LVII SESJA RADY GMINY W SKOMIELNEJ BIAŁEJ

W dniu 24 sierpnia br. o godzinie 13.30 w budynku Szkoły Podstawowej w Skomielnej Białej odbyła się LVII (57) sesja Rady Gminy Lubień. W obradach oprócz wójta, radnych uczestniczyli także mieszkańcy Naszej wsi. Sesja odbywała się według ustalonego wcześniej porządku. Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC zreferował dwie przygotowane do przegłosowania przez radnych uchwały:
– Uchwała nr LVII/260/2014 w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegająca na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z Gminy Lubień w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych.
– programem tym wg wyliczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ma zostać objęte 64 rodziny z terenu gminy.
– Uchwała nr LVII/261/2014 w sprawie braku możliwości zapewnienia warunków osiedlenia się na terenie Gminy Lubień przez repatrianta.
– uchwała dotyczyła rodziny o polskich korzeniach pochodzącej z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, której dotknęły represje sowieckie – była deportowana do Kazachstanu, rodzina ta zamieszkuje obecnie w rejonie Kamieńca Podolskiego na Ukrainie.
Obydwie uchwały radni przyjęli jednogłośnie.

DSC_4024
W czasie przewidzianym na interpelacje wójt Kazimierz SZCZEPANIEC powiedział że Gmina Lubień prowadzi starania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie o zamontowanie na przejściu dla pieszych przez drogę E -77 w rejonie Szkoły Podstawowej s Skomielnej Białej światła sygnalizacyjnego – pulsującego żółtego.
Mieszkaniec Naszej wsi zadał Wójtowi pytanie o status niedawno wyasfaltowanej ze środków gminnych drogi na roli Żurówka (120 metrów nawierzchni bitumicznej prowadzącej do jednego domu), planowane  inwestycje służące ogółowi mieszkańców (pożytkowi publicznemu) Naszej wsi na tej roli, którym mogła by w najbliższym czasie służyć w/w droga, oraz o sposób prowadzenia prac i realizacji wcześniejszych ustaleń jakie dokonywane są z mieszkańcami poszczególnych ról przez urzędnika Urzędu Gminy odpowiedzialnego za tego typu inwestycje Krzysztofa MARSZAŁKA.
Odpowiadając Wójt powiedział, że na dzień dzisiejszy przedmiotowa droga nie jest drogą gminną (brak jest w tej sprawie koniecznej Uchwały Rady Gminy ale jak nadmienił  jest ona w przygotowaniu), dodał jednak że w sprawie asfaltowania w/w drogi miał pozytywną opinię wszystkich radnych z Naszej wsi. W dalszej części swojej wypowiedzi Wójt podkreślił, że na wszystkie inwestycje drogowe na terenie gminy firmy wykonawcze „dają” 36 miesięcy (trzy lata) gwarancji. Dodał także, że odbioru robót drogowych z ramienia Gminy dokonuje inspektor Pan POLACZEK. Podsumowując swoją wypowiedź Wójt powiedział że stara się robić wszystko aby na terenie całej gminy jej mieszkańcy chodzili wyasfaltowanymi drogami dobrej jakości. W kwestii budownictwa na cele „użytku publicznego” na roli Żurówka Wójt nie udzieliła żadnej odpowiedzi.
Na tym LVII sesję zakończono

DSC_4018 DSC_4022 DSC_4025 DSC_4026 DSC_4027 DSC_4029Tekst i Fot – A M i Z K

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *