DZIŚ POSIEDZENIE KOMISJI W PIĄTEK 16 LUTEGO LVIII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Spraw Obywatelskich, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych,

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Rewizyjnej oraz Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lubień odbędzie się dniu 15 lutego 2024 r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy – sala obrad (pokój nr 9).

Tematem posiedzenia Komisji będzie zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada Gminy będzie przyjmowała podczas najbliższej sesji.

W piątek 16 lutego o godz. 13.00 odbędzie się LVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy, odbytej w dniu 9 stycznia 2024 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady, realizacji interpelacji i działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lubień na rok 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Lubień na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lubień na rok 2025 środków stanowiących fundusz sołecki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myślenickiego na realizację zadania finansowania dyżurów nocnych aptek na terenie Powiatu Myślenickiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu na realizację programów profilaktyki zdrowotnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/300/2022 Rady Gminy Lubień z dnia 13 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Lubień.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Krzeczów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Krzeczów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Krzeczów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Krzeczów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Tenczyn.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Skomielna Biała.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia mieszkania treningowego oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym.
 24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 25. Wolne wnioski – zamknięcie sesji.

Sesja  Rady  Gminy  odbędzie  się  w  budynku Urzędu Gminy w Lubniu – sala obrad (pokój nr 9).

Sesja Rady Gminy będzie transmitowana online na stronie https://lubien.sesja.pl/

Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *