XXVIII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

dsc_4937

W dniu 25 kwietnia br. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubniu odbyła się dwudziesta ósma zwyczajna sesja Rady Gminy.
Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy witając przybyłych gości;

radna Powiatu Myślenickiego Annę RAPACZ, dyrektorów placówek oświatowych, GZOS, OPS, Gminnej Biblioteki Publicznej, GOK. Następnie przedstawiał porządek obrad, który wraz z protokołem z dwudziestej siódmej zwyczajnej sesji przyjęli w głosowaniu obecni na sesji radni.
Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie” z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji w okresie między sesjami – od 28 marca br.
-rozstrzygnięty został przetarg i spisana została umowa na remont drogi na roli Słowiakowej w Skomielnej Białej (droga ta łączy DK-28 z E-77). Przetarg ten „wygrała” Firma Handlowo Usługowa KOŚMIDER z Rabki Zdrój, wartość inwestycji to 352.586 złotych;
Następnie radni składali interpelacje i wnioski.
Przewodniczący Rady Gminy odczytywał projekt uchwał:
-w sprawie zmiany imienia ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Lubniu, (uchwała nr XXVIII/231/2017 z dnia 25.04.2017r.);
podstawą podjęcia uchwały był wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, którzy zwrócili się do Rady Gminy Lubień o zmianę imienia patrona ich szkoły i nadanie jej imienia Świętego Jana Pawła II (dotychczas szkoła ta nosiła imię króla Kazimierza Wielkiego), złożony wniosek oprócz Dyrektor szkoły motywowali także radni z Lubnia;
-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2017 (uchwała nr XXVIII/222/2017 z dnia 25.04.2017r.) w budżecie uwzględnione zostały:
– środki wpłacone przez Firmę IDS przeznaczone na wykup działek na terenie Gminy Lubień z przeznaczeniem m.in. na drogi technologiczne, oraz tereny wokół „wznoszonych” obiektów na budowie drogi S-7 (256.850 złotych);
-dotacja na rzecz Gminy Pcim „na wspólną” inwestycje, jaka jest budowa kanalizacji (46.670 złotych);
następnie Rada Gminy głosowała tzw. uchwałę około budżetową:
-w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Pcim – na inwestycje i zakupy inwestycyjne … z przeznaczeniem na realizacje działania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Pcim i Lubień” (uchwała nr XXVIII/223/2017 z dnia 25.04.2017r.);
Następnie zebrani wysłuchali wystąpienia Kierownika OPS w Lubniu, który przedstawił:
-Sprawozdanie z działalności OPS w Lubniu za 2016r. oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej;
-Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Lubień;
–Roczną ocenę wdrażania programu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Lubień na lata 2016-2020
po wystąpieniu podjęto uchwałę:
-w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu za 2016 r. (uchwała nr XXVIII/224/2017 z dnia 25.04.2017r.);
Kolejne uchwały Rady Gminy to:
-w sprawie przyjęcia „Projektu załozeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy Lubień (uchwała nr XXVIII/225/2017 z dnia 25.04.2017r.);
-„Projekt…” na potrzeby Gminy został opracowany przez Firmę ECOVIDI Piotr STAŃCZUK z Krakowa, jak powiedział Wójt „…jest on wymagany w celu ubiegania się przez Gminę Lubień o różnorakie dofinansowania inwestycji proekologicznych (wymiana kotłów C.O., kotły i domowe instalacje gazowe, solary, fotowoltaika…”.
-w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień (uchwała nr XXVIII/226/2017 z dnia 25.04.2017r.);
-zmiana w „Studium…” dotyczyła dwóch obszarów na terenie miejscowości Lubień i Tenczyn;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Krzeczów (uchwała nr XXVIII/227/2017 z dnia 25.04.2017r.);
-Firma IDS (budująca odcinek drogi ekspresowej S-7 od Lubnia do Naprawy) przekazuje Gminie Lubień „środki” przeznaczone na wykup gruntów wokół obiektów drogowych wznoszonych na terenie m. Krzeczów (tereny te nie zostały wykupione wcześniej przez GDDKiA w ramach „drogowej specustawy”), dotyczy to gruntów na terenie roli Mastelowej;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Tenczyn (uchwała nr XXVIII/228/2017 z dnia 25.04.2017r.);
-dotyczy to gruntów na terenie roli Czarnotowej;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Lubień (uchwała nr XXVIII/229/2017 z dnia 25.04.2017r.);
-dotyczy to gruntów na terenie roli Szczepańcowej;
-w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień (uchwała nr XXVIII/230/2017 z dnia 25.04.2017r.);
-uchwała dotyczy między innymi działek rolnych „przekształcanych” na budowlane w miejscowościach Lubień, Tenczyn, Krzeczów i Skomielna Biała (na rolach: Dzielce, Maciołowa, Grzonkowa, Karczmisko, Żeleźnikowa);
Każdorazowe odczytanie projektu uchwały poprzedzało opiniowanie jej przez Przewodniczących Stałych Komisji przy Radzie Gminy Lubień. Komisje te szczegółowo omawiały projekty przyjętych na dwudziestej piątej zwyczajnej sesji uchwał w trakcie swych prac w dniu 24 kwietnia br.
Przewodniczący Rady Gminy Lubień Stanisław BIEDROŃCZYK odczytał „Pismo Zarządu Uzdrowiska Rabka Zdrój” w sprawie „zmiany stanowiska”, na jakim w w/w Przedsiębiorstwie jest zatrudniona radna RG Lubień Maria BAL (dotychczas zajmowane stanowisko to: Przełożona Pielęgniarek, które zmieniono na Pielęgniarka Oddziałowa);
Rada Gminy Lubień podjęła uchwałę:
-w sprawie zmiany stanowiska pracy radnej Rady Gminy Lubień Marii BAL (uchwała nr XXVIII/232/2017 z dnia 25.04.2017r.);
Następnie Wójt odpowiadał na wnioski i interpelacje radnych, udzielono także głosu tym, którzy występowali w ramach „wolnych wniosków”.
Na tym dwudziestą siódmą zwyczajną sesję Rady Gminy Lubień zakończono.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *