29 MARCA POSIEDZENIA KOMISJI W PIĄTEK XLVII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Lubień odbędą się w dniu 29 marca 2023 r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy – sala obrad (pokój nr 9). Tematem posiedzenia Komisji będzie

opiniowanie projektów uchwał, które Rada Gminy będzie przyjmowała podczas najbliższej sesji.

W dniu 31 marca tj. Piątek o godzinie 13.00 odbędzie się XLVII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy, odbytej w dniu 28 lutego 2023 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady, realizacji interpelacji i działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2023 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Lubień.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Skomielna Biała.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubień na 2023 rok”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
 16. Sprawozdanie z wydatkowania środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubniu za 2022 rok.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18. Wolne wnioski – zamknięcie sesji.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Lubniu – sala obrad (pokój nr 9).

Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *