II SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

W dniu 4 grudnia br. o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy w Lubniu odbyła się druga zwyczajna sesja Rady Gminy. Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK witając przybyłych: Wójta Kazimierza SZCZEPAŃCA, pracowników Urzędu z Sekretarzem Gminy, gości – dyrektorów GZOS,

Gminnej Biblioteki Publicznej, GOK, kierownika OPS. Następnie Przewodniczący poinformował obecnych, że sesja Rady Gminy jest rejestrowana i transmitowana, przedstawiał porządek obrad, który wraz z protokołem z pierwszej sesji ósmej kadencji odbytej w dniu 21 listopada br. przyjęli w głosowaniu obecni na sesji radni (15).
Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Informacje o stanie Gminy”, oraz „Sprawozdanie” z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji w okresie od 21 listopada br.
Wójt poinformował o rozstrzygnięciu przetargu „na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy” – przetarg obejmuje okres od 1.12.2018 do 31.05.2019r., kwota przetargu to 615.000 zł, przetarg „wygrała” Firma Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.. 32-400 Myślenice ul. Słowackiego 82. – LIDER KONSORCJUM. Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.
Następnie radni składali interpelacje i wnioski.
Interpelacje radnych ze Skomielnej Białej dotyczyły: „konserwacji zieleni” wokół budynku nr 391 w Skomielnej Białej (Ośrodek Zdrowia). Poniżej treść WNIOSKU:
„Wnioskujemy do Pana Wójta o przeprowadzenie „konserwacji zieleni” na terenie przyległym do budynku Ośrodka Zdrowia w Skomielnej Białej.
W ostatnim czasie na terenie działki, na której stoi budynek Ośrodka Zdrowia postawiony został słup i zamontowane zostało oświetlenie uliczne drogi na roli Banasiowej (pomiędzy DK-28, a zakładem 3M). Wnioskujemy o obcięcie gałęzi rosnących na terenie działki drzew (lipy), aby te nie ograniczały pola padania światła.
Obecnie gałęzie pozbawione są liści, drzewa są w stanie hibernacji, dokonanie takich prac „konserwacyjnych” nie wpłynie na stan okalającej budynek Ośrodka Zdrowia przyrody, Proponowana „konserwacja zieleni” poprawi natomiast widoczność i stan bezpieczeństwa na drodze na roli Banasiowej szczególnie wieczorem, nocą i o poranku.”
Do złożonego wniosku załączono dokumentację fotograficzną
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił propozycje osobowe – kandydatów na Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Lubień, które ustalone zostały w trakcie spotkania z Przewodniczącymi Klubów Radnych. Wskazane przez Przewodniczącego Rady Gminy osoby potwierdzały swoją zgodę na przyjęcie funkcji Przewodniczących Komisji stałych, i tak na: Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zaproponowano radnego Bogusława REKRUCKIEGO (KWW Samorządna Gmina), Przewodniczącą Komisji Skarg Wniosków i Petycji radną Pauline RÓG (KW Prawo i Sprawiedliwość), Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Spraw Obywatelskich radnego Wiesława SŁOWIAKA (KW Prawo i Sprawiedliwość), Przewodniczącą Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych radną Marię SZCZEPANIEC (KWW Samorządna Gmina), Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, leśnictwa i Ochrony Środowiska radnego Andrzeja BALĘ (KWW Samorządna Gmina).
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytywał projekt uchwał:
-w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy oraz wyboru ich przewodniczących (uchwała nr II/3/2018 z dnia 4.12.2018r.) – za głosowało 15 radnych;
-w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubień (uchwała nr II/4/2018 z dnia 4.12.2018r.) – za głosowało 15 radnych;
Po zakończeniu głosowań Wójt odpowiadał na wnioski i interpelacje radnych;
W ramach „wolnych wniosków” radny z KWW Czas na Zmiany wnioskował u Wójta o interwencję w Firmie SALINI w sprawie sprzątania drogi E-77, poboczy wzdłuż tej drogi, aby nie powtórzyła się sytuacja z jesieni roku ubiegłego.
„Wolne Wnioski” zakończyły drugą sesję, ósmej kadencji Rady Gminy Lubień.
Przebieg II zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień można oglądać:

II sesja Rady Gminy Lubień

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *