JAK KORZYSTNIE ROZLICZYĆ PIT W 2014 ROKU

Już dziś zabierz się za rozliczenie z fiskusem. Wprawdzie masz na to jeszcze dużo czasu, bo zeznanie trzeba złożyć do 30 kwietnia, ale nie czekaj na ostatni dzwonek (zwłaszcza gdy możesz dostać zwrot podatku). Warto wcześniej dokładnie sprawdzić: co, na jakiej podstawie i w ramach jakiego limitu masz prawo odliczyć w PIT za rok 2013, bo dzięki temu możesz sporo zaoszczędzić. Unikniesz też pośpiechu i zdenerwowania, a to może być przyczyną kosztownych błędów czy pomyłek. Dnia 14 marca 2014r. od godz. 8:00 do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubniu zorganizowany będzie punkt pomocy podatnikom przy złożeniu zeznań podatkowych do Urzędu Skarbowego. Pracownicy Administracji Podatkowej pomogą również w złożeniu zeznań podatkowych drogą elektroniczną. W związku z powyższym osoby które zechcą skorzystać z tej formy rozliczenia proszone są o przyniesienie ze sobą zeznań rocznych składanych za rok 2012.

Tax form with money, calculator and files

Większość z nas rozlicza się według skali podatkowej. To oznacza, że im więcej zarabiamy, tym więcej oddajemy fiskusowi. Rozliczamy się według dwóch stawek podatkowych – 18 i 32 proc. Nie musimy płacić podatku, jeśli nasze dochody w 2013 roku były niższe niż 3091 zł. Ale nawet wtedy mamy obowiązek złożyć PIT. Nie muszą tego robić emeryci i renciści, za których rozlicza się ZUS lub KRUS (pod warunkiem że nie korzystają z ulg podatkowych, nie dorabiali i nie rozliczają się wspólnie z małżonkiem).

Najpopularniejszy – PIT-37

Większość z nas, zwłaszcza osoby pracujące tylko na etacie, będzie rozliczać się na formularzu PIT-37.

Wybór właściwego druku zależy wyłącznie od sposobu zarabiania pieniędzy. PIT-37 wypełniasz, jeśli otrzymywałeś np. wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, zasiłek pieniężny z ubezpieczenia społecznego, stypendium, przychody z praw autorskich i nie musisz doliczać dochodów małoletnich dzieci (np. z renty rodzinnej). Nie ma znaczenia, czy rozliczasz się indywidualnie, czy wspólnie z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Zacznij od zgromadzenia informacji o swoich dochodach i pobranych zaliczkach. Jeśli jesteś pracownikiem etatowym, pracowałeś na umowę-zlecenie lub o dzieło, powinieneś otrzymać od pracodawców formularz PIT-11. Sporządzanie zeznania rozpoczynasz od wypełniania załączników, bo z nich będą przenoszone dane do PIT-37.

Razem czy osobno

Na początku musisz zdecydować się na sposób opodatkowania: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem czy w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Jednak przedtem zapoznaj się z warunkami, jakie musisz spełnić, aby skorzystać z tych sposobów opodatkowania.

Małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie, gdy byli w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i istniała między nimi przez cały ten czas wspólność majątkowa. Aby opodatkować się wspólnie z małżonkiem, trzeba złożyć oświadczenie, wskazując właśnie taką formę opodatkowania w deklaracji PIT (zaznaczając odpowiednie pole w formularzu). Wystarczy, że PIT podpisze jeden z rozliczających się wspólnie małżonków.

Wspólne rozliczanie jest korzystne, gdy jedno z małżonków przekracza próg podatkowy, a drugie zarabia mało albo wcale.

Uwaga! Małżonkowie nie mogą się rozliczyć wspólnie, jeśli któreś z nich miało przychody opodatkowane w formie karty podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu ani gdy sąd orzekł separację.

Wspólne rozliczanie jest korzystne, gdy jedno z małżonków przekracza próg podatkowy, a drugie zarabia mało albo wcale.

Dla samotnych z dzieckiem

Kto jest samotnym rodzicem

panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik lub osoba, w stosunku do której sąd orzekł separację;

osoba pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Dla samotnych rodziców preferencyjne rozliczenie się na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci może być korzystne. Z tego sposobu rozliczenia ma prawo skorzystać ten rodzic (lub prawny opiekun), któremu po rozwodzie lub separacji sąd przyznał prawo do opieki nad dzieckiem i który samotnie wychowywał:

dzieci małoletnie (do 18 lat);

bez względu na ich wiek, jeśli pobierał na nie zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

do ukończenia 25 lat uczące się lub studiujące (również za granicą), jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Co z pełnoletnim dzieckiem

Jeśli twoje dziecko jest pełnoletnie i w roku podatkowym uzyskało dochody podlegające opodatkowaniu, ma obowiązek samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe o wysokości dochodów osiągniętych od dnia uzyskania pełnoletności (również w sytuacji, gdy dochód uzyskany od tego dnia nie przekroczył w 2013 r. kwoty 3091zł).

Uwaga! Nie możesz skorzystać z rozliczenia na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci, jeśli ty lub dziecko uzyskaliście dochody opodatkowane w formie karty podatkowej bądź ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Skala podatkowa

Podstawa obliczenia podatku:

do 85 528 zł – podatek wynosi 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr;

ponad 85 528 zł – podatek wynosi 14 839 zł 02 gr plus 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł.

Roczny dochód niepowodujący zapłaty podatku – 3091 zł.

Na co powinieneś zwrócić uwagę, wypełniając PIT-37

prawidłowe wypełnienie części zeznania zawierającej informację o załącznikach,

podpisanie formularza,

oznaczenie celu złożenia zeznania,

prawidłowe zaokrąglenie podstawy opodatkowania i należnego podatku,

prawidłowe przeniesienia kwot z innych pozycji,

prawidłowe obliczenie podatku przy zastosowaniu obowiązującej skali podatkowej,

prawidłowe ustalenie kwoty przysługujących odliczeń od dochodu i od podatku.

Zeznanie można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym, przesłać listem poleconym (za datę złożenia zeznania nadesłanego pocztą uważa się datę stempla pocztowego) lub drogą elektroniczną.

Zanim zaniesiesz lub wyślesz pocztą oryginały swoich PIT-ów do urzędu skarbowego, koniecznie zrób ich kopie (zwłaszcza jeśli kontynuujesz odliczenia mieszkaniowe). Jeśli składasz PIT-y osobiście, poproś o potwierdzenie odbioru, jeśli pocztą (listem poleconym), weź pokwitowanie.

Do zeznania nie dołączasz rachunków. W rubryce Dodatkowe informacje podajesz, w jakiej formie chcesz dostać zwrot nadpłaconego podatku: na konto bankowe, gotówką, przekazem pocztowym.

Koszty uzyskania przychodów w 2013 r.

Są to wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów. W zależności od rodzajów przychodów są ograniczone do konkretnych limitów kwotowych lub procentowych.

Jeśli osiągałeś dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, koszty uzyskania przychodów wynoszą:

1335 zł rocznie (111,25 zł miesięcznie) – gdy pracowałeś na jednym etacie tam, gdzie mieszkasz,

2002,05 zł – gdy pracowałeś na kilka etatów tam, gdzie mieszkasz,

1668,72 zł (139,06 zł miesięcznie) – gdy pracowałeś na jednym etacie w innej miejscowości,

2502,56 zł – gdy pracowałeś na kilka etatów w innej miejscowości.

Źródło-www.se.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *