XXXIX SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

dsc_4873

W środę 25 kwietnia br. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubniu odbyła się trzydziesta dziewiąta zwyczajna sesja Rady Gminy.
Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy witając przybyłych gości; dyrektorów GZOS, Gminnej Biblioteki Publicznej, Kierownika GOPS. Następnie Przewodniczący przedstawiał porządek obrad, który

wraz z protokołem z trzydziestej ósmej zwyczajnej sesji odbytej 19 marca br. przyjęli w głosowaniu obecni na sesji radni (14).
Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie” z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji w okresie między sesjami – od 19 marca 2018r. W okresie sprawozdawczym Wójt wydał szereg zarządzenia, które dotyczyły między innymi:
-dwa dotyczyły zmian w planie dochodów i wydatków,
-powierzenia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzeczowie,
-zatwierdzenia sprawozdań Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury za 2017rok,
-rozstrzygnięty został przetarg na budowę Przedszkola w Skomielnej Białej, przetarg „wygrał” Zakład Remontowo Budowlany Krzysztof MARSZAŁEK, Krzeczów 196 – termin realizacji w/w przedsięwzięcia to 14 września br.;
-rozstrzygnięty został przetarg na remont drogi na rolach Banasiowa – Żurówka w Skomielnej Białej, przetarg „wygrała” F.H.U. KOŚMIDER Stanisław KOŚMIDER ul. Słoneczna 24 a Rabka Zdrój – termin realizacji zlecenia to 31 sierpnia br.;
-rozstrzygnięty został także przetarg na remonty dróg na terenie gminy („łatanie dziur”), przetarg rozstrzygnięty został na korzyść F.H.U. KADBUD Kazimierz DUDZIK, 34-730 Mszana Dolna, ul. Ogrodowa 10 – termin realizacji zlecenia to 31 sierpnia br.;
Następnie radni składali interpelacje i wnioski. Radni wybrani z KWW „Czas na Zmiany” złożyli następujące wnioski:
– I.„Działając w imieniu mieszkańców Roli Zarębki i Zagórskiego w Skomielnej Białej zwracamy się do Pana Wójta o interwencje u inwestora przebudowy mostu na Potoku Jama na drodze DK 28 w niżej wymienionych kwestiach:
1.naprawa uszkodzonej nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej, znajdującej się na działce nr 5666/69,
2.montaż lustra ułatwiającego wyjazd z w/w drogi na DK 28,
3.naprawa chodnika (osuwiska) przy DK 28, które powstało przy naprawie mostu.
W załączniku zdjęcia”.
– II.„Zwracamy się do Pana Wójta z wnioskiem o ujednolicenie procedur polegających na przekazywaniu placu budowy remontowanych dróg gminnych (wewnętrznych). Wnioskujemy, aby w trakcie rozpoczęcia inwestycji na placu budowy obecni byli: przedstawiciel inwestora (Urzędu Gminy), inspektor nadzoru, upoważniony – pełnomocny pracownik firmy wykonawczej oraz przedstawiciel społeczności lokalnej (Sołtys, członek Rady Sołeckiej, lub radny). Rozpoczęcie prac powinno być poprzedzone:
-wytyczeniem szlaku drogowego przez upoważnionego urzędnika Urzędu Gminy,
-pisemnej zgody właścicieli działek przylegających do remontowanej drogi,
-sporządzenie notatki urzędowej, zawierającej szczegółowy opis, przewidzianych do wykonania prac. Wprowadzenie w/w procedur pozwoli uniknąć drażliwych i problematycznych sytuacji, jakie miały miejsce w roku ubiegłym i obecnym na roli Kluskowej”.
Nadmienić należy, że remont drogi wewnętrznej na roli Kluskowej prowadzi Firma DEJA, prace przez nią wykonane „nie zostały odebrane” do chwili obecnej.
– III. „Zwracamy się do Pana Wójta o wykonanie remontu umocnień brzegów cieku wodnego na roli Żurówka. Obecny stan stwarza realne zagrożenie uszkodzenia niedawno wyremontowanej drogi gminnej w kierunku Roli Nowakowej i Pachurówka”.
Następnie głos zabrał młodszy inspektor Maciej KUBIAK – Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach. Przedstawił on zagadnienia związane z bezpieczeństwem mieszkańców Gminy Lubień. Po wystąpieniu Komendanta Powiatowego Policji głos zabrali radni, którzy przedstawiali problemy i uwagi najczęściej zgłaszane przez mieszkańców, dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa występujące na terenie Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy odczytywał projekt uchwał:
-w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Lubień przyjętej Uchwałą nr XXXV/285/2017 Rady Gminy Lubień z dnia 18 grudnia 2017r. (uchwała nr XXXIX/326/2018 z dnia 25.04.2018r.), uchwałę omówiła Skarbnik Gminy Maria RAPACZ;
-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2018. (uchwała nr XXXIX/327/2018 z dnia 25.04.2018r.), uchwałę omówiła Skarbnik Gminy Maria RAPACZ;
-w sprawie przekazania w 2018 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach (uchwała nr XXXIX/328/2018 z dnia 25.04.2018r.), uchwałę omówiła Skarbnik Gminy Maria RAPACZ; na rzecz KPP w Myślenicach Firma IDS przekazała za pośrednictwem Gminy Lubień 8.000 złotych – za regulację ruchu w trakcie prac przy wiadukcie nad E-77 w Lubniu;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Skomielna Biała (uchwała nr XXXIX/329/2018 z dnia 25.04.2018r), uchwałę omówił Wójt Gminy Kazimierz SZCZEPANIEC, uchwała dotyczy zakupu działek na roli Srokowej w Skomielnej Białej;
-w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXVI/301/2018 Rady Gminy Lubień z dnia 21 lutego 2018r. o przyjęciu Regulaminu dofinansowania wymiany źródeł ciepła na wysokosprawne, niskoemisyjne kotły w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Lubień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (uchwała nr XXXIX/330/2018 z dnia 25.04.2018r), uchwałę omówił Wójt Gminy Kazimierz SZCZEPANIEC, o dofinansowanie z RPO Województwa Małopolskiego mogą starać się tylko osoby fizyczne;
-w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy karta Nauczyciela – obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubień (uchwała nr XXXIX/331/2018 z dnia 25.04.2018r), uchwałę omówił Wójt Gminy Kazimierz SZCZEPANIEC;
-w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka pomocy społecznej w Lubaniu w 2017r. (uchwała nr XXXIX/332/2018 z dnia 25.04.2018r), sprawozdanie omówił Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Bogusław KOSEK, który przedstawił także „Ocenę zasobów pomocy społecznej”;
-sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017r. przedstawiła Przewodnicząca;
Każdorazowe odczytanie projektu uchwały poprzedzało opiniowanie jej przez Przewodniczących Stałych Komisji przy Radzie Gminy Lubień. Komisje te szczegółowo omawiały projekty przyjętych na trzydziestej ósmej zwyczajnej sesji uchwał w trakcie swych prac w dniu 23 kwietnia br.
Następnie Wójt Gminy odpowiadał na wnioski i interpelacje radnych:
Kolejnym punktem programu XXXIX sesji Rady Gminy Lubień były wolne wnioski.
-w ramach „wolnych wniosków” głos zabrał radny Jan ŚMIAŁEK, który na ręce Prezesa Gminnego OSP złożył podziękowanie dla strażaków terenu Gminy Lubień, którzy brali udział w ratowaniu mienia w trakcie pożaru, jaki miał miejsce w Skomielnej Białej w nocy z 14/15 kwietnia br.
Na tym zakończyła się trzydziesta dziewiąta zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *