VI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

W dniu 28 lutego br. o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubniu odbyła się szósta zwyczajna sesja Rady Gminy. Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK witając przybyłych gości: radnych Rady Powiatu, Kierownika GZOS, Gminnej Biblioteki, Sołtysów, stwierdzając quorum i

przedstawiając porządek obrad.
Przedstawiony porządek obrad, wraz z protokołem z piątej zwyczajnej sesji odbytej 7 lutego br. (bez odczytywania) przyjęli w głosowaniu obecni na sesji radni (15).
Następnie Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji w okresie między sesjami” – od 7 lutego 2019r.
Po „Sprawozdaniu” radni składali interpelacje i wnioski. Radni Klubu Radnych CZAS NA ZMIANY interpelowali w ustnych wnioskach w sprawach:
-bieżącej naprawy nawierzchni drogi na roli Wacławikowej (od DK-28 do potoku Skomielnianka) uszkodzonej w okresie zimowym;
-pisma ze strony Urzędu Gminy do Firmy Salini w sprawie usunięcia zanieczyszczeń (błota) z chodnika przy E-77, które utrudnia poruszanie się, zagraża bezpieczeństwu korzystających z w/w chodnika mieszkańców;
Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK odczytywał projekt uchwał:
-w sprawie przekazania w 2019 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach (uchwała VI/34/2019 z dnia 28.02.2019r.);
– w sprawie przekazania w 2019 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży w Myślenicach (uchwała VI/35/2019 z dnia 28.02.2019r.);
-w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myślenickiemu na realizację programów profilaktyki zdrowotnej (uchwała VI/36/2019 z dnia 28.02.2019r.).
-w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myślenickiego (uchwała VI/37/2019 z dnia 28.02.2019r.). Projekt uchwał okołobudżetowych referowała: Skarbnik Gminy Lubień Maria RAPACZ;
-w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Skomielna Biała (uchwała VI/38/2019 z dnia 28.02.2019r.), projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Krzysztof ŁABUZ, który przedstawił wynik „konsultacji społecznych”, przeprowadzonych w trakcie zebrania wiejskiego w Skomielnej Białej w niedziele 24 lutego br. – „za” proponowanymi zmianami w Statucie Sołectwa opowiedziało się 81 osób, „wstrzymało się od głosu” 6 osób, „przeciw zmianom w Statucie Sołectwa” była 1 osoba. Sekretarz Gminy odpowiadał na pytania radnych. Radni przegłosowali dwie poprawki w projekcie Statutu (rozdział V § 22 pkt.1 i rozdział V § 23 pkt.6), „za” zaproponowanymi zmianami opowiedziało się 8 radnych, „od głosu wstrzymało się” 5 radnych, „przeciw” było 2 radnych, następnie radni przystąpili do głosowania „całej treści” Statutu. „Za nowym” Statutem Sołectwa Skomielna Biała opowiedziało się 11 radnych, 3 radnych „wstrzymało się od głosu”, „przeciw” przyjęciu „nowego Statutu” był 1 radny;
Następnie Wójt Gminy odpowiadał na wnioski i interpelacje radnych,
Kolejnym punktem programu VI zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień były wolne wnioski, które zakończyły szóstą zwyczajną sesję Rady Gminy Lubień.
Przebieg VI zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień można oglądać:
https://lubien.sesja.pl/2019/02/28/vi-sesja-rady-gminy-lubien/

Oprac-A. Masłowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *