OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUBIEŃ O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUBIEŃ

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lubień Uchwał:
1) Nr X/73/2019 z dnia 10 lipca 2019 r.;
2) Nr XIV/107/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.;


3) Nr XVII/143/2020 z dnia 24 lutego 2020 r.;
4) Nr XVIII/148/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.;
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Lubień nr XXVII/122/2012 z dnia 28 września 2012 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 30 października 2012 r., poz. 5391) z późniejszymi zmianami,

Ad 1) – dla terenu położonego w Lubniu (załącznik graficzny do uchwały).

Ad 2) – dla terenów położonych w Tenczynie (załącznik graficzny do uchwały nr 1),
– dla terenu położonego w Skomielnej Białej (załącznik graficzny do uchwały nr 2).

Ad 3) – dla terenów położonych w Lubniu (załączniki graficzne do uchwały nr 1- 2),
– dla terenów położonych w Tenczynie (załącznik graficzny do uchwały nr 3 – 5),
– dla terenów położonych w Skomielnej Białej (załącznik graficzny do uchwały nr 6 -7).

Ad 4) – dla terenu położonego w Lubniu (załącznik graficzny do uchwały nr 1 ),
– dla terenów położonych w Tenczynie (załączniki graficzne do uchwały nr 2 – 3).

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany planu miejscowego. Równocześnie na podstawie art. 39 ust.1 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości składania wniosków do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzanej do ww. zmiany Planu.

Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Lubień w terminie do dnia 25 czerwca 2020 r. na adres: Urząd Gminy w Lubniu, 32-433 Lubień 50.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Źródło-UG w Lubniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *