XLVI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ – 28 LUTY 2023

We wtorek 28 lutego br. o godzinie 13.00 odbyła się czterdziesta szósta zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień. Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Gminy w Lubniu.

Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK witając uczestniczących w sesji: Wójta, Skarbnika i Sekretarza Gminy, gości: dyrektorów Gminnej Biblioteki Publicznej, GOK-u, GZOS-u, Kierownika OPS-u, Sołtysów wsi Tenczyn i Skomielna Biała.

Następnie prowadzący obrady Rady Gminy stwierdził quorum (13 radnych), przedstawił porządek obrad, który wraz z protokołem z 45 zwyczajnej sesji z 16 stycznia 2023r. przyjęli w głosowaniu radni.

Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady w okresie między sesjami – od 16 stycznia 2023r.”

Następnie Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC, Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK, Wice Przewodniczący Rady Gminy Czesław SŁOWIAK, Przewodnicząca Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych Magdalena PAWLIK w imieniu Rady Gminy, pracowników Urzędu Gminy pożegnali odchodzącą na emeryturę Dyrektor GZOS-u Halinę Zofie GRUSZKOWSKĄ. W imieniu radnych za współpracę i zaangażowanie podziękował odchodzącej Przewodniczący Rady Gminy, do którego w imieniu własnym i pracowników Urzędu Gminy dołączył Wójt.

Następnym punktem porządku obrad były „wnioski i interpelacje”

Radni KWW Czas na zmiany wnioskowali do Wójta o interwencję w GDDKiA w Krakowie ws. organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania DK-28 z E-77 („stara zakopianka”) w Skomielnej Białej – priorytet świateł sygnalizacji na DK-28 przed „starą zakopianką”.

Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK odczytał projekty uchwał, które w głosowaniu przyjęła Rada Gminy:

-w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień (uchwała nr XLVI/401/2023 z dn. 28.02.2023r.) – szczegóły uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Joanna PIERON;

-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2023 (uchwała nr XLVI/402/2023 z dn. 28.02.2023r.) – szczegóły uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Joanna PIERON, której wystąpienie uzupełnił Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC;

-w sprawie określenia rocznej dotacji dla samorządowych instytucji kultury na rok 2023 (uchwała nr XLVI/403/2023 z dn. 28.02.2023r.) – szczegóły uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy;

-w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu na realizację programów profilaktyki zdrowotnej (uchwała nr XLVI/404/2023 z dn. 28.02.2023r.) – omawiając uchwałę Wójt zaapelował do mieszkańców Gminy o korzystanie z nieodpłatnych programów oferowanych przez Powiat Myślenicki;

-w sprawie przyznania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubniu (uchwała nr XLVI/405/2023 z dn. 28.021.2023r.) – projekt uchwały omówił Wójt – dotacja w wysokości 500.000 zł;

-w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lubień na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki (uchwała nr XLVI/406/2023 z dn. 28.021.2023r.) – projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy;

-w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu po działkach stanowiących mienie gminne, położonych w obrębie Lubień (uchwała nr XLVI/407/2023 z dn. 28.021.2023r.) – projekt uchwały omówił Wójt Gminy;

-w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubień za usługi z zakresu odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (uchwała nr XLVI/408/2023 z dn. 28.021.2023r.) – projekt uchwały omówił Wójt Gminy;

-w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Lubień (uchwała nr XLVI/409/2023 z dn. 28.021.2023r.) – projekt uchwały omówił Wójt Gminy, oraz Kierownik OPS-u Bogusław KOSEK;

-w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (uchwała nr XLVI/410/2023 z dn. 28.021.2023r.) – projekt uchwały omówił Kierownik OPS-u Bogusław KOSEK, uzupełnił Wójt Gminy;

Opinie Rady Gminy do podejmowanych uchwał przedstawiała radna Magdalena PAWLIK – Przewodniczący Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych. Komisje stałe Rady Gminy Lubień obradowały w poniedziałek 27 lutego br.

Kolejnymi punktami porządku obrad XLVI zwyczajnej sesji były odpowiedzi Wójta na wnioski i interpelacje radnych, oraz „wolne wnioski”. „Wolne wnioski” zakończyły obrady XLVI sesji.

Przebieg XLVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień można będzie za kilka dni oglądać na stronie internetowej Gminy Lubień:

https//lubien.sesja.pl/2023/02/28/xlvi-sesja-rada-gminy-lubien/

jednocześnie informuję, że na termin udostępnienia nagrania na stronie internetowej Gminy Lubień nie mam wpływu.

opracował: a.m.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *