VII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

W dniu 19 marca br. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubniu odbyła siódma zwyczajna sesja Rady Gminy. Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK witając przybyłych gości: radnych Rady Powiatu, Dyrektora GZOS, Kierownika GOPS, Dyrektorów Gminnej

Biblioteki, GOK, Sołtysów, stwierdzając quorum i przedstawiając porządek obrad.
Przedstawiony porządek obrad, wraz z protokołem z szóstej zwyczajnej sesji odbytej 28 lutego br. (bez odczytywania) przyjęli w głosowaniu obecni na sesji radni (14).
Następnie Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji w okresie między sesjami” – od 28 lutego 2019 roku;
Po „Sprawozdaniu” radni składali interpelacje i wnioski. Radni Klubu Radnych CZAS NA ZMIANY interpelowali – w składanych ustnie wnioskach w sprawach:
-„zaawansowania prac” nad uregulowaniem stanu prawnego działek przekazanych przez jednego z mieszkańców roli Mierzwy Gminie Lubień – przekazane Gminie działki położone są nad potokiem Skomielnianka;
-„konserwacji zieleni” przy budynku nr 391 w Skomielnej Białej (Ośrodek – nawiązanie do pisemnej interpelacji z 4 grudnia 2018 roku;
-ponadto radni złożyli pisemny wniosek dotyczący dróg technologicznych przy budowanej drodze ekspresowej S7o treści:
„Działając w imieniu mieszkańców Skomielnej Białej zwracamy się do Wójta Gminy Lubień o interwencję w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie dróg technicznych (technologicznych) w obrębie budowanej drogi S7. Informujemy, że na postawie informacji przekazanych przez mieszkańców na Zebraniu Wiejskim, potwierdzonych wizją w terenie inwestor oraz wykonawca budowanej drogi nie przewidują pozostawienia utwardzonych dróg lokalnych równoległych do powstającej trasy szybkiego ruchu.
Według informacji wykonawcy drogi firmy Salini istniejące obecnie utwardzone drogi dojazdowe zostały utwardzone tylko na potrzeby budowy i zostaną sukcesywnie zlikwidowane ( przewidziany czas ich likwidacji to wrzesień br.).
W przyszłości brak takich dróg utrudni, a czasem uniemożliwi dojazd do niektórych działek rolnych lub leśnych przez ich właścicieli na odcinku od roli Działowej do roli Karczmisko.
Dodatkowym argumentem za pozostawieniem utwardzonych dróg jest możliwość (w przyszłości) zagospodarowania terenów przyległych do drogi S7 pod działalność usługowo-gospodarczą”;
Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK odczytywał projekt uchwał:
-w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień przyjętej uchwałą nr IV/16/2018 Rady Gminy Lubień z dn. 20.12.2018r. (uchwała VII/39/2019 z dnia 19.03.2019r.) projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy Maria RAPACZ, oraz Wójt Gminy;
– w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2019 (uchwała VII/40/2019 z dnia 19.03.2019r.) projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy Maria RAPACZ, oraz Wójt Gminy;
-w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Lubień na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki (uchwała VII/41/2019 z dnia 19.03.2019r.) projekt uchwały zreferowała Skarbnik Gminy Maria RAPACZ, oraz Wójt Gminy – Rada Gminy pojęła uchwałę – podobnie jak w latach poprzednich – o nie wyodrębnianiu funduszu sołeckiego;
-w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Lubień do składu osobowego Rady Społecznej SP ZOZ w Myślenicach (uchwała VII/42/2019 z dnia 19.03.2019r.) projekt uchwały zreferował Wójt Gminy, przedstawicielem Gminy Lubień w Radzie Społecznej SP ZOZ w Myślenicach wybrana została radna Magdalena PAWLIK;
-w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rad Sołeckich w sołectwach wchodzących w skład Gminy Lubień (uchwała VII/43/2019 z dnia 19.03.2019r.) projekt uchwały zreferowała Wójt Gminy – terminy zebrań wiejskich połączonych z wyborem Sołtysów i Rad Sołeckich odbędą się:
-Krzeczów dn.31 marca 2019 roku godzina 9.15,
-Tenczyn dn.31 marca 2019 roku godzina 12.15,
-Lubień dn.7 kwietnia 2019 roku godzina 12.45;
-w sprawie zmiany statutu Gminy Lubień (uchwała VII/44/2019 z dnia 19.03.2019r.) projekt uchwały zreferowała Wójt Gminy;
-w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubień (uchwała VII/45/2019 z dnia 19.03.2019r.) projekt uchwały zreferowała Wójt Gminy;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Krzeczów (uchwała VII/46/2019 z dnia 19.03.2019r.) projekt uchwały zreferowała Wójt Gminy – teren przy drodze na roli Kośmidrowej w Krzeszowie – plac manewrowy na potrzeby OSP;
-w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień (uchwała VII/47/2019 z dnia 19.03.2019r.) projekt uchwały zreferowała Wójt Gminy – działki objęte planowanymi zmianami z terenu Skomielnej Białej położone są na rolach: Maciołowa, Lachy, Ligusowa, Piłatowa, Dudowa;
-w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubień (uchwała VII/48/2019 z dnia 19.03.2019r.) projekt uchwały zreferowała Wójt Gminy
-w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. uchwała VII/49/2019 z dnia 19.03.2019r.) założenia „Gminnego Programu…” omówił Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bogusław KOSEK;
-w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny (uchwała VII/51/2019 z dnia 19.03.2019r.) „Roczne Sprawozdanie…” przygotował i przedstawił Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bogusław KOSEK;
Z uwagi na nieobecność przedstawiciela Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach nie omawiano dokumentu „Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku Publicznego na terenie Gminy Lubień za 2018 rok”
Następnie Wójt Gminy odpowiadał na wnioski i interpelacje radnych,
Kolejnym punktem programu VII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień były wolne wnioski, które zakończyły siódmą zwyczajną sesję Rady Gminy Lubień.
opracował a.m.
Przebieg VII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień można oglądać:
https://lubien.sesja.pl/2019/03/19/vii-sesja-rady-gminy-lubien/
Oprac-A M

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *