XXXII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ – 27.10. 2021

W środę 27 października br. o godzinie 13.00 odbyła się trzydziesta druga zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień. Sesja odbyła się w Sali obrad Urzędu Gminy Lubniu z obostrzeniami sanitarnymi, które obowiązują w czasie trwającej epidemii.

Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady

Gminy Jan ŚMIAŁEK witając przybyłych Wójta, Skarbnika Gminy, oraz gości Dyrektora GZOS, Sołtysów wsi Tenczyn i Skomielna Biała, oraz radnych.

Następnie prowadzący stwierdził quorum – w sesji wzięło udział 15 radnych i przedstawił porządek obrad.

Przedstawiony porządek obrad przyjęli w głosowaniu radni.

Protokół z trzydziestej pierwszej zwyczajnej sesji odbytej 24 września 2021 roku – bez odczytywania – przyjęty został w głosowaniu przez radnych.

Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji w okresie między sesjami” – 24 września bieżącego roku:

Następnym punktem porządku obrad były „wnioski i interpelacje”, po których realizowane były kolejne punktey porządku obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK odczytywał projekty uchwał:

-w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień (uchwała nr XXXII/263/2021 z dn. 27.10.2021r.) szczegóły przedstawiła Skarbnik Gminy Joanna PIERON, której wystąpienie uzupełnił Wójt.

Radni Maria SZCZEPANIEC – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wiesław SŁOWIAK – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Finansów oraz Spraw Obywatelskich – przedstawił każdorazowo przed odczytaniem projektu uchwały opinię komisji stałych Gminy Lubień, które obradowały we wtorek 26.10.br.,

-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2021 (uchwała nr XXXII/264/2021 z dn.27.10.2021r.) – projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy Joanna PIERON, której wystąpienie uzupełnił Wójt Gminy Lubień.

-w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (uchwała nr XXXIi/265/2021 z dn.27.10.2021r.) – projekt uchwały zreferowała Wójt Gminy Kazimierz SZCZEPANIEC,

-w sprawie określenia wysokości stawek podatku od srodków transportu (uchwała nr XXXII/266/2021 z dn.27.10.2021r.) – projekt uchwały szczegółowo omówił Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC,

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w obrębie Lubień uchwała nr XXXII/267/2021 z dn.27.10.2021r.) – projekt uchwały zreferował Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC – dot. działek położonych przy drodze lokalnej na terenie Lubnia,

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w obrębie Lubień uchwała nr XXXII/268/2021 z dn.27.10.2021r.) – projekt uchwały zreferował Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC – dot. działek położonych na roli Skokówka w Lubniu,

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w obrębie Lubień (uchwała nr XXXII/269/2021 z dn.27.10.2021r.) – projekt uchwały zreferował Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC – dot. działek położonych przy drodze lokalnej na terenie Lubnia,

-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w obrębie Tenczyn (uchwała nr XXXII/270/2021 z dn.27.10.2021r.) – projekt uchwały zreferował Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC – dot. działek przy drodze na roli Morgi w Tenczynie,

-w sprawie wyrażenia zgody zawarcie porozumienia pomiędzy Gmina Lubień a skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg krajowych i Autostrad (uchwała nr XXXII/271/2021 z dn.27.10.2021r.) – projekt uchwały zreferował Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC,

Kolejnym punktem porządku obrad XXXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień były odpowiedzi Wójta na wnioski i interpelacje radnych.

Wolne wnioski” zakończyły XXXII zwyczajną sesje Rady Gminy Lubień.

Przebieg XXXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień można będzie za kilka dni oglądać na stronie Gminy Lubień:

https://lubien.sesja.pl/2021/10/27/xxxii-sesja-rady-gminy-lubien/

Jednocześnie informuję, że na termin udostępnienia nagrania na stronie Gminy Lubień nie mam wpływu.

opracował a.m.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *