IV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY LUBIEŃ

W dniu 20 grudnia br. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubniu odbyła się czwarta zwyczajna sesja Rady Gminy. Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK witając przybyłych gości stwierdzając

quorum i przedstawiając porządek obrad.
Przedstawiony porządek obrad, wraz z protokołem z trzeciej zwyczajnej sesji odbytej 12 grudnia br. (bez odczytywania) przyjęli w głosowaniu obecni na sesji radni (13+1).
Harcerze Hufca Gorczańskiego przekazali na ręce Przewodniczącego rady Gminy Betlejemskie Światło Pokoju przyniesione z Groty w Betlejem – miejsca Narodzenia Jezusa Chrystusa
Następnie Wójt Gminy Lubień Kazimierz SZCZEPANIEC przedstawił „Sprawozdanie” z wykonania uchwał Rady Gminy, realizacji wniosków i interpelacji w okresie między sesjami – od 12 grudnia 2018r.
Po „Sprawozdaniu” radni składali interpelacje i wnioski. Radni Klubu Radnych CZAS NA ZMIANY interpelowali w pisemnych wnioskach w sprawaie:
-„budowy chodnika wzdłuż DK-28 do roli Handzlowej w Skomielnej Białej w kierunku budowanego węzła Skomielna Biała na drodze S7.
Działając w imieniu mieszkańców naszej miejscowości, wnioskujemy do Pana Wójta o opracowanie i przesłanie do GDDKiA Wniosku o budowę chodnika od skrzyżowania drogi E-77 z DK-28, wzdłuż DK-28 w kierunku budowanego w ramach drogi ekspresowej E-7 węzła drogowego „Skomielna Biała”.
Nadmieniamy, że w przyszłym roku po ukończeniu prac drogowych na odcinku Rabka Zabornia – Skomielna Biała, cały ruch samochodowy zostanie przekierowany na ten łącznik DK28 (pomiędzy skrzyżowaniem a nowobudowanym węzłem), aż do chwili oddania do użytku tunelu drążonego pod Małym Luboniem. Obecnie już przejście istniejącym poboczem stanowi poważne utrudnienie i zagrożenie dla pieszych”, w załączniku foto drogi DK-28 w rejonie „Krzyżowej” w m. Skomielna Biała.
Przewodniczący Rady Gminy Jan ŚMIAŁEK odczytywał projekt uchwał:
-w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień (uchwała IV/16/2018 z dnia 20.12.2018r.). Projekt uchwały referowali: Skarbnik Gminy Lubień Maria RAPACZ, która przedstawiła m.in. pozytywną opinię na temat WPF Gminy Lubień, którą wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie, uzupełnił wystąpienie Skarbnika Gminy – Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC;
-w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2019 (uchwała IV/17/2018 z dnia 20.12.2018r.). Projekt uchwały referowali: Skarbnik Gminy Lubień Maria RAPACZ, która przedstawiła m.in. pozytywną opinię na temat WPF Gminy Lubień, którą wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie, uzupełnił wystąpienie Skarbnika Gminy – Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC;
-w sprawie określenia rocznej dotacji dla samorządowych instytucji kultury na rok 2019 (uchwała IV/18/2018 z dnia 20.12.2018r.). Projekt uchwały referowała Skarbnik Gminy Lubień Maria RAPACZ;
-w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubień (uchwała IV/19/2018 z dnia 20.12.2018r.). Projekt uchwały referowali Skarbnik Gminy Lubień Maria RAPACZ, uzupełnił wystąpienie Skarbnika Gminy – Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC;
-w sprawie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w okrasie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 20119r. (uchwała IV/20/2018 z dnia 20.12.2018r.). Projekt uchwały referował Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC, uchwała dotyczy punktu przedszkolnego w Krzeszowie prowadzonego przez siostry zakonne do którego uczęszcza 25 dzieci, w 2018 roku wysokość miesięcznej dotacji Gminy Lubień do w/w Punktu Przedszkolnego wynosiła 10.165.90zł;
-w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej „Klub Dziecięcy w Skomielnej Białej” i ustalenia statutu. (uchwała IV/21/2018 z dnia 20.12.2018r.). Projekt uchwały referowali Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC, w trakcie prac wspólnych komisji stałych Gminy Lubień (dn.19.12.br.) na pytania radnych dot. planowanej działalności „Klubu Dziecięcego” obszernie mówiła Dyrektor GZOS Halina GRUSZKOWSKA, obecnie przewidywane jest powołanie dwóch ośmioosobowych oddziałów – wg wstępnych deklaracji rodziców zainteresowanych umieszczeniem swoich pociech w „Klubie Dziecięcym”, jednostka rozpocznie „nabór chętnych’ w styczniu 2019’ a działalność opiekuńczo-wychowawczą rozpocznie wg planu w lutym 2019’;
-w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w gminnej jednostce budżetowej „Klub Dziecięcy w Skomielnej Białej” oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka (uchwała IV/22/2018 z dnia 20.12.2018r.). Projekt uchwały referowali Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC – koszt miesięcznego utrzymania dziecka w placówce tego typu to ~750 zł, podział kosztów jest następujący: 250 zł rodzice (przy 5-cio godzinnym pobycie dziecka w Klubie Dziecięcym i 350 zł przy pobycie powyżej 5-ciu i do 10-ciu godzin), Gmina Lubień 500 zł . Na pytania radnych dotyczących kosztów powstania „Klubu Dziecięcego”, zatrudnienia „nowych” wychowawców w trakcie prac wspólnych komisji stałych Gminy Lubień (dn.19.12.br.) odpowiadała także Dyrektor GZOS Halina GRUSZKOWSKA;
-w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień (uchwała IV/23/2018 z dnia 20.12.2018r.). Projekt uchwały referował Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC, dot. terenu pod budowę PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) na terenie Gminy Lubień;
-w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2019 (uchwała IV/24/2018 z dnia 20.12.2018r.). Projekt uchwały referowała Barbara RAPACZ – pełnomocnik Wójta Gminy Lubień ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
-w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubień na rok 2019 (uchwała IV/25/2018 z dnia 20.12.2018r.). Projekt uchwały referowała Barbara RAPACZ – pełnomocnik Wójta Gminy Lubień ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
-w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Lubień na rok 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (uchwała IV/26/2018 z dnia 20.12.2018r.). Projekt uchwały referował Wójt Kazimierz SZCZEPANIEC;
Każdorazowe odczytanie projektu uchwały poprzedzało opiniowanie jej przez Przewodniczącego Komisji Finansów Wiesława SŁOWIAKA, który kierowała wspólnymi pracami Komisji Stałych Rady Gminy Lubień w dniu 19 grudnia br. Wspólne posiedzenie Komisje Stałych szczegółowo omawiało projekty przyjętych na czwartej zwyczajnej sesji uchwał.
Następnie Wójt Gminy odpowiadał na wnioski i interpelacje radnych,
Kolejnym punktem programu IV zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień były wolne wnioski, które zakończyły oficjalną część czwartej zwyczajną sesję Rady Gminy Lubień.
Po zakończonej sesji przybyli goście, Wójt, pracownicy Urzędu Gminy obecni na sesji, radni „połamali się” opłatkiem, składali życzenia Bożonarodzeniowe, odśpiewali zaintonowana przez radnego Wiesława SŁOWIAKA kolędę;
opracował a.m.
Przebieg IV zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubień można oglądać:

IV sesja Rady Gminy Lubień

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *