WALNE ZEBRANIE I PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU KÓŁKA ROLNICZEGO W SKOMIELNEJ BIAŁEJ W LATACH 2014-2018

DSC_0038

W czwartek 1 lutego br. w siedzibie Kółka Rolniczego w Skomielnej Białej odbyło się Walne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. W trakcie Zebrania podsumowano czteroletnią pracę odchodzącego Zarządu w składzie: Prezes

– Zbigniew ZACHARA, Vice Prezes – Jan ŚMIAŁEK, Skarbnik – Jan MACIOŁ, Sekretarz – Andrzej MASŁOWSKI oraz Członkowie Zarządu Jan HANDZEL i Wiesław PĘDZIMĄŻ.
Ustępujący Zarząd został wybrany w lutym 2014 roku. Swoją działalność rozpoczął podejmując – większością głosów 5/1 uchwałę o tym, że Praca Zarządu Kółka Rolniczego, będzie pracą społeczną (wg słownika PWN: praca społeczna «praca dla dobra ogółu, wykonywana bezpłatnie poza zajęciami zawodowymi»).
W trakcie kolejnych spotkań Zarządu minionej kadencji (2014-2018) podjęto szereg działań podnoszących skuteczność w ściąganiu należności od najemców pomieszczeń, (z czym w minionych latach były niemałe problemy i które stworzyły spore zaległości w bilansie płatniczym Kółka Rolniczego).
Kolejną inicjatywą Zarządu, który działał w tej sprawie wspólnie z komisją Rewizyjną Kółka Rolniczego (Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodniczący -Zygmunt MIERZWA, Zastępca Przewodniczącego -Andrzej KOWALCZYK, Sekretarz -Stanisława PONICKA) było nie przedłużenie umowy na prowadzenie rachunkowości – a co za tym idzie, na pobieranie comiesięcznego uposażenia przez długoletniego Skarbnika Kółka Rolniczego.
Zmiana w sposobie dokonywania płatności i zarządzania finansami rolniczej organizacji spowodowała zmiany w „zakresie obowiązków Skarbnika”. Podjęte wspólnie przez Zarząd i Komisje Rewizyjną uchwały w przyniosły Kółku Rolniczemu kolejne oszczędności.
Aby spożytkować „pozyskane środki na cele społeczne naszej miejscowości” Zarząd podjął uchwałę o ufundowaniu przez Kółko Rolnicze „stypendium edukacyjnego”, które przyznawane było w kolejnych latach. I tak ze stypendium edukacyjnego skorzystali nw uczniowie Gimnazjum im. Henryka ŁASAKA i Szkoły Podstawowej im. Władysława ORKANA:
w roku 2015 byli to Kinga ZUR, Julia SKUPIEŃ, Magdalena MIŚKOWIEC, Julita PĘKALA, Martyna GŁADYSZ, Angelika HANDZEL, Filip SAWINA, Laura CIEPŁUCHA, Albert RZEPIELA, Anna GŁADYSZ, Weronika ŁOPATA, Wojciech ŁĄCKI;
w 2016 roku stypendia przyznano nw osobom Sylwia TREPA, Martyna GŁADYSZ, Magdalena MIŚKOWIEC, Laura CIEPŁUCHA, Adrian HANDZEL, Weronika ŁOPATA;
w 2017 roku stypendia otrzymały nw osoby Aneta SADŁOWSKA, Magdalena MIŚKOWIEC, Sylwia TREPA, Grzegorz ŻUREK, Damian KAPŁON, Joanna ŻUR, Laura CIEPŁUCHA, Alicja PĘDZIMĄŻ;
Kolejną inicjatywą była prowadzona przez kolejne lata „akcja koszenia łąk i nieużytków”. Ta cykliczna – coroczna akcja pozwoliła pozyskać dla Kółka Rolniczego środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pozyskane środki przeznaczono przede wszystkim na wypłaty dla „usługodawców”, czyli osób, które wykonywały akcję koszenia łąk, oraz osób, które przygotowywały niezbędną – wymaganą przez ARiMR dokumentację.
Podsumowując działalność ustępującego Zarządu wymienić należy darowizny przekazane w latach 2014-2018 przez Kółko Rolnicze na:
-budowę kaplicy cmentarnej – 21.000 (dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
-stypendium edukacyjne w latach 2015-2017 -18.000 (osiemnaście tysięcy złotych),
-Klub Sportowy „Luboń’ Skomielna Biała – 9.000 (dziewięć tysięcy złotych),
-Ochotnicza Straż Pożarna w Skomielnej Białej (zakup lekkiego wozu bojowego) – 4.000 (cztery tysiące złotych),
-współfinansowanie wystawy pt.: „Dla Ciebie Polsko. W stulecie czynu legionowego…”, prezentowanej w trakcie obchodów 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości organizowanych w 2017 roku w Skomielnej Białej – 2.000 (dwa tysiące złotych),
-działalność statutowa Stowarzyszenia Ochrony i Promocji Zdrowia w Skomielnej Białej – 1.900 (jeden tysiąc dziewięćset złotych),
-wsparcie finansowe w sytuacjach losowych dla członków Kółka Rolniczego – 1.600 (jeden tysiąc sześćset złotych). Łącznie wydatkowano 57.500 złotych.
Ponadto wydatkowano środki na modernizację budynku Kółka Rolniczego i zagospodarowanie terenu wokół niego: zakup nowego pieca gazowego -9.700 zł, wymiana bramy wjazdowej -6.500 zł, uzupełnienie placu kostką brukową -3.800 zł, malowanie elewacji zewnętrznej – 2 ściany) -3.743 zł, budowa ogrodzenia od strony północnej (wejście od strony poczty) -3.075 zł, wymiana ogrodzenia – strona wschodnia (słupki i podmurówka) -3.000 zł, ocieplenie budynku styropianem (ściany północna i wschodnia) -2.900 zł, lampa oświetlająca parking przed budynkiem Kółka Rolniczego -885 zł, logo Kółka Rolniczego na budynku -821 zł. Przy współpracy z Firmą GŁUC-POL wykonano utwardzenie pobocza drogi – od „drogi przez wieś” na roli Słowikowej w kierunku potoku Skomielnianka. Pobocze drogi zostało „wyłożone” kostką brukową i ażurami (koszt inwestycji 10.000 złotych -pokryła Firma GŁUC-POL). Kółko Rolnicze ze środków własnych pokryło koszty -432 zł, „konserwacji zieleni” (przycięcie konarów drzew) przy w/w drodze. Zarząd Kółka Rolniczego wyposażył także „pomieszczenia służbowe” dokonując zakupów mebli -380 zł, oraz sprzętu biurowego ułatwiającego prowadzenie w/w działalności; drukarka -370 zł, laptop 3.877 zł.
W trakcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego podjęto szereg uchwał, oraz dokonano wyboru „nowego” Zarządu Kółka Rolniczego i Komisji Rewizyjnej.
Kółko Rolnicze w Skomielnej Białej przygotowuje się w tym roku do obchodów setnej rocznicy założenia – powstało 25 sierpnia 1918 roku z inicjatywy ówczesnego Kierownika Szkoły Jana FULIŃSKIEGO. Jego pierwszym Prezesem był ekspozytor parafii pod wezwaniem Świętego Sebastiana w Skomielnej Białej ksiądz Aleksander KROMER.

Fot-Archiwum Skomielna.info

Jedna odpowiedź na WALNE ZEBRANIE I PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU KÓŁKA ROLNICZEGO W SKOMIELNEJ BIAŁEJ W LATACH 2014-2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *