V ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

W dniu 7 lutego br. o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubniu odbyła się piąta zwyczajna sesja Rady Gminy. Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK witając przybyłych gości stwierdzając quorum i przedstawiając

porządek obrad.
Przedstawiony porządek obrad, wraz z protokołem z czwartej zwyczajnej sesji odbytej 20 grudnia br. (bez odczytywania) przyjęli w głosowaniu obecni na sesji radni (15).
Następnie Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji w okresie między sesjami” – od 20 grudnia 2018r.
Po „Sprawozdaniu” radni składali interpelacje i wnioski. Radni Klubu Radnych CZAS NA ZMIANY interpelowali w pisemnym wniosku w sprawie:
-„wynagrodzenia Sołtysów sołectw wchodzących w skład Gminy Lubień.
Doceniając zaangażowanie trud i pracę, jaką na rzecz lokalnej społeczności wkładają Sołtysi Wnioskujemy o usunięcie krzywdzących i niesprawiedliwych zapisów ze Statutów wsi wchodzących w skład Gminy Lubień umożliwiających pobieranie Sołtysom należnej im płacy za wykonywaną ciężka pracę wśród członków społeczności lokalnej.
W trakcie wielu minionych lat Sołtysi Gminy Lubień skazani byli na ukrywanie się ze swoimi dochodami. Społeczności lokalnej wmawiano, że praca Sołtysa jest pracą społeczną – a nie jak to jest w rzeczywistości pracą dochodową. Wg Słownika Języka Polskiego PWN „praca społeczna” to „praca dla dobra ogółu wykonywana bezpłatnie poza zajęciami zawodowymi”, a praca Sołtysa pracą nieodpłatną nie jest.
Wynagrodzenie Sołtysów w minionych latach było w różnoraki sposób zawoalowane poprzez stosowanie różnego rodzaju „zamienników” w nazewnictwie uposażenia wypłacanego Sołtysom przez Urząd Gminy. Stosowane nazwy to np. inkaso, procent od ściąganych podatków i opłat, opłata za dostarczanie korespondencji.
Opisany wyżej sposób wynagradzania za pracę urzędników Urzędu Gminy, jakimi są Sołtysi jest dla w/w krzywdzący, zważywszy na rosnący z każdym rokiem zakres zlecanych im obowiązków.
Wnioskujemy do Pana Wójta o przygotowanie stosownych projektów uchwał umożliwiających w nadchodzącym czasie godziwe i „nazywane po imieniu” wynagradzanie Sołtysów za wykonywaną przez nich pracę”.
-ponadto ustnie w sprawie: odbioru odpadów komunalnych – składania deklaracji, kodów paskowych na worki, zasypania przez firmę wykonującą usługę zimowego utrzymania dróg na terenie Skomielnej Białej ścieżki, z której korzystają mieszkańcy roli Śmietanowej (ścieżka koło kapliczki na roli Adamcowej).
Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK odczytywał projekt uchwał:
-w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lubień na rok 2019 (uchwała V/27/2019 z dnia 7.02.2019r.);
-w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Lubień na rok 2019 (uchwała V/28/2019 z dnia 7.02.2019r.);
-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień na rok 2019 (uchwała V/29/2019 z dnia 7.02.2019r.). Projekt uchwały referowali: Skarbnik Gminy Lubień Maria RAPACZ, uzupełnił wystąpienie Skarbnika Gminy – Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC;
-w sprawie określenia rocznej dotacji dla samorządowych instytucji kultury na rok 2019 (uchwała V/30/2019 z dnia 7.02.2019r.). Projekt uchwały referowała Skarbnik Gminy Lubień Maria RAPACZ – do budżetu GOK-u „wprowadzono” środki, które „przyznały na kulturę” – np. działanie zespołów regionalnych, orkiestr – Rady Sołeckie;
-w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych działek położonych w obrębie Skomielna Biała (uchwała V/31/2019 z dnia 7.02.2019r.). Projekt uchwały referował Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC chodzi o zakup działek na roli Adamcowej (przy kapliczce), które poszerzą plac pod przygotowywane miejsce przeznaczone do postoju pojazdów;
-w sprawie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w okrasie od dnia 1 marca 2019r. do dnia 31 grudnia 20119r. (uchwała V/32/2019 z dnia 7.02.2019r.). Projekt uchwały referował Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC, uchwała dotyczy punktu przedszkolnego w Krzeszowie prowadzonego przez siostry zakonne;
-w sprawie współfinansowania doświetlenia przejść dla pieszych przy drogach krajowych nr 7 i nr 28 na terenie Gminy Lubień (uchwała V/33/2019 z dnia 7.02.2019r.). Projekt uchwały referowała Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC;
Każdorazowe odczytanie projektu uchwały poprzedzało przekazanie opinii, jakie o tych uchwałach podjęto w trakcie wspólnych prac Komisji Stałych Rady Gminy Lubień w dniu 5 lutego br. Na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych szczegółowo omawiało projekty przyjętych na piątej zwyczajnej sesji uchwał.
Następnie Wójt Gminy odpowiadał na wnioski i interpelacje radnych,
Kolejnym punktem programu V zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień były wolne wnioski, które zakończyły piątą zwyczajną sesję Rady Gminy Lubień.
Opracował -a.m.
Przebieg V zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień można oglądać:

V sesja Rady Gminy Lubień

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *