MNIEJ PRZESTĘPSTW, WIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ – MAŁOPOLSKA POLICJA W 2015 ROKU, PODSUMOWANIE

images
Małopolscy policjanci, pracując na rzecz bezpieczeństwa, podejmowali starania, by zapewnić mieszkańcom i odwiedzającym nasz region turystom doświadczenie bezpieczeństwa i spokoju – zarówno podczas wielu ważnych uroczystości i wydarzeń, w jakie obfitował rok 2015 jak i w zwyczajnych, codziennych sytuacjach. Systematycznie, już od kilku lat, jesteśmy z roku na rok skuteczniejsi, liczba przestępstw maleje a wykrywalność wzrasta.

Zapobieganie przestępczości – praca służb prewencyjnych

Wśród działań prewencyjnych, mających na celu zapobieganie przestępczości najważniejszym było utrzymywanie regularnych patroli – policjanci w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku zrealizowali łącznie 393 932 służby zewnętrzne (z wyłączeniem służb ponadnormatywnych i OPP). W odniesieniu do roku 2014 daje to o 43 242 służb więcej, czyli aż o 12,3%.

W ramach pełnionej prewencyjnej służby policjanci zatrzymali na gorącym uczynku łącznie 13 271 sprawców przestępstw (z wyłączeniem art. 178a kk – kierowanie w stanie nietrzeźwości) – więcej o 1146 (9,4%) niż w analogicznym okresie 2014 roku.

W ramach pełnionej służby o charakterze prewencyjnym w ubiegłym roku policjanci załatwili 461 420 interwencji (około 1261 dziennie). W porównaniu do roku ubiegłego odnotowano w tym zakresie wzrost o 47 129 interwencji, tj. o 11,4%. Można wiec śmiało powiedzieć, ze policjanci na brak pracy narzekać nie mogą.

Policjanci komisariatu wodnego przeprowadzili 831 interwencji związanych m.in. z ruchem żeglugowym, porządkiem i bezpieczeństwem na bulwarach, ochroną przyrody (niszczeniem zieleni), czy przestrzeganiem przepisów związanych z zachowaniem porządku w miejscu publicznym (na przykład nie spożywaniem alkoholu, nie zaśmiecaniem etc.)

Działalność policjantów komórek patrolowo-interwencyjnych ma bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ujawnianie oraz ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń jest zadaniem nadrzędnym dla tej służby.
Intensyfikowanie służby patrolowej przyczyniło się do utrzymania trendu spadkowego w zakresie ilości zdarzeń przestępczych – skuteczniejsza służba patrolowa, mniej przestępstw.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Także działania prewencyjne w zakresie ruchu drogowego przyczyniały się do wzrostu bezpieczeństwa na małopolskich drogach – konsekwentne eliminowanie z ruchu piratów drogowych, wykazujących się arogancją wobec zasad i przepisów oraz nietrzeźwych kierowców pozwoliło na obniżenie ilości zdarzeń drogowych w porównaniu z rokiem 2014.

W 2015 roku na drogach województwa małopolskiego zaistniało 3836 wypadków drogowych, w których 198 osób zginęło, a 4613 zostało rannych (po raz pierwszy od czasu utworzenia województwa małopolskiego liczba ofiar śmiertelnych spadła poniżej 200, w stosunku do roku 1999 liczba ta została ograniczona o prawie 54 procent, liczba wypadków natomiast, w odniesieniu do roku 1999, zmniejszyła się o prawie 31 procent). Odnotowano także 27.264 kolizji drogowych. Łatwo wiec zauważyć, że i policjanci ruchu drogowego nie mogli narzekać na brak zajęcia.

Nietrzeźwi kierowcy spowodowali w ubiegłym roku 133 wypadki drogowe i 478 kolizji – to także mniej niż dwa lata temu i śmiało można powiedzieć, ze do spadku zdarzeń z udziałem pijanych kierowców przyczynili się policjanci.

W ubiegłym roku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wdrażali „Program poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w Małopolsce na lata 2015-2016”. Trafnie przedstawiona diagnoza oraz wyznaczenia głównych kierunków działań pozwoliły na obniżenie liczby ofiar wśród pieszych o prawie 4 % , w tym spadek w ofiarach śmiertelnych o 20,7 %.

W 2015 roku w całym województwie przebadano na zawartość alkoholu znacznie więcej kierowców 1.978.771 (1.391.677 w roku 2014), dzięki tym badaniom 11.576 nietrzeźwych kierujących zostało wyeliminowanych z ruchu.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, w ramach działań inżynieryjnych, współpracują z zarządcami dróg oraz opiniują projekty organizacji ruchu lub jej zmiany na drogach krajowych i wojewódzkich, a także uczestniczą w komisjach bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2015 roku opiniowano 1501 projektów organizacji ruchu lub jej zmiany oraz wydano 60 wniosków.

W ubiegłym roku realizowano kolejną, szóstą już, edycję konkursu Odblaskowa Szkoła w którym brało udział 295 szkół podstawowych. Dzięki tej akcji na początku roku szkolnego blisko 40 tysięcy uczniów z Małopolski zostało wyposażonych w elementy odblaskowe.

Bezpieczeństwo imprez masowych

Małopolscy policjanci, jak co roku, dbali także o bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń publicznych – zabezpieczali 602 imprezy masowe (w tym 316 imprezy sportowe) oraz 391 zgromadzeń publicznych. Łącznie do działań tych zaangażowanych zostało (na zasadzie wielokrotności) 31.256 funkcjonariuszy. Koszty związane z przeprowadzeniem działań zabezpieczających sięgnęły kwoty 4.804.196 złotych. Niewątpliwie ilość zabezpieczeń była duża ale jest to też duże dla nas doświadczenie, zwłaszcza w kontekście zbliżających się światowych Dni Młodzieży, które odbędą się już w lipcu na terenie Małopolski.

Praca wykrywcza i zwalczanie przestępczości

Wśród działań na rzecz zwalczania przestępczości ważnym aspektem było prowadzenie dochodzeń i śledztw w sprawach karnych i wykroczeniowych, by rozliczać z popełnionych czynów sprawców dewastacji publicznych, agresywnych członków grup pseudokibiców ale także rozbijanie zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się handlem narkotykami i dopalaczami – zwłaszcza wobec tych ostatnich policjanci wielokrotnie odkrywali swoimi działaniami perfidność działania i wyrachowanie handlarzy, którzy pod kłamliwymi hasłami marketingowymi bez skrupułów wykorzystywali naiwność swoich klientów, zwłaszcza młodych ludzi.

Małopolscy policjanci wielokrotnie docierali do struktur przestępczych czerpiących zyski z nielegalnego hazardu, handlu tytoniem bez akcyzy czy narkotykami.

Konsekwentna praca w rozbijaniu struktur przestępczych przyniosła konkretne efekty – kolejny spadek przestępczości w Małopolsce: odnotowaliśmy 5.482 przestępstw mniej niż w poprzednim roku (tj. 7 %) a przypominamy, że rok 2014 był lepszy od 2013. Wyraźny spadek przestępczości zaznacza się w obszarze przestępstw kryminalnych – o 18.4 % mniej w porównaniu do roku 2014. Szczególnie zaznacza się to w kategoriach takich, jak rozboje, bójki czy uszkodzenia ciała, ale także kradzieże z włamaniem, kradzieże i zniszczenia mienia (w tym m.in. dewastacje poprzez nanoszenie graffiti), a więc w obszarach najbardziej uciążliwych dla mieszkańców Małopolski i turystów.

Łącznie małopolscy policjanci w 2015 roku rozliczyli karnie 23.116 sprawców różnych przestępstw oraz 822 nieletnich sprawców czynów karalnych.

Policjanci nie tylko konfiskowali zabezpieczone podczas akcji narkotyki i dopalacze ale również mienie należące do sprawców (pieniądze, samochody). Ogólna wartość zabezpieczonego mienia to 47.934.555 złotych (ponad dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim) . Ponadto małopolscy policjanci udaremnili także nielegalny obrót różnymi towarami na kwotę 45.173.373 złote. Odzyskali także 17.682.688 złotych pochodzących z różnego rodzaju przestępstw.

Ważnym aspektem zwalczania przestępczości były także policyjne uderzenia w przestępczość gospodarczą oraz w cyberprzestępczość przez wyspecjalizowane komórki policyjne.

W dalszym ciągu policjanci kontynuowali systematyczne i konsekwentne działania podejmowane wobec pseudokibiców naruszających porządek prawny. Tylko w Krakowie policjanci blisko 100 razy kierowali do sądów wnioski o ukaranie osób posiadających przy sobie niebezpieczne narzędzia (postępowania z art. 50a kodeksu wykroczeń) oraz – dodatkowo – 65 razy w przypadku, gdy ujawnione zostały przedmioty kwalifikowane jako broń pneumatyczna lub miotacz gazu (art. 51 ustawy o broni i amunicji). W 103 sprawach sądy wydały wyroki skazujące, tylko w jednym – uniewinniający. Systematyczne działania policyjne w sposób widoczny ograniczyły chuligańską działalność chuliganów okołostadionowych.

Policjanci zatrzymali blisko 100 wandali dewastujących różne obiekty poprzez nanoszenie na nich pseudograffiti – skrupulatne rozliczanie pozwoliło na przedstawienie im zarzutów karnych i przekazanie zebranego materiału dowodowego do sądów, niejednokrotnie okazywało się, że zatrzymany wandal miał na swoim „koncie” więcej niż jeden przypadek niszczenia mienia.

Oprócz rozbijania zorganizowanych struktur przestępczych małopolscy policjanci zwalczali także tę przestępczość, która dotyka ofiary w sposób szczególny – pedofilię, zgwałcenia, przestępstwa o charakterze „nienawiściowym”. Funkcjonariusze wyjaśniali 209 przypadków, w których istniało podejrzenie seksualnego wykorzystania dzieci, 188 przypadków podejrzeń o zgwałcenie dorosłych osób oraz 68 sytuacji, w których pojawiało się podejrzenie nawoływania do nienawiści z powodu uprzedzeń. Część tych przypadków potwierdziła się, policjanci zgromadzili materiał dowodowy pozwalający na formułowanie zarzutów karnych wobec sprawców tych przestępstw

Pracę policjantów pionów kryminalnych i dochodzeniowo-śledczych wspomagali eksperci policyjnego Laboratorium Kryminalistycznego, którzy wykonali w 2015 roku aż 7.114 ekspertyz do różnych śledztw i dochodzeń

Praca z nieletnimi

W trosce o zapobieganie przestępczości małopolscy policjanci szczególną uwagę poświęcali edukacji nastolatków pod kątem unikania zagrożeń związanych m.in. z cyberprzestępczością oraz bezpieczeństwem wspólnot szkolnych. Dla zapobiegania przemocy czy dyskryminowania z powodu indywidualnych cech ważne były nie tylko spotkania z młodzieżą, ale również kontynuowanie programów angażujących społeczności szkolne i lokalne we wspólna działania na rzecz bezpieczeństwa (na przykład Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa). Tworzenie bezpiecznych miejsc, w których dzieci mogą uczyć się i rozwijać, zależy od partnerstwa wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych instytucji współpracujących w zakresie edukacji i wychowania. W 2015 roku odnotowaliśmy spadek przestępczości wśród nastoletnich osób, zmniejszyła się liczba nieletnich sprawców czynów karalnych (prawie o 14 procent).

Praca na rzecz osób starszych

Kradzieże i oszustwa pod legendą znajdują się w szczególnym zainteresowaniu policjantów pionów kryminalnych oraz prewencyjnych – policjanci zajmujący się zwalczaniem tego procederu odnotowali w ubiegłym roku spadek dokonanych oszustw modyfikowanymi metodami „na wnuczka”.

Jednocześnie do działań wykrywczych w tym zakresie podejmowane są przez policjantów inicjatywy prewencyjne związane z uświadamianiem starszym osobom mechanizmów działania oszustów – policjanci docierają do środowisk seniorów, by podczas spotkań rozmawiać z nimi na ten temat i przekazywać materiały informacyjne.

Konwoje

Policjanci wydziału konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w 2015 roku przeprowadzili ponad 9 tysięcy konwojów, w których przetransportowano prawie 11 tysięcy osób pozbawionych wolności, z jednostek penitencjarnych, schronisk dla nieletnich oraz zakładów poprawczych.

Ponadto funkcjonariusze tej komórki organizacyjnej, dbając o bezpieczeństwo i niezakłócony przebieg pracy sądów prowadzili kontrole w budynkach sądowych – zarówno osób jak i wnoszonego przez nie bagażu. Podczas takich sprawdzeń policjanci odbierali niebezpieczne narzędzia, z którymi różni petenci próbowali wejść na teren sądów – najczęściej były to narzędzia ostre, w tym noże i scyzoryki (policjanci zabezpieczyli aż 3.239 takich przedmiotów ) oraz inne (np. śrubokręty! – 4.604 razy policjanci rekwirowali takie przedmioty), ale także ręczne miotacze gazu (1.008 sztuk) i broń (8 egzemplarzy trafiło do depozytu). Łącznie policjanci z „sądówki” zabezpieczyli prawie 8, 9 tysięcy niebezpiecznych przedmiotów.

Policjanci dbający o bezpieczeństwo na terenie obiektów chronionych biorą udział także w sprawdzeniach tych obiektów oraz innych budynków użyteczności publicznej w razie zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych
Pozwolenia na broń

Policjanci wydziału postępowań administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w 2015 roku wydali pozwolenia na broń 597 osobom, a wobec 412 dotychczas posiadane pozwolenia zostały cofnięte. Aktualnie pozwolenie na broń posiada w sumie 12.177 mieszkańców Małopolski, którzy w swoim posiadaniu mają 22.267 sztuk broni (w grupie tej największą liczbą stanowią myśliwi – 9.100 myśliwych).

W sprawach cudzoziemców

Policjanci wydziału postępowań administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przeprowadzili prawie 11 tysięcy postępowań administracyjnych dotyczących cudzoziemców starających się o pobyt na terenie naszego kraju. Najwięcej spraw dotyczyło opiniowania wniosków o pobyt czasowy (8.287 postępowań).

Specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne

Policjanci nadzorując obszar zabezpieczania obiektów podlegających obowiązkowej ochronie uzgadniają z przedstawicielami podmiotów zobowiązanych do ochrony plany ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego. Czynności tekie policjanci wydziału postepowań administracyjnych prowadzili na terenie całego województwa.

Licencje i koncesje

Policjanci wydziału postepowań administracyjnych przeprowadzili także postępowania w sprawach dotyczących kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i pracowników zabezpieczenia technicznego . Wydane zostały również kolejne licencje detektywa.

W sprawach o wydanie koncesji w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz wykonywania działalności gospodarczej związanej z obrotem bronią i amunicją policjanci opiniowali wnioski złożone do organu administracyjnego uprawnionego do wydawania koncesji.

Gotowi do działania

Pomoc ofiarom przestępstw

W ubiegłym roku małopolscy policjanci dotarli do 7.443 osób, co do których istniało podejrzenie, że zostały dotknięte przemocą domową, w 342 przypadkach konieczne było udzielenie natychmiastowej pomocy (na przykład medycznej czy związanej z zapewnieniem miejsca w ośrodku interwencji kryzysowej). Policjanci zatrzymali 1.705 osób podejrzewanych o stosowanie przemocy, 564 sprawców przemocy trafiło do wytrzeźwienia.

Ratowanie

Policjanci komisariatu wodnego policji w Krakowie 60 razy ratowali tonących.

Funkcjonariusze wiele razy reagowali w sytuacjach kryzysowych, gdy potrzebna była pomoc – ustalali miejsca, gdzie mogły przebywać osoby, które deklarowały próbę samobójczą, spieszyli z pomocą, gdy wzywano do pożarów, utonięć, zamarznięć. W najtrudniejszych sytuacjach do akcji włączali się policyjni negocjatorzy, którzy podejmowali się rozmowy , by odwieść daną osobę od powziętego zamiaru (najczęściej myśli samobójczych).

W sytuacjach kryzysowych pomocą służyli także psychologowie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie udzielając niezbędnego wsparcia. Ich rolą było nie tylko wspieranie osób dotkniętych kryzysem, ale również szkolenie tych, którzy pomagają (na przykład pracowników socjalnych województwa małopolskiego), aby w trudnych sytuacjach umieli odnajdywać właściwe sposoby postępowania (takie warsztaty psychologiczne prowadzone były wspólnie z policjantami Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie)

Gotowi do niesienia pomocy byli także piloci policyjnego śmigłowca, którzy wielokrotnie wspierali akcje prowadzone przez małopolskich policjantów.

Numer alarmowy

W 2015 roku dyżurni tylko krakowskiej Policji odebrali 206.108 połączeń telefonicznych na numer alarmowy 997 (średnio 563 dziennie). Spośród nich 86.658 to zgłoszenia, które wymagały interwencji Policji i w których dyżurni podejmowali decyzje o skierowaniu na miejsce policyjnych patroli. Niezależnie od numeru alarmowego 997 otrzymywaliśmy zgłoszenia przekierowane przez CPR z numeru alarmowego 112.

Średni czas oczekiwania na przyjazd radiowozu wynosił 13 minut i 27 sekund, a więc kolejny raz mniej, aniżeli w latach poprzednich.

Dodatkowo w ubiegłym roku krakowska policja 36.322 razy reagowała w sytuacji stwierdzenia takiej konieczności – na przykład, gdy przejeżdżający patrol zauważył że dzieje się coś niepokojącego.

Kadry

Małopolski garnizon Policji tworzy 7.643 funkcjonariuszy oraz 1.714 pracowników cywilnych. W ubiegłym roku do służby przyjęto kolejnych 252 nowych policjantów, którzy po przeszkoleniu podstawowym wzmocnią nasz garnizon działając na rzecz bezpieczeństwa i służąc mieszkańcom Małopolski.

Źródło-KPP Myślenice

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *