W PONIEDZIAŁEK POSIEDZENIE KOMISJI WE WTOREK XXV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Spraw Obywatelskich, Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady

Gminy Lubień odbędzie się w formie wideokonferencji w dniu 8 lutego 2021 r. o godz. 13.00.

Tematem posiedzenia Komisji będzie opiniowanie projektów uchwał, które Rada Gminy będzie przyjmowała podczas najbliższej sesji Rady Gminy oraz ustalenie planu pracy Komisji na rok bieżący.W dniu 9 lutego tj. wtorek o godzinie 13.00 odbędzie się XXV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubień z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Lubień odbytej w dniu 22 grudnia 2020 r.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady, realizacji interpelacji i działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lubień na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Lubień na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Gminie Dobra.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2021 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2021 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu na realizację programów profilaktyki zdrowotnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/186/2020 Rady Gminy Lubień z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia gminnego programu budowy i finansowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubień.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Lubień oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 19. Wolne wnioski – zamknięcie sesji.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w formie wideokonferencji dostępnej online na stronie internetowej https://lubien.sesja.pl.

Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *