. Franciszka MACIOŁA3.000.00 złotych;
Zespół Regionalny „KORPIOŁKI”3.000.00 złotych;
Chór „GAUDIUM”3.000.00 złotych;
Młodzieżowa Wspólnota „WIECZERNIK”1.500.00 złotych;
Rada Sołecka sugeruje by Młodzieżowa Wspólnota „Wieczernik” przekazała kwotę 500.00 złotych na Scholę Dziecięcą.
Zaproponowany powyżej podział środków funduszu wiejskiego poddany został pod głosowanie i został jednogłośnie przyjęty.
Rada Sołecka prosi podmioty działające na terenie sołectwa Skomielna Biała o składanie wniosków o dofinansowanie działalności. Wnioski łącznie ze sprawozdaniem z działalności na dany rok należy składać do listopada 2019 roku.
Rada Sołecka i Radni z inspiracji do podmiotów działających na terenie sołectwa Skomielna Biała zwraca się z prośbą o współdziałanie podmiotów podczas organizacji imprez na terenie wsi Skomielna Biała.
Radni i Rada Sołecka dziękuje podmiotą działającym na terenie wsi o przekazanie istotnych informacji dotyczących działalności w roku bieżącym których streszczenie zostało przedstawione w załączniku nr 1 do protokołu.
Ad. 3. Radni i Rada Sołecka informuje mieszkańców wsi Skomielna Biała iż po odśnieżeniu dwóch głównych rejonów określonych w zapytaniu ofertowym w następnej kolejności odśnieżane będą na wniosek mieszkańców drogi zgłoszone koordynatorowi Pan Jan Macioł Sołtys wsi Skomielna Biała pod numerem telefonu 889-119-205.
W razie dużych opadów śniegu na polecenie koordynatora odśnieżane będą pozostałe drogi nie znajdujące się w zapytaniu ofertowym.
Radni i Rada Sołecka wnioskuje do mieszkańców wsi o zgłaszanie osób do których konieczny będzie codzienny dojazd pielęgniarki środowiskowej lub innych zdarzeń w tym również losowych.
Ad. 4. W dalszej części spotkania zebrani zajęli się planem inwestycji drogowych i oświetleniowych na terenie wsi których realizacja przewidziana jest w roku 2019.
Inwestycje drogowe:
Rola Wacławikowa od DK 28 do mostu na potoku Skomielnianka. Około 200 mb. Rada Sołecka opiniuje pozytywnie.
Rola Działowa droga (starodroże – przedszkole) od DK 28 do parkingu przy przedszkolu według koncepcji zatwierdzonej przez Wójta Gminy Lubień. Rada Sołecka opiniuje pozytywnie.
Rola Banasiowa uregulowanie stanu prawnego wraz z wytyczeniem przebiegu drogi na odcinku od DK 28 do Pana Biedrończyka mając na uwadze utrzymanie standardu w jakim został wykonany odcinek drogi Banasiowa-Żurówka.
Rola Otrębowa uregulowanie stanu prawnego. Rada Sołecka uzyskała słowną zgodę jednego z właścicieli przyległych gruntów Pana Józefa Buksy. Po uzyskaniu zgody pozostałych właścicieli gruntów Rada Sołecka opiniuje pozytywnie.
Rola Maciołowa brak regulacji stanu prawnego ze względu na spory sąsiedzkie. Po uzyskaniu regulacji stanu prawnego Rada Sołecka opiniuje pozytywnie.
Rola Zarębki na działce 5600/2 korytowanie i żwirowanie drogi. Rada Sołecka opiniuje pozytywnie.
Rola Wacławikowa droga „Krakowska” po uzyskaniu regulacji stanu prawnego Rada Sołecka opiniuje pozytywnie.
Rola Ligusowa korytowanie i żwirowanie drogi. Rada Sołecka opiniuje pozytywnie.
Rada Sołecka pozytywnie opiniuje wykonanie powyższych inwestycji w roku 2019 w ramach możliwości i posiadanych środków.
Radni i Rada Sołecka podtrzymuje iż w pierwszej kolejności do wykonania nawierzchni asfaltowej będą kwalifikowane drogi na rolach gdzie nie będą prowadzone inwestycje w postaci budowy domów.
Radni i Rada Sołecka podtrzymuje iż wszystkie inwestycje drogowe na terenie wsi Skomielna Biała, będą realizowane po wymaganych uzgodnieniach prawnych z właścicielami gruntów. Każda zgłaszana inwestycja musi posiadać uregulowania prawne.
Inwestycje oświetlenia ulicznego:
Rola Pasiowa
Rola Handzlowa
Rola Śmietanowa w kierunku stadionu
Rola Dzielce przygotowanie pod realizację inwestycji.
Rada Sołecka pozytywnie opiniuje wykonanie powyższych inwestycji oświetleniowych w roku 2019 w miarę możliwości i posiadanych środków.
Ad. 5. W wolnych wnioskach zebrani poruszyli sprawy:
Zagospodarowania terenu wokół budynku Ośrodka Zdrowia.
Oświetlenia i ogrodzenia na stadionie a także wykonania trybun.
Kontynuacji prac przy parkingu na roli Adamcowej.
Budowy placu zabaw przy budynku Przedszkola
Budowy siłowni zewnętrznej przy budynku Szkoły Podstawowej
Na tym spotkanie zakończono.
Do protokołu z odbytego w dniu 14 grudzień 2018 roku spotkania załączono „listę obecności”, która stanowi jego integralna część.
Do protokołu dołączony został również załącznik nr 1 przedstawiający w skrócie działalność podmiotów funkcjonujących na terenie wsi.

Protokołował: Zebranie prowadził:
Przewodniczący Rady Sołeckiej
Bartłomiej Gacek Jerzy Jacek Gładysz

 

Rada Sołecka oraz Radni serdecznie dziękują wszystkim podmiotom – tj. ( Klub Sportowy Luboń , Amatorski Zespół Teatralny im. Franciszka Macioła , Chór Gaudium , Zespół Korpiołki, OSP – Skomielna Biała,Młodzieżowa Wspólnota Wieczernik / Schola, Komitet Społeczny im. Św. Sebastiana, Hufiec Pracy, Koło Gospodyń Wiejskich) działajacym na terenie wsi Skomielna Biała, za krzewienie kultury i sportu, na rzecz gminy i wsi. Dziękujemy za tytaniczną pracę społeczną, za poświęcony czas, za zaangażowanie i nowatorskie pomysły w celu rozwoju pod względem duchowym,fizycznym i ekonomicznym, młodzieży i mieszkańców wsi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Poniżej streszczone osiągnięcia w roku 2018 w/w podmiotów

DZIAŁANIA CHÓRU GAUDIUM W ROKU 2018.
13 stycznia – udział członków chóru w warsztatach śpiewu gregoriańskiego „Dies gregoriani” w Krakowie
21 stycznia – oprawa Mszy świętej Odpustowej w Skomielnej Białej
22 stycznia – Koncert Kolęd w Skomielnej Białej
25 lutego – Oprawa Mszy świętych oraz koncert pieśni pasyjnych w parafii pw. Narodzenia NMP w Racławicach
29, 31 marca – Triduum Paschalne – Oprawa Mszy Świętych
31 marca – 2 kwietnia – udział członków chóru w warsztatach chóralnych pt. „Warsztaty z Pasją” w Myślenicach.
21 kwietnia – Oprawa Mszy Św. ślubnej w Podwilku.
27 – 29 kwietnia udział członków chóru w warsztatach liturgiczno – muzycznych w Łagiewnikach.
31 maja – Święto Bożego Ciała – oprawa Mszy Św.
3 maja – Oprawa Mszy Św. w intencji Ojczyzny.
5 czerwca – udział w XI Festiwalu Piosenki Rozrywkowej w Sułkowicach
10 czerwca – występ w koncercie galowym XI Festiwalu Piosenki Rozrywkowej w Sułkowicach
26 czerwca – nagroda Starosty powiatu myślenickiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.
24 – 25 lipca – warsztaty wokalne.
15 sierpnia – oprawa Mszy Św. w rocznicę Bitwy Warszawskiej
19 sierpnia udział w Dożynkach Gminnych w Skomielnej Białej
2 września – Oprawa Mszy Św. ślubnej.
11 października – oprawa Mszy świętej oraz koncert pieśni patriotycznych z okazji 60 – lecia istnienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lunbiu.
28 października – Oprawa Mszy Św. pogrzebowej
4 listopada – Oprawa Mszy Św.
11 listopada – oprawa Mszy Świętej podczas gminnych obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
18 listopada – udział w XII Zagórzańskich Spotkaniach Chórów „Laudate Dominum” w Mszanie Dolnej.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KLUB SPORTOWY LUBOŃ ROK 2018

Zawodnicy KS „Luboń” Skomielna Biała w 2018 roku uczestniczyli w ponad 50 wyścigach MTB i na szosie biorąc udział w największych krajowych imprezach takich jak: Akademickie Mistrzostwa Świata MTB, Mistrzostwa Polski MTB, Górskie Mistrzostwa Polski na Szosie, Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Puchar Polski MTB, Mistrzostwa Małopolski na szosie oraz MTB oraz najważniejszych wyścigach z kalendarza PZKol i MZKol. Nasi zawodnicy startowali również poza granicami kraju m. in. w Czechach i Słowacji.
Do największych osiągnięć klubu w roku 2018 zaliczyć należy wywalczenie 3 miejsca w klasyfikacji drużynowej podczas międzynarodowych zawodów w Jeleniej Górze organizowanych przez najbardziej utytułowaną polską kolarkę górską Maję Włoszczowską. Zawody te posiadały rangę HC tj. najwyższą rangę Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI) Nasza drużyna stawała również na podium podczas zawodów Pucharu Polski MTB XCO w Pcimiu, Boguszowie-Gorcu i Głuchołazach. Znakomicie zaprezentowali się również nasi zawodnicy zwyciężając klasyfikację drużynową Mistrzostw Polski LZS w kolarstwie górskim oraz cyklu Pucharu Szlaku Solnego MTB i Małopolskiej Ligii Kolarskiej.
Do najważniejszych osiągnięć indywidualnych zaliczyć należy zajęcie przez Tomasza Bal 10 miejsca w Akademickich Mistrzostwach Świata. Ten sam zawodnik wywalczył również 2 miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski w jeździe na czas. Z bardzo dobrej strony pokazał się Jarosław Żur, który zajął 4 miejsce w Mistrzostwach Polski MTB XCO. Podczas tej imprezy 4 miejsce wśród juniorek zajęła Maja Latawiec a 5 Julita Fira. W gronie juniorów na 7 pozycji uplasował się Maciej Biedrończyk. Nasi zawodnicy stawali również na podium podczas całego cyklu Pucharu Polski MTB XCO, Pucharu Szlaku Solnego, Małopolskiej Ligii Kolarskiej czy też Pucharu Tarnowa MTB.
Pragę w tym miejscu jeszcze raz wyrazić gorące podziękowanie i dedykować Państwu nasze sukcesy.
Przedstawione dokonania nie byłyby możliwe bez Państwa pomocy, gdyż to właśnie dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu możliwe były wjazdy na zawody oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia.
Przedstawione rezultaty to tylko jeden z aspektów naszej działalności – sportowy. Inny, nie mniej istotny a być może nawet ważniejszy, to umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania swoich zainteresowań, zagospodarowanie ich wolnego czasu a także kształtowanie właściwych postaw moralnych oraz odciąganie młodzieży i dorosłych od różnego rodzaju patologii. Jest to aspekt niewymierny ale dający ogromne poczucie satysfakcji.
Obecnie Sekcja Kolarska im. Henryka Łasaka zrzesza 36 zawodników, w tym 28 z licencjami PZKol, w następujących kategoriach wiekowych: masters – 5 zawodników, elita – 4, U-23 – 2, junior(ka) – 4, junior(ka) młodszy(a) – 6, młodzik(a) – 4, żak(czka) – 4 oraz grupa 7-rga dzieci w wieku od pięciu do dziesięciu lat.
Bez wsparcia z Państwa strony działalność klubu nie mogłaby przynieść wspomnianych rezultatów dlatego liczę na Państwa przychylność również w nowym sezonie 2019.

Najważniejsze osiągnięcia w 2018 roku:

Akademickie Mistrzostwa Świata MTB
10 miejsce – Tomasz Bal

Akademickie Mistrzostwa Polski MTB
2 miejsce – Tomasz Bal

Mistrzostwa Polski w Maratonie MTB
II V-ce Mistrz Polski – Jarosław Żur – kat. U23
4 miejsce – Julita Fira – kat. Juniorka

Mistrzostwa Polski MTB XCO:
4 miejsce – Jarosław Żur – kat. U23
4 miejsce – Maja Latawiec – kat. Juniorka
5 miejsce – Julita Fira – kat Juniorka
7 miejsce – Maciej Biedrończyk – kat. Junior

6 miejsce – Drużynowe Mistrzostwa Polski MTB XCO

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w kolarstwie górskim:
7 miejsce – Agnieszka Tylka
12 miejsce – Sabina Wierzycka
Drużynowo – 8 miejsce

Mistrzostwa Polski LZS w kolarstwie górskim:
1 Miejsce – Klasyfikacja Drużynowa
Mistrz Polski LZS – Jarosław Żur – kat. U23
Mistrz Polski LZS – Maciej Biedrończyk – kat. Junior
Mistrzyni Polski LZS – Maja Latawiec – kat. Juniorka
Mistrzyni Polski LZS – Agnieszka Tylka – kat. Juniorka Młodsza
Mistrzyni Polski LZS – Kinga Żur – kat. Młodziczka
Mistrz Polski LZS – Brajan Świder – kat Młodzik
2 miejsce – Jakub Orkisz – kat. Junior
2 miejsce – Julita Fira – kat. Juniorka
3 miejsce – Bartosz Dziadkowiec – kat. U23
3 miejsce – Sabina Wierzycka – kat. Juniorka Młodsza
3 miejsce – Weronika Chlebek – kat. Młodziczka
4 miejsce – Marcin Goleń – kat. Junior
5 miejsce – Szymon Tylka – kat. Młodzik

Mistrzostwa Małopolski:
Mistrz Małopolski MTB – Jarosław Żur – kat. U23
Mistrz Małopolski MTB – Maciej Biedrończyk – kat. Junior
Mistrz Małopolski MTB – Brajan Świder – kat. Młodzik
Mistrzyni Małopolski MTB – Kinga Żur – kat. Młodziczka
V-ce Mistrz Małopolski MTB – Józef Rabski – kat. Masters
II V-ce Mistrz Małopolski MTB – Jakub Orkisz – kat. Junior
Mistrz Małopolski w przełajach – Jakub Orkisz – kat. Junior
Mistrz Małopolski w przełajach – Brajan Świder – kat. Młodzik
V-ce Mistrzyni Małopolski w przełajach – Sabina Wierzycka – kat. Juniorka Młodsza
V-ce Mistrzyni Małopolski w przełajach – Julita Fira – kat. Elita Kobiet
II V-ce Mistrzyni Małopolski w przełajach – Agnieszka Tylka – kat. Juniorka Młodsza
II V-ce Mistrz Małopolski w przełajach – Leszek Świder – kat. Masters

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AMATORSKI ZESPÓŁ TEATRALNY IM. FRANCISZKA MACIOŁA ROK 2018

11 marca 2018- 6 Spotkania Teatrów Amatorskich w Jabłomce, sztuka pt; „Zrękowiny u Druzgały”- I miejsce i awans na konkurs do Bukowiny
17 marca 2018- Mordarka k/Limanowej, gościnny występ A.Z.T. na Konkursie Heligonistów Województwa Małopolskiego. W tym dniu został wręczony medal „Polonia Minor” od Marszałka Województwa Małopolskiego dla A.Z.T ze Skomielnej Białej za zasługu dla krzewienia kulturalnego swojej „Małej Ojczyzny” oraz wytrwałą prace na rzecz województwa Małopolskiego.
15 lipiec 2018- Konkurs w Bukowinie Tatrzańskiej, występ A.Z.T sztuka pt: „Zrękowiny u Druzgały” – nominacja dla zespołu na Konkurs Ogólnopolski w Tarnogrodzie
13 październik 2018- Ogólnoposki Przegląd Teatrów Amatorskich w Tarnogrodzie, gdzie reprezentowaliśmy woj. Małopolskie, tym samym znaleźliśmy się pośrod 10-ciu najlepszych zespołów amatorskich z calej Polski
09 grudnia 2018 – Planowany występ nagrdzonej sztuki pt; „Zrękowiny u Druzgały” w Sali OSP w Skomielnej Białej o godz. 17:00

REGIONALNY ZESPÓŁ KORPIOŁKI ROK 2018
Styczeń:
– występn zespołu na opłatku zorganizowanym przez Związek Podhalan
– udział w koncercie kolęd i pastorałek w kościele w Skomielnej Białej
– kolędowanie (chodzenie po kolędzie) rola Słowiakowa, Handzlowa, Banasiowa
Luty:
– zorganizowanie kuligu do Ponic, ognisko, śpiew regionalny
Marzec-Kwiecień:
– Niedziela Palmowa, uświetnienie mszy świetej śpiewem, udział w konkursie palm i zajęcie I miejsca
– Poniedziałek Wielkanocny uświetnienie śpiewem Mszy św.
Maj- Czerwiec:
– piknik rodzinny na stadionie, wszyscy wpieramy strażaków, przygotowanie stołów z potrawami, występ dzieci
– odpust parafialny, śpiew podczas liturgii mszy św
Lipiec-Sierpień
– X Biesiada Orkiestr Dętych i Zespołów Regionalnych w Tenczynie – wytęp i otrzymanie nagrody
– przygotowanie stoiska z potrawami
– „Bacórskie dni” Malatina-Słowacja gościnny występ Korpiołków
– 100-lecie „Kółka Rolniczego”, wystep zespołu
– Dożynki Gminne w Skomielnej Białej połączone z Swietem Korpiela
– stoisko potraw regionalnych, wzięcie udziału w konkursie na potrawę z korpiela
– Dożynki powiatowe w Raciechowicach
Wrzesień:
– występ zespołu w szkole dla dzieci niewidomych w Rabce Zdroju
– „Beskidzka Podkówacka” konkurs- zajęcie III miejsca w Dobrej
Październik-Listopad-Grudzień
– uczymy się śpiewać kolęd na próbach, opanowywanie słów, melodii, słowo wymawiane gwarą góralską
– „Mikołaj” wspólny śpiew, występ, zorganizowanie poczęstunku
– gościnny występ na VIII „Przeglądzie Kolęd i Pastorałek” uczestników OHP woj. Małopolskiego

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

– zabezpieczenie wszystkich imprez na terenie wsi, oraz udział orkiesty w uroczystościach i wydarzeniach na terenie wsi

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MŁODZIEŻOWA WSPÓLNOTA WIECZERNIK

– czynny udział w uroczystościach kościelnych na terenie wsi

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KOMITET SPOŁECZNY IM. ŚW. SEBASTIANA

Komitet Społeczny im. Świętego Sebastiana czynnie włącza się w narodowy nurt przywracania pamięci.
W roku 2018 Komitet Społeczny im. Świętego Sebastiana zorganizował na terenie naszej miejscowości szereg obchodów rocznic patriotycznych, szczególnie tych bezpośrednio związanych z naszą małą Ojczyzną – Skomielną Białą i naszym regionem. W przygotowanie obchodów, rocznic patriotycznych aktywnie włączyła się młodzież Wspólnoty Wieczernik.

ROK 2018
-1.03.br. Msza Święta w intencji Ojczyzny – obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – wystąpił dr Dawid GOLIK z O.IPN w Krakowie. Program artystyczny przygotowała Młodzieżowa Wspólnota Wieczernik. Wręczono nagrody w konkursach zorganizowanych dla uczniów szkół – wyróżnione 36 osób – nagrody książkowe, dyplomy. W obchodach wzięli udział członkowie Podhalańskiej GRH Zgrupowanie Partyzanckie „Błyskawica” im. mjr Józefa KURASIA „Ognia”;
-dla dzieci i młodzieży szkół w Skomielnej Białej przekazano materiały edukacyjne uzyskane od O.IPN;
-1.05.br. Msza Święta w intencji Ojczyzny w 227 rocznicę ogłoszenia Konstytucji 3 maja 1791 roku;
-18.06.br. na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 wręczono podziękowania i nagrody książkowe absolwentom – członkom MWW, którzy współpracowali z Komitetem Społecznym – 8 osób;
-15.08.br. Msza Święta w intencji Ojczyzny w 98 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku;
-3.09.br. Msza Święta w intencji Ojczyzny – obchody 79 rocznicy tragicznych wydarzeń 3.9.39’ – z udziałem funkcjonariuszy Kompanii Honorowej KaOSG w Nowym Sączu, Orkiestry Reprezentacyjnej SG. Obchody objęte Patronatem Honorowym O.IPN w Krakowie, na obchody przybył przedstawiciel O.IPN w Krakowie P. Łukasz PŁATEK, który wystąpił z okolicznościowym referatem, odsłonięta została wystawa „Wrzesień 1939”;
-9.11.br. Msza Święta w intencji Ojczyzny – obchody 100 rocznicy odzyskania Niepodległości. Program artystyczny przygotowała Młodzieżowa Wspólnota Wieczernik, oraz młodzież Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skomielnej Białej. Obchody objęte zostały Patronatem Honorowym O.IPN w Krakowie. Wystąpił dr Dawid GOLIK z O.IPN w Krakowie, odsłonił wystawę „Ojcowie Niepodległości”. Wręczono nagrody dla uczniów szkół – uczestników konkursów – 26 osób.
-dla dzieci i młodzieży szkół w Skomielnej Białej przekazano materiały edukacyjne uzyskane od O.IPN;
-wyjazd do Brukseli (15-19.10.br. – udali się tam tradycyjnie członkowie MWW) – w ramach współpracy z biurem poselskim europosła prof. Ryszarda LEGUTKO – 4 osoby;
Wszystkie wymienione wyżej działania Komitet Społeczny im. Świętego Sebastiana finansował z własnych środków (nie korzystaliśmy z dotacji GOK-u itp „instytucji kultury” podległych Gminie Lubień);

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HUFIEC PRACY
Programy ogólnopolskie/wieloletnie w toku realizacji:

„Bezpieczna i przyjazna szkoła” – program realizowany cały rok, który ma na celu zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach, upowszechniania zdrowego stylu życia wśród, działań na rzecz tworzenia i realizowania przedsięwzięć w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
„Narodowy Program Zdrowia” program ogólnopolski realizowany cały rok, którego celem jest kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia, dokonywanie prozdrowotnych wyborów
„Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Młodzieży OHP” program ogólnopolski realizowany cały rok. Do celów programu zaliczyć należy rozwój życia samorządowego uczestników OHP, przełamywanie barier bierności u młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. W ramach programu młodzież brała udział spotkaniach Wojewódzkiego Klubu Aktywnych, konkursie „Aktywność dobry wybór”, Klubie Absolwenta.

Wojewódzkie i ogólnopolskie programy wychowawcze:

„Razem rozwinąć skrzydła” wojewódzki program resocjalizacyjny miał na celu wprowadzenie nowych uczestników w życie jednostki, szkoły, klasy oraz zakładu pracy. Zrealizowany od 09 – 11. 2018 Roku dla 73 uczestników.
W ramach programu zorganizowano następujące przedsięwzięcia:
Spotkanie organizacyjne z uczestnikami programu, na którym omówiono zasady funkcjonowania OHP, regulamin jednostki, a także zaprezentowano plan przedsięwzięć na rok szkolny 2018/2019.
Pogadanka „Bezpieczeństwo i higiena w pracy” w trakcie, której zapoznano uczestników I rocznika z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Spotkanie z absolwentami jednostki, w trakcie, którego absolwenci przedstawili swoje odczucia i wspomnienia związane z przynależnością do hufca, realizowaną ścieżką zawodową, a także opowiedzieli o swoich planach na przyszłość.
Wycieczka integracyjna – spacer integracyjny po Rabczańskim Parku Zdrojowym.
Zajęcia warsztatowe „Komunikacja interpersonalna”, na których przybliżono młodzieży cele komunikacji, jej rodzaje, a także omówiono bariery, jakie pojawiać się mogą
procesie komunikacyjnym.
Pogadanka „Asertywność, jako sztuka funkcjonowania w grupie”, podczas której zapoznano uczestników z postawą asertywną, agresywną i uległą, a także rozwijano u nich umiejętność wyrażania swojego zdania.
Spotkanie z pracodawcami, u których praktyczną naukę zawodu odbywają uczestnicy
6-36 HP w trakcie, którego pracodawcy przedstawili uczestnikom swoje wymogi i oczekiwania wobec pracowników.

„Nasza Niepodległa” wojewódzki program edukacyjny z zakresu historii Polski, 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Realizowany od 15.09 – 15.12.2018r dla 195 uczestników.
W ramach programu zorganizowano następujące przedsięwzięcia:
Spotkanie organizacyjne, na którym omówiono założenia programu, a także planowane do realizacji przedsięwzięcia, w tym udział w konkursach o tematyce historycznej.
Zajęcia wychowawczo-edukacyjne w poszczególnych grupach mające na celu przybliżenie uczestnikom historii Polski, wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości, polskich symboli narodowych.
Udział w obchodach rocznicowych – obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowane w Skomielnej Białej.
Wycieczka do miejsca pamięci narodowej – piesza wycieczka do miejsc pamięci znajdujących się w Rabce Zdroju.
Zwiedzanie okolicznościowej wystawy – wystawa przygotowana w 79 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Zajęcia podsumowujące program.

„Współczuję – Szanuję – Pomagam” wojewódzki program edukacyjny z zakresu wolontariatu na rzecz dzieci, ubogich, osób z niepełnosprawnością i osób starszych. Realizowany od 01.09. – 30.11.2018r, w którym wzięło udział 10 uczestników.
W ramach programu zorganizowano następujące przedsięwzięcia:
Spotkanie integracyjne, na którym przedstawiono młodzieży cele programu, a także planowane do realizacji przedsięwzięcia.
Pogadanka – „Wolontariusz, empatia”, podczas której przybliżono uczestnikom, czym jest wolontariat, kim jest wolontariusz, dlaczego warto pomagać innym, jakie idee

przyświecają wolontariatowi.
Wolontariat młodzieży – Pomoc w organizacji poświęcenia Przedszkola w Skomielnej Białej (przygotowywanie upominków, nagłośnienie, prace porządkowe).
Wolontariat młodzieży – Pomoc w organizacji „Święta Domu” zorganizowanego przez Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Św. Tereski w Rabce Zdroju.

Lokalne programy wychowawcze:
,,Zima na wsi” program autorski zrealizowany jako moduł wojewódzkiego programu „Radosne ferie z OHP” realizowanego od 10 do 17 lutego 2018 roku. Zorganizowane zostały zajęcia dla 78 uczestników OHP.
W trakcie programu realizowane były przedsięwzięcia:
Spotkanie z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji w Myślenicach – prelekcja dotycząca zachowania bezpieczeństwa w czasie wolnym
Wolontariat młodzieży na rzecz Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – pomoc podczas organizacji zabawy karnawałowej
Wyjazd do kina w Rabce Zdroju
Spotkanie Rady Młodzieży – omówienie przedsięwzięć do realizacji w II semestrze, propozycje i pomysły młodzieży
Zajęcia sportowe na hali oraz rekreacyjne w budynku hufca
Zajęcia plastyczne – wykonywanie biało – czerwonych kwiatów oraz kartek świątecznych
Zajęcia z doradztwa zawodowego – odkrywanie własnych umiejętności i predyspozycji zawodowych, młodzież aktywna i przedsiębiorcza

,,Lato na wsi” program autorski zrealizowany jako moduł wojewódzkiego programu „Wakacje ze sportem” realizowanego od 25 czerwca do 31 lipca 2018 roku. W programie wzięło udział 78 uczestników.
W trakcie programu realizowane były przedsięwzięcia:
Spotkanie z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji w Myślenicach – prelekcja dotycząca zachowania bezpieczeństwa w czasie wolnym,
Wolontariat młodzieży na rzecz Towarzystwa Opieki Nad Ociemniałymi Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Św. Tereski w Rabce Zdrój – pomoc podczas przedsięwzięć kulturalno – sportowych,
Zajęcia sportowo – rekreacyjne na hali sportowej,
Wycieczka turystyczno – rekreacyjna na Termy Chochołowskie,
Zajęcia z doradztwa zawodowego – aktywność i przedsiębiorczość,

„Kultura i tradycja regionalna” autorski program profilaktyczny z zakresu edukacji regionalnej realizowany od 01.03. – 30.11.2018r. w programie wzięło udział 40 uczestników.
W ramach programu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
Organizacja Konkursu Palm i Pisanek Wielkanocnych
Organizacja Konkursu „Korpiele Tradycją Naszej Wsi”
Współpraca ze Związkiem Podhalan – pomoc podczas Dożynek Gminnych
Wolontariat na rzecz Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – wykonywanie kartek świątecznych, udział w organizowanych przedsięwzięciach
Udział w uroczystości związanej z historią naszego regionu upamiętniającej wydarzenia II wojny światowej
100-lecie Niepodległości – zajęcia wychowawcze przygotowujące uczestników do świadomego przeżycia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, projekcja filmu.
Wyjazd do kina na film pt. „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”

„Na straży i z pomocą” Program edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy
i umiejętności przydatnych w sytuacjach zagrożenia realizowany od 01.03. – 30.11.2018r. dla 50 uczestników.
W ramach programu zorganizowano następujące przedsięwzięcia:
Spotkanie w jednostce OSP – ukazanie pracy, wyposażenia współczesnego strażaka.
Szkolenie udzielania pierwszej pomocy – przybliżenie uczestnikom podstawowych zasad postępowania w miejscu zagrożenia, ratowania życia i zdrowia osób poszkodowanych.
Wolontariat młodzieży na rzecz OSP – Współorganizacja pikniku mundurowego.
Współorganizacja zawodów strażackich – pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów strażackich.

„Masz wybór” program autorski z zakresu resocjalizacji i profilaktyki społecznej, realizowany od 01.03. – 30.11.2018r dla 50 uczestników.
W ramach programu zorganizowano następujące przedsięwzięcia:
Wolontariat młodzieży – zapoznanie uczestników z sytuacją potrzebującej rodziny,
a następnie zbiórka potrzebnych artykułów w ramach akcji Szlachetna Paczka.
Wycieczka piesza turystyczno – krajoznawcza „Atrakcje przyrodnicze Skomielnej Białej”.
Zajęcia wychowawcze – „Zagrożenia współczesnego świata”, podczas których zapoznano młodzież z zagrożeniami, na które narażony jest pojedynczy człowiek, jak alkoholizm, narkomania, dopalacze, nikotynizm, chuligaństwo, kradzież, wandalizm, cyberprzemoc.
Spotkanie z Policjantem – „Odpowiedzialność karna nieletnich”, podczas którego młodzież wysłuchała prelekcji funkcjonariusza policji dotyczącej przestrzegania zasad bezpieczeństwa a także odpowiedzialności karnej nieletnich.

„Aktywnie i zdrowo” program z zakresu profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej w ramach, którego realizowano „Małopolski Program Edukacji Zdrowotnej”. Realizowany był od 01.03. – 30.11.2018r dla 45 uczestników.
W ramach programu zorganizowano następujące przedsięwzięcia:
Zajęcia sportowe i rekreacyjne (hala sportowa)
Zajęcia z zakresu promocji zdrowia – „Ruch a odżywianie”
Wyjazd rekreacyjno – sportowy do Niedzicy
Zajęcia w ramach świetlicy środowiskowej

„Kolorowe szlaki” autorski program edukacyjny z zakresu edukacji turystyczno – regionalnej realizowany od 01.03. – 30.09.2018r dla 45 uczestników.
W ramach programu zorganizowano następujące przedsięwzięcia:
Zajęcia mające na celu zapoznania uczestników z ogólnymi zasadami pobytu na szlaku turystycznym, niezbędnego wyposażenia turysty.
Opracowanie i organizacja wycieczki turystycznej związanej z historią, ciekawymi miejscami – góra „Maciejowa”
Wycieczka do Zakopanego – spacer po trasach widokowych na Gubałówce, zwiedzanie Muzeum Tatrzańskiego, spacer Krupówkami,
Prezentacja multimedialna „Bezpieczeństwo na terenie szlaków górskich”
„Zadbaj o swoją wieś” program autorski z zakresu edukacji ekologicznej, skierowany do uczestników OHP zainteresowanych problemami ekologii, chcących działać na rzecz środowiska lokalnego, realizowany od 01.03. – 30.11.2018r. w programie wzięło udział 45 uczestników.
W ramach programu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
Akcja „Dzień Ziemi” – sprzątnie wyznaczonego terenu w Skomielnej Białej, sadzenie drzewek i krzewów.
Wolontariat młodzieży – wolontariat podczas Spartakiady Integracyjnej Dzieci i Młodzieży w Rabce Zdroju.
Wolontariat na rzecz środowiska – sprzątanie przystanków i terenów przydrożnych w Skomielnej Białej.
Wycieczka do Krakowa – Park Trampolin, Łagiewniki

Ponadto uczestnicy OHP i młodzież środowiskowa chętnie korzystała z zajęć Świetlicy Środowiskowej pod nazwą „Klub Kultury i Trzeźwości”, która działa od 2000 roku dzięki współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a której zadaniem jest działalność profilaktyczno – resocjalizacyjna, pomoc w nauce, wyrównanie braków edukacyjnych, organizacja czasu wolnego (akcja lato, akcja zima), rozwój zainteresowań (kółko sportowe, plastyczne, komputerowe). Młodzież reprezentowała jednostkę podczas licznych konkursów i zawodów na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim osiągając liczne sukcesy:

Osiągnięcia młodzieży w konkursach, zawodach na szczeblu, lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim
15.02.2018r – I miejsce – Mistrzostwa Regionu Krakowskiego w Halowej Piłce Nożnej Chłopców
08.03.2018r – Wyróżnienie – Wojewódzki Konkurs na Kartkę Wielkanocną
20.03.2018r – Wyróżnienie – Wojewódzki Etap Konkursu Krótkometrażowych Filmów Komórkowych Młodzieży OHP,
28.03.2018r – IV miejsce – XXII Wojewódzkie Mistrzostwa OHP w Halowej Piłce Nożnej Chłopców
Wyróżnienie w Konkursie Palm Wielkanocnych – Skomielna Biała
12.04.2018r – Wyróżnienie – Konkurs form scenicznych „Wiosna Kulturalna 2018”
17.04.2018r – III miejsce – Konkurs „Sprawny w Zawodzie Bezpieczny w Pracy – Stolarz”
20.06.2018r – Wyróżnienie – Ogólnopolski Konkurs Papieski, kategoria fotografia
03.10.2018r – II miejsce – Wojewódzkie Mistrzostwa Lekkoatletyczne Młodzieży OHP, bieg na 400m
24.10.2018r – III miejsce etap wojewódzki I Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego OHP „Pod wspólnym niebem” (kat. prezentacja multimedialna)
10.12.2018r – wyróżnienie Wojewódzkiego Konkursu Na Kartkę Bożonarodzeniową

6-36 Hufiec Pracy był 27 października organizatorem III Przeglądu Pieśni Patriotycznej Uczestników OHP, w którym uczestnikami była młodzież z województwa: mazowieckiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego. 15 Grudnia 2018r zorganizował już VIII Przegląd Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP Województwa Małopolskiego,
w którym brali udział uczestnicy z 19 jednostek OHP miedzy innymi: Krakowa, Myślenic, Proszowic, Kęt, Oświęcimia, Lanckorony, Trzebini, Dąbrowy Tarnowskiej, Bochni, Tarnowa, Szczawnicy, Jabłonki, Limanowej, Starego Sącza, Nowego Sącza, Gorlic, Niepołomic, Lanckorony i Skomielnej Białej. Patronat nad obydwoma przeglądami objęli: Poseł na Sejm RP Pan Jarosław Szlachetka, Starosta Powiatu, Myślenickiego Pan Józef Tomal, Wójt Gminy Lubień Pan Kazimierz Szczepaniec, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu Pani Danuta Burtan, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Magnus” Pan Andrzej Błachut. Nagrody ufundowali liczni sponsorzy i współpracujący z jednostka pracodawcy.

W ramach Hufca i Świetlicy Środowiskowej działa Punkt Interwencji Kryzysowej przeznaczony dla rodzin ze Skomielnej Białej i Gminy Lubień, w którym można uzyskać porady psychologa, pedagoga, psychiatry.

Działa również Rada Młodzieży pełniąca rolę aktywizującą i prospołeczną dla uczestników oraz „Klub Absolwenta” przeznaczony dla absolwentów Hufca.

6-36 Hufiec Pracy i Świetlica Środowiskowa w ramach swojej działalności współpracuje
z licznymi instytucjami i ma na celu aktywizowanie młodych ludzi, uwrażliwiając ich na potrzeby drugiego człowieka, pełnienie wolontariatu, rozwój uzdolnień i zainteresowań
a także kształtowanie postaw proekologicznych, prospołecznych i organizację

Współpracujące instytucje, Stowarzyszenia i partnerzy:

Szkoła Podstawowa w Skomielnej Białej
– Organizacja zajęć sportowych dla młodzieży OHP
– Użyczenie auli widowiskowej w celu organizacji przeglądu pieśni patriotycznej oraz kolęd
i pastorałek
– Współorganizacja paczki dla wybranej rodziny w akcji „Szlachetna paczka”
– Pomoc przy organizacji Dnia Dziecka
– Promowanie Konkursu Papieskiego uczniów szkoły
– Użyczenie nagłośnienia podczas organizacji przeglądów pieśni i kolęd

Pracodawcy
– Miejsca praktyk zawodowych dla uczestników OHP
– Oferty zatrudnienia dla młodzieży po ukończeniu nauki zawodu
– Sponsoring przedsięwzięć organizowanych przez 6-36 HP
– Monitorowanie realizacji programu praktycznej nauki zawodu, niwelowanie fluktuacji,
– Zapoznanie uczestników z regulaminem i kodeksem pracy
– dział młodzieży w warsztatach szkoleniowo – zawodowych, zawodach, konkursach, rozgrywkach

Gminny Ośrodek Kultury w Lubniu
– Wykonywanie biało – czerwonych kwiatów do ozdobienia plamy wielkanocnej
– Udział w Parafialnym Konkursie Plam Wielkanocnych
– Próba gry i śpiewu Zespołu góralskiego „Korpiołki”
– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – rozwieszenie plakatów
– Współorganizacja Mundurowego Pikniku Rodzinnego – Skomielna Biała strażakom
– Wolontariat podczas Biesiady Orkiestr Dętych w Tenczynie
– Wolontariat podczas Dni Gminy Lubień
– Wolontariat podczas Święta Gminy Lubień i udział w II Turnieju Wsi i Miast Partnerskich
– Spotkanie organizacyjne przed Dożynkami Gminnymi
– Współorganizacja Dożynek Gminnych i III Konkursu „Korpiele naszą tradycją”
– Udział w obchodach rocznicowych 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę
– Ufundowanie statuetki i nagrody wyróżnienia w III Przeglądzie Pieśni patriotycznej
– Ufundowanie statuetki i nagrody wyróżnienia w VIII Przeglądzie Kolęd i Pastorałek

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rabce Zdroju
– Zbiórka korków na rzecz podopiecznych stowarzyszenia
– Kartki świąteczne – wykonywanie kartek na cele charytatywne
– Rozdanie zaproszenie na bal
– Pomoc w przygotowaniu spotkania karnawałowego dla podopiecznych stowarzyszenia
– Przygotowania do balu charytatywnego – dekoracja,
– Pomoc przy organizacji spotkania kolędowego
– Wolontariat podczas obchodów Dnia Godności
– Wolontariat podczas organizacji ogniska integracyjnego dla podopiecznych stowarzyszenia
– Kartki świąteczne – wykonywanie kartek na cele charytatywne
– Wolontariat podczas spotkania mikołajkowego podopiecznych stowarzyszenia

Samorządowe Przedszkole w Skomielnej Białej
– Współorganizacja Dnia Babci i Dziadka – wolontariat uczestników
– Współorganizacja Dnia Matki i Ojca – wolontariat uczestników
– Wolontariat podczas uroczystego otwarcia nowo wybudowanego budynku przedszkola

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniu
– Działalność świetlicy środowiskowej w 6-36 HP (całoroczna) dofinansowanie -przedsięwzięć
– Działalność Punktu Interwencji Kryzysowej (całoroczna) pomoc młodzieży w sytuacjach kryzysowych
– Organizacja Konkursu Palm i Pisanek Wielkanocnych
– Spotkanie przedświąteczne, składanie życzeń, tradycyjne śniadanie wielkanocne
– Współpraca podczas rekrutacji młodzieży do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia YEI”
– Realizacja programu profilaktycznego

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Św. Tereski w Rabce Zdroju
– Wolontariat podczas organizacji balu karnawałowego dla podopiecznych ośrodka
– Spotkanie organizacyjne przed wolontariatem młodzieży podczas Spartakiady Integracyjnej Dzieci i Młodzieży oraz Dnia Godności
– Wolontariat podczas Spartakiady Integracyjnej Dzieci i Młodzieży
– Wolontariat młodzieży podczas wyjść podopiecznych ośrodka do:
– Parku Rozrywki „Rabkoland”
– Teatru Lalek „Rabcio”
– wycieczki do Wadowic i Zatorlandu
– Muzeum Zbójników i Górali w Rabce Zdroju
– Leśną Ścieżkę Edukacyjną
– wycieczki do Zakopanego
– Wolontariat młodzieży w organizacji Święta Domu
– Wolontariat młodzieży podczas spotkania opłatkowego dla podopiecznych Ośrodka

Gmina Lubień
– Realizacja programu „Zadbaj o swoją wieś”- porządkowanie terenu Skomielnej Białej, dbanie o czystość wyznaczonych terenów
– Zajęcia na hali sportowej w ramach programu, „Aktywnie i sportowo”
– Dzień Ziemi – udział w akcji, porządkowanie terenów przydrożnych Skomielnej Białej
– „Sprzątanie Świata” – udział w akcji, porządkowanie terenów przydrożnych Skomielnej Białej, zbiórka elektrośmieci
– Dożynki Gminne – organizacja stoiska regionalnego, pomoc podczas imprezy
– Spotkanie z dzielnicowym Gminy Lubień – nasze zachowanie w nowym środowisku
– Współorganizacja III Przeglądu Pieśni Patriotycznej Uczestników OHP – ufundowanie statuetki, nagrody
– Współorganizacja VIII Przeglądu Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP Województwa Małopolskiego – ufundowanie statuetki, nagrody
– Dni Otwarte OHP
– Udział w uroczystościach związanych z obchodami 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę
– Udział w uroczystościach 3 Maja, 11 Listopada
– Konkurs Palm i pisanek wielkanocnych – ufundowanie upominków świątecznych
– Objęcie opieką młodzieży z tego terenu, współpraca z Zespołem Szkół w Lubniu
– Promocja OHP podczas udziału w Dniach Otwartych w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Lubniu
– Udział młodzieży w uroczystościach rocznicowych napaści Niemiec na Polskę oraz wydarzeń z 3 września 1939 roku w Skomielnej Białej

Powiat Sucha Beskidzka
– Objęcie opieką młodzieży z tego terenu, współpraca z Zespołem Szkół w Jordanowie
– Promocja OHP podczas udziału w Powiatowym Festiwalu Nauki
– Promocja OHP podczas Dni Otwartych w Zespole Szkół w Jordanowie
– Udział w obchodach Święta Pułkowego Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego
– Bezpieczne wakacje – spotkanie uczestników w Klubie Sportowym „Bór”
– Zapalenie zniczy pod pomnikiem Pułku 3 Strzelców Konnych w rocznicę napaści ZSRR na Polskę
– Udział w biegu Św. Huberta uczestniczek kształcących się w zawodzie jeździec

OSP Skomielna Biała
– Prace porządkowo – naprawcze na rzecz organizacji
– Udział uczestników w akcjach strażackich
– Realizacja programu „Na straży i z pomocą”
– Pomoc i udział w walnym zebraniu OSP w Skomielnej Białej
– Reprezentowanie straży na uroczystościach lokalnych, religijnych,
– Dzień Strażaka – udział uczestników w uroczystościach zawiązanych z pełnieniem służby strażaka
– Wolontariat podczas Mundurowego Pikniku Rodzinnego „Skomielna – strażakom”
– Udział w Powiatowych Zawodach Strażackich
– Udział w Gminnych Zawodach Strażackich

Izba Rzemieślnicza Tarnów
– Działania dotyczące przystąpienia uczestników OHP do egzaminów zawodowych

Europejskie Stowarzyszenie Edukacyjne „Magnus”,
– Udział młodzieży w Orszaku Trzech Króli – przemarsz ulicami Rabki Zdroju
– Pierwsza pomoc przedmedyczna – instruktaż i praktyka udzielania pomocy
– Dzień Bezpiecznego Internetu
– Tłusty czwartek – spotkanie przy pączku
– Udział młodzieży w Ogólnopolskim Konkursie na Kartkę Wielkanocną
– Udział młodzieży w obchodach Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych Biegu „Tropem Wilczym”
– Udział młodzieży w VI Memoriale im. M. Kaczyńskiej w zjeździe alpejskim
– Spotkanie wielkanocne
– Powitanie wiosny
– Uczczenie rocznicy śmierci Św. Jana Pawła II
– Upamiętnienie katastrofy Smoleńskiej oraz zbrodni Katyńskiej
– Spotkanie w bibliotece w Rabce Zdroju w ramach XVII Małopolskich Dni Książki
– Dzień Dziecka – spotkanie sportowo – rekreacyjne, rozgrywki w plażową piłkę siatkową, spacer po parku zdrojowym
– Wycieczka turystyczna na Górę Maciejową
– Uroczyste zakończenie roku szkolnego
– Udział młodzieży w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Młodzieży i Kadry OHP na Jasną Górę
– Udział młodzieży w wycieczce do Zakopanego
– Spotkanie integracyjne młodzieży rozpoczynającej kształcenie w ramach OHP
– Wycieczka do Niedzicy
– Narodowe czytanie – „Przedwiośnie” S. Żeromski
– Uroczyste rozpoczęcie roku szkoleniowego
– Udział w seansie filmowym „Dywizjon 303 – historia prawdziwa”
– Wycieczka do miejsc pamięci narodowej w Rabce Zdroju
– Bezpieczeństwo i higiena pracy – pogadanka na temat podstawowych przepisów dotyczących bezpiecznej pracy
– Wycieczka integracyjna po rabczańskim Parku Zdrojowym
– Ufundowanie statuetki i nagrody wyróżnienia w III Przeglądzie Pieśni patriotycznej Uczestników OHP
– fundowanie statuetki i nagrody wyróżnienia w VIII Przeglądzie Kolęd i Pastorałek – uczestników OHP Województwa Małopolskiego
– Wolontariat młodzieży na rzecz Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą – zbiórka słodyczy
– Dzień życzliwości – spotkanie integracyjne
– Organizacja spotkania wigilijnego
– Udział w II Biegu Mikołajów – Biegamy dla Natalki
– Sponsoring na rzecz młodzieży
– Kształcenie zawodowe uczestników OHP

Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku Rabka Zdrój
– Spotkanie organizacyjne dotyczące działań w ramach Senioriady 2018
– Pomoc przy organizacji V Ogólnopolskiej Zimowej Senioriady na Podhalu,
– Udział w spotkaniu organizacyjnym przedsięwzięcia „Senioriada 2019”

Uzdrowisko Rabka S.A.
– Sponsoring na rzecz młodzieży
– Kształcenie zawodowe uczestników OHP

Związek Podhalan Oddział w Skomielnej Białej
– Współorganizacja imprez o charakterze regionalnym,
– Występ podczas VIII Przeglądu Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP Województwa Małopolskiego

Lokalna Grupa Działania „Turystyczna Podkowa”
– Udział kadry w szkoleniach, czeladniczych dla uczestników OHP, szkolenia BHP, organizacja kursów,

Rada Sołecka i Radni Rady Gminy Lubień
– Promocja OHP, nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z wychowawcami
i uczestnikami z okazji uroczystości OHP, promocja 6-36 HP na stronach Gminnego Portalu Internetowego,

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniu
– wspieranie finansowe działalności świetlicy środowiskowej, dofinansowanie do organizowanego konkursu palm i pisanek wielkanocnych, przeglądu pieśni patriotycznej
i kolęd,

Poseł na Sejm J. Szlachetka
– Objęcie honorowym patronatem oraz ufundowanie statuetki i nagród na III Przegląd Pieśni Patriotycznej Uczestników OHP oraz VIII Przegląd Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP Województwa Małopolskiego

Szkoła Muzyczna w Czasławiu Filia w Skomielnej Białej
– Pomoc wolontariuszy podczas przeglądu kolęd uczniów szkoły muzycznej,

Starostwo Powiatowe w Myślenicach
– Objęcie honorowym patronatem oraz ufundowanie statuetki i nagród na III Przegląd Pieśni Patriotycznej Uczestników OHP oraz VIII Przeglądu Kolęd i Pastorałek Uczestników OHP Województwa Małopolskiego, udział w Targach Edukacyjnych Powiatu Myślenickiego,
Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Skomielnej Białej
– Organizacja egzaminów, szkoleń

W roku 2018 Hufiec Pracy i Świetlica Środowiskowa była organizatorem kolejnej edycji projektu Europejskiego Funduszu Socjalnego. Projekt miał nazwę „Od Szkolenia Do Zatrudnienia – YEI”. Wsparciem w ramach projektu objęto 10 osób w tym 6 kobiet i 4 mężczyzn pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się i nieszkolących w wieku 18-24 lata. Młodzież biorąca udział w projekcie została objęta kompleksowym wsparciem wychowawczym, psychologicznym i doradczym. Miała możliwość uczestniczenia w kursie  prawa jazdy kat. B oraz kursach zawodowych. Zwieńczeniem projektu było zdobycie umiejętności i doświadczenia zawodowego podczas staży zawodowych.

Wśród realizowanych programów autorskich na szczególną uwagę zasługuje program „Zadbaj o swoją wieś” realizowany w ramach porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Lubień a Komendą Wojewódzką OHP, którego celem jest realizacja tematyki z zakresu ochrony środowiska, ale również cykliczne sprzątanie przystanków przy drodze w stronę Rabki, Jordanowa i trasie Kraków – Zakopane oraz udział w akcjach typu: „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, „Zbiórka elektrośmieci”, zbiórka makulatury, plastikowych zakrętek.

Przy Hufcu w Skomielnej Białej działa Młodzieżowe Centrum Kariery, które ma na celu usługi w zakresie poradnictwa zawodowego dla młodzieży uczącej się, bezrobotnej
i poszukującej zatrudnienia. Tekst-Jerzy Jacek Gładysz Fot-Andrzej Masłowski

3 Odpowiedzi na SPOTKANIE RADY SOŁECKIEJ SOŁTYSA I RADNYCH NASZEJ WSI

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *